ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

direct

D ER0 EH1 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -direct-, *direct*
English-Thai: Longdo Dictionary
direction(n) คำสั่ง คำแนะนำ (ให้ปฏิบัติหรือให้ทำ), Syn. instructions
indirect seeding(n) การปักดำ(นา) เช่น Transplanting, or indirect seeding, is the process of growing seedlings in a greenhouse or other controlled. environment before placing plants outdoors.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
direct(vt) จัดการ, See also: ควบคุม, สั่งการ, กำกับ, Syn. command, bid, charge, manage
direct(vt) จ่าหน้าซอง
direct(vt) ชี้ทาง, See also: บอกทาง, นำทาง, Syn. guide, conduct, lead, show, Ant. mislead, misquide
direct(adj) ตรงไป, See also: ไม่เบี่ยงเบน, Syn. straight, right
direct(adj) ตรงไปตรงมา, See also: ตรงๆ, ไม่คลุมเครือ, เปิดเผย, Syn. open, candid, unhidden, Ant. concealed
direct(adj) ทันที, Syn. immediate, firsthand
direct(vt) มุ่งความสนใจไปที่, Syn. point to
direct(vt) สั่งสอน (คำทางการ), See also: สอน, แนะนำ, ชี้แนะ
directly(adv) โดยตรง, Ant. indirectly
directly(adv) ทันทีทันใด, Syn. how, at once, instantly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
direct(ดิเรคทฺ',ไดเรคทฺ') v. ชี้ทาง,นำทาง,ชี้แนว,แนะแนว,ควบคุม,อำนวยการ,บัญชาการ,จ่าหน้าซอง,มุ่งส่ง,เล็ง,บ่าย adj.,adv. โดยตรง,เปิดเผย,แน่นอน,เด็ดขาด, See also: directness n., Syn. control, straight, candid
direct accessการเข้าถึงโดยตรงหมายถึง การเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลได้เร็วเท่ากันหมด ไม่ขึ้นกับตำแหน่งที่เก็บ หมายความว่า ไม่ว่าข้อมูลจะเก็บอยู่ที่ส่วนใดของสื่อที่ใช้บันทึก หัวอ่าน (read head) ก็จะเจาะตรงลงไปอ่านได้เลย เช่น การอ่านข้อมูลจากจานบันทึก ซึ่งผิดกับการอ่านข้อมูลจากแถบบันทึก (tape) ที่ต้องอ่านเรียงไปตามลำดับตั้งแต่ต้นเทปไปจนกว่าจะถึงข้อมูลที่ต้องการทุกครั้ง ทำให้ช้ากว่ากันมากดู indirect access เทียบ
direct access storage devอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลเข้าถึงโดยตรงใช้ตัวย่อว่า DASD (อ่านว่าแดสดี) หมายถึงหน่วยเก็บข้อมูลที่ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะถูกบันทึกไว้ ณ ส่วนใด เช่น จานบันทึก ดู direct access ประกอบ
direct mailn. การส่งทางไปรษณีย์โดยตรงไปยังผู้รับ
direction(ดิเรค'เชิน,ไดเรค'เชิน) n.การชี้ทาง,ทิศทาง,การบัญชา,การควบคุม,การเล็ง,การจ่าหน้าซอง,การมุ่งหมาย,ชื่อและตำบลที่อยู่ของผู้รับ, Syn. way, aim
directionaladj. เกี่ยวกับทิศทาง,ซึ่งปรับสำหรับทิศทางการรับและส่งสัญญาณวิทยุ
directiveadj. ซึ่งเป็นการชี้ทาง,ซึ่งเป็นการบัญชา n. คำสั่ง,คำบัญชา
directly(ดิเรคทฺ'ลี) adv. โดยตรง,ทันที,ไม่ช้า,ถัดไป -conj. ทันทีที่, Syn. at once
director(ดิเรค'เทอะ,ไดเรค'เทอะ) n. ผู้อำนวยการ,ผู้ชี้ทาง,ผู้แนะนำ,ผู้บัญชา,ผู้ส่ง,ผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์,หัวหน้าวงดนตรี
director generaln. อธิบดี

English-Thai: Nontri Dictionary
direct(adj) โดยตรง,แน่นอน,ไม่มีทางเลี่ยง,เด็ดขาด
direct(vt) มุ่ง,นำ,ชี้ทาง,ชี้แนว,เพ่งเล็ง,บัญชา,สั่ง,ควบคุม,บ่าย
direction(n) ทิศทาง,การควบคุม,แนวโน้ม,คำสั่ง,การชี้แนะ,การจ่าหน้าซอง
directly(adv) โดยตรง,ทันที,ถัดไป,ไม่ช้าไม่นาน
directness(n) ความตรง
director(n) ผู้อำนวยการ,ผู้บัญชา,ผู้แนะนำ,ผู้กำกับการแสดง
directory(n) ประชาสงเคราะห์,คณะกรรมการ
