ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dilemma

D IH0 L EH1 M AH0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dilemma-, *dilemma*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dilemma(n) สภาวะลำบาก, See also: สถานการณ์ลำบาก, ภาวะวิกฤติ, Syn. problem, crisis, mess

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dilemma(ดิเลม'มะ) n. สภาวะหนีเสือปะจรเข้,สภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก,สถานการณ์ที่ลำบาก,ปัญหาที่ลำบาก., See also: dilemmatic adj. ดูdilemma dilemmatical adj. ดูdilemma dilemmic adj. ดูdilemma

English-Thai: Nontri Dictionary
dilemma(n) ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dilemmaทวิบถ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dilemmaภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก, ภาวะยุ่งยากใจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lisa, whatever female-driven, emotion-based dilemma you're dealing with right now, you have my sympathy.ลิซ่า ไม่ว่าจะเป็นแรงเค้นทางอารมณ์ของผู้หญิง หรืออะไรก็ตามที่อยู่ในตัวคุณตอนนี้ Red Eye (2005)
Ah, I'm in a dilemma too.อืม... ฉันรู้สึกเหมือนหนีเสือปะจระเข้ If in Love... Like Them (2007)
That's your dilemma and the information that I have on you is exactly where it needs to be and it will be released in the event of my disappearance.นี่เป็นสถานการณ์ที่ลำบากของคุณ ผมจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผมอย่างชัดเจน และทุกอย่างที่คุณอยากรู้ มันคงจะดีกว่าปล่อยให้สิ่งที่ผมสร้างมา หายสาปสูญไป Saw V (2008)
Because human beings can't exist forever, we live with the dilemma we dream of eternity.เพราะมนุษย์ไม่สามารถอยู่ตลอดไป เราอยู่กับการที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกกับฝันนิรันดร์ Natalie (2010)
we live with the dilemma that we dream of eternity.เราอยู่กับสิ่งที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก กับความฝันนิรันดร์ Natalie (2010)
Not that you'd feel anything. I don't think your Fortune 500 financial friends would appreciate the details of your little dilemma with the police.แต่อย่างแกคงตายด้านว่ะ Limitless (2011)
A dilemma as old as time itself.(อุทาน) Hop (2011)
Dilemma deleted.โล่งซะที Intermediate Documentary Filmmaking (2011)
Now, as the game continues, with one dilemma after another, eliminating players as we go until we have a winner.เกมจะดำเนินต่อไปได้ ก็ต่อเมื่อมีหนึ่งในผู้เล่น ถูกคัดออกไปจากเกมของเรา Would You Rather (2012)
The dilemmas are timed.เรามีเวลากำหนด Would You Rather (2012)
You have to look at the hard topics and dilemmas and be honest and truthful.เธอต้องมอง ถึงประเด็นที่ยากและการขัดแย้ง และมีความซื่อสัตย์และสัตย์จริง Heart (2012)
Zugzwang almost means a dilemma in chess where the best move is not to move at all.zugzwang แปลว่าทางเลือกในเกมหมากรุก ที่การเดินที่ดีที่สุด คือการที่ไม่เดินเลย Brothers Hotchner (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dilemmaI am in a terrible dilemma.
dilemmaNever in his life did he encounter such a dilemma.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก[kleūn mai khao khāi mai øk] (v, exp) EN: be in an awkward predicament ; be in a quandary ; be in a dilemma  FR: avoir un dilemme

CMU English Pronouncing Dictionary
DILEMMA D IH0 L EH1 M AH0
DILEMMAS D AH0 L EH1 M AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dilemma (n) dˈɪlˈɛmə (d i1 l e1 m @)
dilemmas (n) dˈɪlˈɛməz (d i1 l e1 m @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dilemma {n}dilemma; fix [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エウテュプローンのジレンマ[euteyupuro-n no jirenma] (n) Euthyphro dilemma [Add to Longdo]
ジレンマ(P);ディレンマ[jirenma (P); deirenma] (n,adj-no) dilemma; (P) [Add to Longdo]
モラルジレンマ[morarujirenma] (n) moral dilemma [Add to Longdo]
窮地[きゅうち, kyuuchi] (n) dilemma; predicament; (P) [Add to Longdo]
極まる(P);窮まる[きわまる, kiwamaru] (v5r,vi) to terminate; to reach an extreme; to take to the extreme; to be in a dilemma; to be at an end; (P) [Add to Longdo]
困却[こんきゃく, konkyaku] (n,vs) perplexity; dilemma [Add to Longdo]
囚人のジレンマ[しゅうじんのジレンマ, shuujinno jirenma] (n) prisoner's dilemma; prisoners' dilemma [Add to Longdo]
板挟み;板挾み;板ばさみ[いたばさみ, itabasami] (n) being stuck between a rock and a hard place; being in a dilemma; being torn between conflicting demands [Add to Longdo]
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dilemma
   n 1: state of uncertainty or perplexity especially as requiring
      a choice between equally unfavorable options [syn:
      {dilemma}, {quandary}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top