ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

directly

D ER0 EH1 K T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -directly-, *directly*, direct
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
directly(adv) โดยตรง, Ant. indirectly
directly(adv) ทันทีทันใด, Syn. how, at once, instantly
directly(adv) ในไม่ช้า, Syn. soon, in a while
directly(conj) เมื่อ, See also: ในทันทีที่, Syn. as soon as, when
directly(adv) อย่างตรงไปตรงมา, See also: อย่างเปิดเผย, Syn. frankly, honestly, openly, Ant. indirectly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
directly(ดิเรคทฺ'ลี) adv. โดยตรง,ทันที,ไม่ช้า,ถัดไป -conj. ทันทีที่, Syn. at once

English-Thai: Nontri Dictionary
directly(adv) โดยตรง,ทันที,ถัดไป,ไม่ช้าไม่นาน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He went directly to a local junk shop where he bought one of those...เขาเดินตรงไปยังร้านค้าขยะในท้องถิ่นที่เขาซื้อหนึ่งในบรรดา ... 12 Angry Men (1957)
Here's the apartment. The old man's was directly beneath and exactly the same.ที่นี่เป็นอพาร์ทเม้น ชายชราก็ตรงใต้และตรงเดียวกัน 12 Angry Men (1957)
Her bed was next to the window, and she could look out and see directly into the boy's room across the street.Her bed was next to the window, and she could look out and see directly into the boy's room across the street. 12 Angry Men (1957)
He's addressed this letter directly to you, has he?เขาเขียนจม.นี่ตรงถึงคุณไม่ใช่หรือ Gandhi (1982)
So, you didn't come here directly from Edfu?แสดงว่าคุณก็ไม่ได้เดินทางจากเมืองเอ็ดฟูมานี่โดยตรงสินะ? Mannequin (1987)
- Yeah. From now on, any letter from that school to his house comes directly here.หลังจากนี้ จดหมายอะไรก็ตามจากรร. Goodfellas (1990)
TheJewish worker's salary-- you pay it directly to the SS, not to the worker. He gets nothing. But it's less.เอสเอสรับค่าแรงแทนยิวทั้งหมด Schindler's List (1993)
No, I am Don Juan... directly descended from the noble Spanish family.เปล่า ผม ดอนฮวน สืบเชื้อสายโดยตรง จากตระกลขุนนางสเปน Don Juan DeMarco (1994)
I think it would be best if you would discuss these matters directly with my son.ฉันคิดว่าทางที่ดีที่สุด คุณไปคุยกับลูกชายฉันจะดีกว่า Don Juan DeMarco (1994)
"As soon as they are married, they will journey directly to join his regiment in Newcastle,""ทันทีที่พวกเขาแต่งงานกันเรียบร้อย พวกเขาจะเดินทางตรงไปเพื่อเข้าร่วมกับกองทัพที่นิวคาสเซิล" Episode #1.6 (1995)
If you're not thinking with your wiener, then you're acting directly on its behalf.นี่คิดจะแก้ลำใช่ไหมที่ชั้นบอกจะไม่นอนด้วย Good Will Hunting (1997)
The pods are so small they plug directly into the bio-port.พอดส์มันเล็กเกิน ที่จะไปเสียบมัน เข้ากับไบโอ-พอด eXistenZ (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
directlyCan I call directly?
directlyCan I dial directly?
directlyDirectly he saw me, he ran away.
directlyDirectly the bell rang, we got up.
directlyHe is directly above me.
directlyHe married directly he left the university.
directlyHe will be contacting you directly.
directlyIf you want to do eye-grabbing work you have to put out something punchy at the outset. Say what you mean directly.
directlyI got the information from him directly.
directlyIn a democracy, the people elect their government officials directly.
directlyIn America 'rebate' is widely recognized, generally as an incentive where makers give back directly to consumers.