indirect(adj) อ้อมค้อม,ไม่ตรง
misdirect(vt) แนะนำผิด,ชักนำผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
direct accessการเข้าถึงโดยตรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
direct access method (DAM)วิธีเข้าถึงโดยตรง (แดม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
direct access storageหน่วยเก็บเข้าถึงโดยตรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
direct access storage device (DASD)อุปกรณ์หน่วยเก็บเข้าถึงโดยตรง (แดสดี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
direct actionการฟ้องผู้รับประกันภัยโดยตรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
direct addressเลขที่อยู่โดยตรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
direct addressingการกำหนดเลขที่อยู่โดยตรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
direct broadcast satellite (DBS)ดาวเทียมแพร่สัญญาณโดยตรง (ดีบีเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
direct businessธุรกิจโดยตรง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
direct common tangentเส้นสัมผัสร่วมตรง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Directโดยตรง [การแพทย์]
Direct actionการกระทำโดยตรง, Example: การที่รังสีถ่ายเทพลังงานโดยตรงให้กับชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ เช่น ดีเอ็นเอ และโปรตีน แล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโมเลกุลนั้น [เศรษฐศาสตร์]
direct actionการกระทำโดยตรง, รังสีถ่ายเทพลังงานโดยตรงให้กับชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ เช่น ดีเอ็นเอ และโปรตีน แล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโมเลกุลนั้น [นิวเคลียร์]
Direct broadcast satellite televisionโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม [TU Subject Heading]
Direct Collectionการเก็บโดยตรง, Example: การส่งรถบรรทุก หรือเจ้าหน้าที่ออกไปเก็บขนขยะมูลฝอยให้ถึงบ้านหรือสถานที่ต่าง ๆ ที่รถขนขยะมูลฝอยสามารถเข้าถึงได้ แล้วรถเก็บขนขยะมูลฝอยนั้นจะนำไปกำจัดต่อไป [สิ่งแวดล้อม]
Direct costingการบัญชีต้นทุนทางตรง [การบัญชี]
Direct currentกระแสตรง [TU Subject Heading]
Direct Currentไฟฟ้ากระแสตรง [การแพทย์]
direct current (DC)กระแสตรง (ดีซี), กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าในทิศทางเดียวตลอดเวลา ใช้อักษรย่อ DC [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Direct Current, Smoothedไฟตรงอย่างเรียบ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
direct cost(n) ต้นทุนตรง
direct report(n) ผู้ใต้บังคับบัญชา
directionality(n) การมีทิศทางที่แน่นอน
directionality[ได-เรก-ชัน-นา-ลิ-ตี้] (n) การมีทิศทางที่แน่นอน
director-generalอธิบดี

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
directA car was coming in this direction.
directA conductor directs an orchestra.
directAll the arguments pointed in the same direction.
directAs head of the sales team she reports only to the managing director.
directA traffic policeman signals directions to drivers by waving his hands and arms.
directA women asked me for directions.
directBy mistake I boarded a train going to in the opposite direction.
directCan I call directly?
directCan I dial direct?
directCan I dial directly?
directCan you direct me to NHK?
