ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dignity

D IH1 G N AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dignity-, *dignity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dignity(n) ความมีเกียรติ, See also: ความสง่างาม, ความภูมิฐาน, Syn. pride, honor, self-confidence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dignity(ดิก'นิที) n. ความมีเกียรติ,ฐานันดรศักดิ์,ความสูงศักดิ์,ตำแหน่งสูง,ความคุ้มค่า,ผู้มีตำแหน่งสูง -S.loftiness
indignity(อินดิก' นิที) n. ความเสียเกียรติ, ความเสื่อมเสีย, การเหยียดหยาม, การสบประมาท,การดูถูก, Syn. insult, dishonour

English-Thai: Nontri Dictionary
dignity(n) ความสง่างาม,ความสูงศักดิ์,ฐานันดรศักดิ์,ความมีเกียรติ
indignity(n) การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การเหยียดหยาม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dignityศักดิ์ศรี [TU Subject Heading]
Dignityผู้ที่มีเกียรติในตัวเอง [การแพทย์]
Dignity in literatureศักดิ์ศรีในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dignityHe sacrificed his outstanding career to retain his dignity.
dignityHe said that with dignity.
dignityIf that city was a color, it would be a color with a quiet sort of dignity ... wine red, say.
dignityIt is beneath my dignity to ask a favor.
dignityPerhaps the only true dignity of man is his capacity to despise himself.
dignityRecently, the dignity and importance of the Japanese father has diminished.
dignityShe has inherent dignity.
dignitySuch behavior is beneath his dignity.
dignitySuch conduct is beneath your dignity.
dignityThe prisoner of war bore himself with great dignity.
dignityThe Renaissance established the dignity of man.
dignityWith dignity she protested her innocence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศักดินา(n) dignity, See also: distinction
ความภาคภูมิ(n) dignity, See also: pride, worthiness, Syn. ความภาคภูมิใจ, Example: ครูทุกคนรู้สึกปลาบปลื้มใจอย่างที่สุดเพราะนั่นเป็นเกียรติประวัติสูงสุดและเป็นความภาคภูมิของโรงเรียน, Thai Definition: ความรู้สึกว่ามีเกียรติยศ
ความภูมิใจ(n) pride, See also: dignity, worthiness, Syn. ความภาคภูมิใจ, Example: คนไทยทุกคนมีความภูมิใจในความเป็นไทย, Thai Definition: ความรู้สึกว่ามีเกียรติยศ
ความสง่า(n) dignity, See also: charm, gracefulness, comeliness, Syn. ความสง่างาม, ความงามสง่า, Example: หางนกยูงเป็นดอกไม้ที่มีความงามและความสง่าในเวลาเดียวกัน
ความภาคภูมิใจ(n) pride, See also: dignity, worthiness, Syn. ความภูมิใจ, ความภาคภูมิ, Ant. ความท้อใจ, ความท้อแท้, ความสิ้นหวัง, Example: ถ้าเด็กถูกบังคับหรือกดดันหรือมีข้อห้ามมากเกินไป เขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่ขี้กังวล ขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง, Thai Definition: การรู้สึกว่ามีเกียรติยศ
ความเป็นผู้ดี(n) dignity, See also: aristocracy, etiquette, decorum, Ant. ความเป็นไพร่, Example: เธอมีความเป็นผู้ดีเพราะได้รับการอบรมจากในวัง, Thai Definition: ลักษณะของผู้ดี
หน้าตา(n) honour, See also: dignity, reputation, eminence, fame, prestige, status, credit, Syn. เกียรติ, Example: ไม่ว่าคุณจะทำอะไร คุณต้องนึกถึงหน้าตาของบริษัทไว้ให้มากๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การถือยศถือศักดิ์[kān theūyottheūsak] (n) EN: standing on ones dignity
ความสง่า[khwām sa-ngā] (n) EN: dignity ; charm ; gracefulness ; comeliness
เกียรติศักดิ์[kīattisak] (n) EN: dignity ; prestige ; honour ; honor (Am.) ; reputation ; distinction
เกียรติยศ[kīattiyot] (n) EN: honour = honor (Am.) ; prestige ; fame ; renown ; reputation ; dignity  FR: honneur [m]
เกียรติ[kīet] (n) EN: fame ; prestige ; honour = honor (Am.) ; glory ; reputation ; dignity ; rank  FR: honneur [m] ; réputation [f] ; estime [f]
ไม่เป็นท่า[mai pen thā] (adv) EN: without dignity ; ignominiously ; without style
ภาคภูมิ[phākphūm] (v) EN: be proud of ; have a sense of pride in ; have self-esteem ; stand on one's dignity  FR: être fier de ; s'enorgueillir
ประดับยศ[pradap yot] (v, exp) EN: enhance one's dignity ; pin decorations ; pin medals
ศักดินา[sakdinā] (n) EN: dignity expressed in area of land entitlement ; status in terms of land ; right to the possession of farmland
ศักดินา[sakdinā] (n) EN: dignity ; distinction

CMU English Pronouncing Dictionary
DIGNITY D IH1 G N AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dignity (n) dˈɪgnɪtiː (d i1 g n i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尊严[zūn yán, ㄗㄨㄣ ㄧㄢˊ, / ] dignity; sanctity; honor, #6,747 [Add to Longdo]
体面[tǐ miàn, ㄊㄧˇ ㄇㄧㄢˋ, / ] dignity; face (as in "losing face"); honorable; creditable; pretty, #19,842 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
品位[ひんい, hin'i] TH: เกียรติ  EN: dignity

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Menschenwürde {f}dignity of man [Add to Longdo]
Würde {f}; Erhabenheit {f} | unter seiner Würde seindignity | to be beneath one's dignity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディグニティ;ディグニティー[deigunitei ; deigunitei-] (n) dignity [Add to Longdo]
偉容;威容[いよう, iyou] (n) dignity; majestic appearance [Add to Longdo]
[い, i] (n) power; authority; might; influence; dignity; majesty [Add to Longdo]
威儀[いぎ, igi] (n) dignity; majesty; dignified manner [Add to Longdo]
威厳[いげん, igen] (n) dignity; majesty; solemnity; gravity; (P) [Add to Longdo]
威信[いしん, ishin] (n) dignity; (P) [Add to Longdo]
威信にかかわる;威信に関わる[いしんにかかわる, ishinnikakawaru] (exp,v5r) to affect someone's prestige; to be beneath one's dignity [Add to Longdo]
威風[いふう, ifuu] (n) majesty; dignity [Add to Longdo]
貫禄;貫録(iK)[かんろく, kanroku] (n) presence; dignity [Add to Longdo]
顔;容[かんばせ, kanbase] (n) (1) (arch) countenance; visage; (2) face; honor (honour); dignity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dignity
   n 1: the quality of being worthy of esteem or respect; "it was
      beneath his dignity to cheat"; "showed his true dignity
      when under pressure" [syn: {dignity}, {self-respect},
      {self-regard}, {self-worth}]
   2: formality in bearing and appearance; "he behaved with great
     dignity" [syn: {dignity}, {lordliness}, {gravitas}]
   3: high office or rank or station; "he respected the dignity of
     the emissaries"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top