directlyInstead of coming directly home, I took the long way and stopped by the post office.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาวเหยียด(adv) straight, See also: directly, in a straight line, Syn. ยาว, Example: เขานอนยาวเหยียดอยู่บนโซฟาหน้าห้องฉัน, Thai Definition: ยาวตรงออกไปเต็มขนาด
โผงผาง(adv) bluntly, See also: directly, forthrightly, outspokenly, Syn. ขวานผ่าซาก, โผง, Example: ้เขาเป็นคนพูดจาโผงผาง จนทำให้มีศัตรูมาก, Thai Definition: ลักษณะการพูดตรงๆ ไม่เกรงใจ
เป้ง(adv) directly, See also: exactly, Syn. เผง, เป๋ง
โดยตรง(adv) directly, Syn. ต่อหน้า, Ant. โดยอ้อม, Example: ลูกน้องพูดกับหัวหน้าโดยตรงไม่อ้อมค้อม
โดยทันที(adv) immediately, See also: directly, promptly, instantly, suddenly, abruptly, Syn. ทันที, ทันทีทันใด, ฉับพลัน, Example: เขาไปสมัครงานโดยทันทีที่รู้ว่าบริษัทมีตำแหน่งว่าง
แน่ว(adv) straight, See also: directly, unswervingly, Syn. ตรงดิ่ง, Example: เขาตรงแน่วไปบ่อนตั้งแต่หัววัน
ดิ่ว(adv) straightly, See also: directly, certainly, Syn. แน่ว, Example: ถนนตรงดิ่วไปสู่ทะเล
โผง(adv) bluntly, See also: directly, forthrightly, outspokenly, straight to the point, Syn. โผงผาง, ขวานผ่าซาก, Example: เวลาเขานึกอยากจะพูด เขาก็พูดโผงออกมาเลย ไม่เกรงใจผู้อื่น, Thai Definition: อย่างไม่ยับยั้ง ไม่อ้อมค้อม (ใช้ในลักษณะอาการที่นึกจะพูดก็พูดออกมาตรงๆ ไม่เกรงใจ)
โผง(adv) bluntly, See also: directly, forthrightly, outspokenly, straight to the point, Syn. โผงผาง, ขวานผ่าซาก, Example: เวลาเขานึกอยากจะพูด เขาก็พูดโผงออกมาเลย ไม่เกรงใจผู้อื่น, Thai Definition: อย่างไม่ยับยั้ง ไม่อ้อมค้อม (ใช้ในลักษณะอาการที่นึกจะพูดก็พูดออกมาตรงๆ ไม่เกรงใจ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยปริยาย[dōi pariyāi] (adv) EN: implicitly ; indirectly ; figuratively ; by implication ; by analogy ; tacitly ; in a sense  FR: implicitement
โดยทางอ้อม[dōi thāng øm] (adv) EN: indirectly
โดยทันที[dōi thanthī] (adv) EN: immediately ; directly ; promptly ; instantly ; suddenly ; abruptly  FR: aussitôt ; immédiatement ; à l'instant même
โดยตรง[dōitrong] (adv) EN: directly  FR: directement
แน่ว[naēo] (adv) EN: directly ; unswervingly  FR: directement
ปริยาย[pariyāi] (adv) EN: by implication ; implicitly ; indirectly  FR: implicitement ; tacitement
พูดตรงไปตรงมา[phūt trong pai trong mā] (v, exp) EN: talk openly ; talk directly ; talk frankly ; talk candidly ; talk plainly  FR: parler ouvertement ; parler franchement
สัดส่วนโดยตรง[satsūan dōitrong] (n, exp) EN: directly proportional
ตามตรง[tāmtrong] (adv) EN: straightforwardly ; truthfully ; according to the facts ; frankly ; bluntly ; directly ; as a matter of fact ; not beating about the bush  FR: directement ; franchement
ตรงกันข้าม[trongkankhām] (adj) EN: opposite ; directly opposite ; contrary ; counter ; adverse  FR: opposé ; contraire ; inverse ; adverse

CMU English Pronouncing Dictionary
DIRECTLY D ER0 EH1 K T L IY0
DIRECTLY D IY0 R EH1 K L IY0
DIRECTLY(2) D AY0 R EH1 K L IY0
DIRECTLY(3) D IH0 R EH1 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
directly (a) dˈɪrˈɛktliː (d i1 r e1 k t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
直属[zhí shǔ, ㄓˊ ㄕㄨˇ, / ] directly subordinate, #11,258 [Add to Longdo]