directCan you direct me to the nearest subway station?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรงจุด(v) direct to the point, Syn. ถูกจุด, Example: รัฐบาลยังแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดนักทำให้เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว
พุ่งตรง(v) direct, See also: go straight, Example: ทันทีที่เสียงปืนก็ดังขึ้น กระสุนก็พุ่งตรงไปยังคนขับลินคอล์นคันใหม่เอี่ยม, Thai Definition: ปล่อยออกไปโดยตรง
ขายตรง(n) direct sale, Example: ปัจจุบันนี้ธุรกิจแบบขายตรงกำลังเฟื่องฟู ทำรายได้ให้ผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก, Thai Definition: การจำหน่ายสินค้าโดยตัวแทนนำสินค้าไปขายลูกค้า โดยไม่ผ่านพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง
ผบ.(n) director, See also: Dir., Syn. ผู้บังคับบัญชา
ผอ.(n) director, Syn. ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการแสดง(n) director, See also: producer, Syn. ผู้กำกับการแสดง
อุทิศตัว(v) devote oneself to, See also: direct oneself to, Example: ตลอดชีวิต ท่านได้อุทิศตนให้แก่งานศิลปะอย่างจริงจัง, Thai Definition: สละสิ่งที่เกี่ยวตนให้กับผู้อื่น
วิธีใช้(n) instruction, See also: direction, Syn. วิธีการใช้, Example: ผู้บริโภคควรศึกษาวิธีใช้ที่ข้างกล่องก่อนนำเครื่องมือมาใช้, Count Unit: วิธี
พูดตรงไปตรงมา(adj) frank, See also: direct, open, honest, Syn. ขวานผ่าซาก, โผงผาง, Example: เขาเป็นคนพูดตรงไปตรงมา อย่าไปถือสาเขาเลย, Thai Definition: คิดอย่างไรก็พูดออกไปอย่างนั้น ไม่มีเสแสร้ง
ยาวเหยียด(adv) straight, See also: directly, in a straight line, Syn. ยาว, Example: เขานอนยาวเหยียดอยู่บนโซฟาหน้าห้องฉัน, Thai Definition: ยาวตรงออกไปเต็มขนาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์ใหญ่[ājān yai] (n, exp) EN: headmaster ; principal  FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]
อำนวยการ[amnūaykān] (v) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise  FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อธิบดี[athibødī] (n, exp) EN: director-general (administration)  FR: directeur général (de l'administration) [m]
อธิการ[athikān] (n) EN: director ; headmaster ; abbot ; superior  FR: recteur [m] ; prieur [m] ; père supérieur [m]
บัญชา[banchā] (v) EN: order ; command ; direct ; lead  FR: commander ; ordonner ; diriger
บัญชาการ[banchākān] (v) EN: order ; command ; direct an undertaking ; instruct  FR: commander ; ordonner
บังคับ[bangkhap] (v) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce  FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner
บังคับการ[bangkhapkān] (v) EN: command ; direct ; control ; govern  FR: commander
บรรณาธิการ[bannāthikān] (n) EN: editor  FR: éditeur [m] ; directeur de publication [m] ; rédacteur en chef [m]
บรรณาธิการิณี[bannāthikārinī] (n) EN: editress ; woman editor  FR: directrice de publication [f] ; rédactrice en chef [f] ; éditrice [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIRECT D ER0 EH1 K T
DIRECT D AY0 R EH1 K T
DIRECTV D ER0 EH1 K T IY1 V IY1
DIRECTV D AY0 R EH1 K T IY1 V IY1
DIRECTS D ER0 EH1 K T S
DIRECTS D AY0 R EH1 K T S
DIRECTOR D ER0 EH1 K T ER0
DIRECTLY D IY0 R EH1 K L IY0
DIRECTED D ER0 EH1 K T IH0 D
DIRECTED D ER0 EH1 K T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
direct (v) dˈɪrˈɛkt (d i1 r e1 k t)
directs (v) dˈɪrˈɛkts (d i1 r e1 k t s)
directed (v) dˈɪrˈɛktɪd (d i1 r e1 k t i d)
directly (a) dˈɪrˈɛktliː (d i1 r e1 k t l ii)
director (n) dˈɪrˈɛktər (d i1 r e1 k t @ r)
directing (v) dˈɪrˈɛktɪŋ (d i1 r e1 k t i ng)
direction (n) dˈɪrˈɛkʃən (d i1 r e1 k sh @ n)
directive (n) dˈɪrˈɛktɪv (d i1 r e1 k t i v)
directors (n) dˈɪrˈɛktəz (d i1 r e1 k t @ z)
directory (n) dˈɪrˈɛktəriː (d i1 r e1 k t @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang, #100 [Add to Longdo]
[dào, ㄉㄠˋ, ] direction; way; method; road; path; classifier for long thin stretches, rivers, roads etc; principle; truth; morality; reason; skill; method; Dao (of Daoism); to say; to speak; to talk, #123 [Add to Longdo]