迎面[yíng miàn, ㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, ] directly; head-on (collision); in one's face (of wind), #14,440 [Add to Longdo]
径直[jìng zhí, ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ, / ] directly, #17,339 [Add to Longdo]
迎面而来[yíng miàn ér lái, ㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ ㄦˊ ㄌㄞˊ, / ] directly; head-on (collision); in one's face (of wind), #38,691 [Add to Longdo]
照直[zhào zhí, ㄓㄠˋ ㄓˊ, ] directly; straight; straight ahead; straightforward, #105,224 [Add to Longdo]
正对[zhèng duì, ㄓㄥˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] directly facing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すっと(P);スッと;スーッと;すうっと[sutto (P); sutsu to ; su-tsu to ; suutto] (adv,vs) (1) (on-mim) (スーッと and すうっと are more emphatic) straight; quickly; directly; all of a sudden; (2) (on-mim) quietly; gently; softly; (vs) (3) to feel refreshed; to feel satisfied; (P) [Add to Longdo]
それと無く;其れと無く;其れとなく[それとなく, soretonaku] (adv) (uk) indirectly; obliquely [Add to Longdo]
タイムリエラー[taimuriera-] (n) error which directly allows a run to score (baseball) [Add to Longdo]
ヶ;ケ[; ke] (ctr) (See 箇・か) (read as "ka") counter for the ichi-ni-san counting system (usu. directly preceding the item being counted); a noun read using its on-yomi [Add to Longdo]
越訴[えっそ, esso] (n,vs) appeal made directly to a senior official without going through formalities [Add to Longdo]
箇;個;个[か;カ, ka ; ka] (ctr) counter for the ichi-ni-san counting system (usu. directly preceding the item being counted); a noun read using its on-yomi [Add to Longdo]
掘っ立て;掘っ建て;掘立て;掘建て[ほったて, hottate] (n) erection of a pillar by sinking it directly into the ground [Add to Longdo]
掘っ立て小屋;掘っ建て小屋;掘建て小屋;掘立小屋(io)[ほったてごや, hottategoya] (n) (1) (See 小屋) hut; shanty; hovel; shack; (2) house built directly into the ground with no supporting stones [Add to Longdo]
五右衛門風呂[ごえもんぶろ, goemonburo] (n) bath heated directly from beneath, with a floating wooden lid on which the bather sits causing it to sink (named after the robber Goemon Ishikawa, who was boiled to death in one) [Add to Longdo]
公田[こうでん;くでん, kouden ; kuden] (n) (historical) paddy administered directly by a ruler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 directly
   adv 1: without deviation; "the path leads directly to the lake";
       "went direct to the office" [syn: {directly}, {straight},
       {direct}]
   2: without anyone or anything intervening; "these two factors
     are directly related"; "he was directly responsible";
     "measured the physical properties directly"
   3: without delay or hesitation; with no time intervening; "he
     answered immediately"; "found an answer straightaway"; "an
     official accused of dishonesty should be suspended
     forthwith"; "Come here now!" [syn: {immediately},
     {instantly}, {straightaway}, {straight off}, {directly},
     {now}, {right away}, {at once}, {forthwith}, {like a shot}]
   4: in a forthright manner; candidly or frankly; "he didn't
     answer directly"; "told me straight out"; "came out flat for
     less work and more pay" [syn: {directly}, {flat}, {straight}]
     [ant: {indirectly}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top