直接[zhí jiē, ㄓˊ ㄐㄧㄝ, ] direct (opposite of indirect); immediate; directly; straightforward, #457 [Add to Longdo]
方向[fāng xiàng, ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ, ] direction; orientation; path to follow, #1,042 [Add to Longdo]
主任[zhǔ rèn, ㄓㄨˇ ㄖㄣˋ, ] director; head, #1,740 [Add to Longdo]
导演[dǎo yǎn, ㄉㄠˇ ㄧㄢˇ, / ] direct; director (film etc), #2,111 [Add to Longdo]
[dí, ㄉㄧˊ, ] direct; to enlighten; to follow; phonetic di as in Disney 迪斯尼 or disco 迪斯科, #3,448 [Add to Longdo]
针对性[zhēn duì xìng, ㄓㄣ ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] direction, #6,807 [Add to Longdo]
直销[zhí xiāo, ㄓˊ ㄒㄧㄠ, / ] direct marketing, #8,675 [Add to Longdo]
直观[zhí guān, ㄓˊ ㄍㄨㄢ, / ] direct observation; directly perceived through the senses; intuitive; audiovisual, #11,050 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbuchungsverfahren {n}direct debiting [Add to Longdo]
Akkusativobjekt {n} [gramm.]direct object [Add to Longdo]
Directory {m}; Verzeichnis {n}directory [Add to Longdo]
Direktabfluss {m}direct runoff [Add to Longdo]
Direktantrieb {m}direct drive [Add to Longdo]
Direktfarbstoff {m} | Direktfarbstoffe {pl}direct dye | direct dyes [Add to Longdo]
Direktsteuerung {f}direct control [Add to Longdo]
Direktverkauf {m}; Direktvertrieb {m}direct selling; direct sales [Add to Longdo]
Direktversicherung {f}direct insurance [Add to Longdo]
Direktzugriff {m}direct access; direct-access [Add to Longdo]
Direktzugriffsspeicher {m}direct access storage [Add to Longdo]
Einzugsermächtigung {f}direct debit mandate [Add to Longdo]
Gleichstrom {m} [electr.]direct current (DC, D.C.) [Add to Longdo]
Lastschriftverfahren {n}direct debiting scheme; direct debiting system [Add to Longdo]
Selbstwählferndienst {m}direct distance dialing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DMA[ディーエムエー, dei-emue-] (n) {comp} direct memory access; DMA [Add to Longdo]
OV[オーブイ, o-bui] (n) (abbr) (See オリジナルビデオ) film released direct-to-video [Add to Longdo]
OVA[オーブイエー, o-buie-] (n) (abbr) (See オリジナルビデオアニメーション) animated film released direct-to-video [Add to Longdo]
Vシネマ[ブイシネマ, buishinema] (n) film released direct-to-video (trademark of Toei Company) (wasei [Add to Longdo]
あて先変更;宛て先変更;宛先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] (n) {comp} redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止;宛て先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator [Add to Longdo]
すっと(P);スッと;スーッと;すうっと[sutto (P); sutsu to ; su-tsu to ; suutto] (adv,vs) (1) (on-mim) (スーッと and すうっと are more emphatic) straight; quickly; directly; all of a sudden; (2) (on-mim) quietly; gently; softly; (vs) (3) to feel refreshed; to feel satisfied; (P) [Add to Longdo]
ずっと(P);ずーっと(P);ずうっと[zutto (P); zu-tto (P); zuutto] (adv) (1) (ずーっと and ずうっと are more emphatic) continuously in some state (for a long time, distance); throughout; all along; the whole time; all the way; (2) much (better, etc.); by far; far and away; (3) far away; long ago; (4) direct; straight; (P) [Add to Longdo]
それと無く;其れと無く;其れとなく[それとなく, soretonaku] (adv) (uk) indirectly; obliquely [Add to Longdo]
てば;ってば[teba ; tteba] (prt) (1) indicates emotional closeness or annoyance with someone; (2) indicates an indirect command by expressing annoyance (in sentence-final position) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
オンラインディレクトリー[おんらいんでいれくとりー, onraindeirekutori-] online directory [Add to Longdo]
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
カレントディレクトリ[かれんとでいれくとり, karentodeirekutori] current directory [Add to Longdo]
コンパイラ指示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] compiler-directing statement [Add to Longdo]
サブディレクトリ[さぶでいれくとり, sabudeirekutori] subdirectory [Add to Longdo]
ダイレクトコール機能[ダイレクトコールきのう, dairekutoko-ru kinou] direct call facility [Add to Longdo]
ダイレクトコネクション[だいれくとこねくしょん, dairekutokonekushon] direct connection [Add to Longdo]
ダイレクト接続[ダイレクトせつぞく, dairekuto setsuzoku] direct connection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 direct
   adv 1: without deviation; "the path leads directly to the lake";
       "went direct to the office" [syn: {directly}, {straight},
       {direct}]
   adj 1: direct in spatial dimensions; proceeding without
       deviation or interruption; straight and short; "a direct
       route"; "a direct flight"; "a direct hit" [ant:
       {indirect}]
   2: having no intervening persons, agents, conditions; "in direct
     sunlight"; "in direct contact with the voters"; "direct
     exposure to the disease"; "a direct link"; "the direct cause
     of the accident"; "direct vote" [syn: {direct}, {unmediated}]
   3: straightforward in means or manner or behavior or language or
     action; "a direct question"; "a direct response"; "a direct
     approach" [ant: {indirect}]
   4: in a straight unbroken line of descent from parent to child;
     "lineal ancestors"; "lineal heirs"; "a direct descendant of
     the king"; "direct heredity" [syn: {lineal}, {direct}] [ant:
     {collateral}, {indirect}]
   5: moving from west to east on the celestial sphere; or--for
     planets--around the sun in the same direction as the Earth
     [ant: {retrograde}]
   6: similar in nature or effect or relation to another quantity;
     "a term is in direct proportion to another term if it
     increases (or decreases) as the other increases (or
     decreases)" [ant: {inverse}]
   7: (of a current) flowing in one direction only; "direct
     current" [ant: {alternating}]
   8: being an immediate result or consequence; "a direct result of
     the accident"
   9: in precisely the same words used by a writer or speaker; "a
     direct quotation"; "repeated their dialog verbatim" [syn:
     {direct}, {verbatim}]
   10: lacking compromising or mitigating elements; exact; "the
     direct opposite"
   v 1: command with authority; "He directed the children to do
      their homework"
   2: intend (something) to move towards a certain goal; "He aimed
     his fists towards his opponent's face"; "criticism directed
     at her superior"; "direct your anger towards others, not
     towards yourself" [syn: {target}, {aim}, {place}, {direct},
     {point}]
   3: guide the actors in (plays and films)
   4: be in charge of
   5: take somebody somewhere; "We lead him to our chief"; "can you
     take me to the main entrance?"; "He conducted us to the
     palace" [syn: {lead}, {take}, {direct}, {conduct}, {guide}]
   6: cause to go somewhere; "The explosion sent the car flying in
     the air"; "She sent her children to camp"; "He directed all
     his energies into his dissertation" [syn: {send}, {direct}]
   7: point or cause to go (blows, weapons, or objects such as
     photographic equipment) towards; "Please don't aim at your
     little brother!"; "He trained his gun on the burglar"; "Don't
     train your camera on the women"; "Take a swipe at one's
     opponent" [syn: {aim}, {take}, {train}, {take aim}, {direct}]
   8: lead, as in the performance of a composition; "conduct an
     orchestra; Barenboim conducted the Chicago symphony for
     years" [syn: {conduct}, {lead}, {direct}]
   9: give directions to; point somebody into a certain direction;
     "I directed them towards the town hall"
   10: specifically design a product, event, or activity for a
     certain public [syn: {calculate}, {aim}, {direct}]
   11: direct the course; determine the direction of travelling
     [syn: {steer}, {maneuver}, {manoeuver}, {manoeuvre},
     {direct}, {point}, {head}, {guide}, {channelize},
     {channelise}]
   12: put an address on (an envelope) [syn: {address}, {direct}]
   13: plan and direct (a complex undertaking); "he masterminded
     the robbery" [syn: {mastermind}, {engineer}, {direct},
     {organize}, {organise}, {orchestrate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top