ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

digging

D IH1 G IH0 NG   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -digging-, *digging*, digg
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diggings(n) พื้นที่ที่มีการขุด, See also: ที่อยู่อาศัย
diggings(n) สถานที่ขุดหาแร่ธาตุโดยเฉพาะแร่ที่มีค่า, See also: แหล่งขุดหาแร่ธาตุ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diggings(ดิก'กิงซ) n. พื้นที่ที่มีการขุด,สถานที่อยู่อาศัย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
diggingAfter we finish digging the trench, planting the flowers will be easy.
diggingHe is digging his own grave.
diggingHe was patiently digging for facts.
diggingHis tasks range from digging wells to getting rid of garbage.
diggingOne man was seen digging with his bare hands.
diggingPretty soon they tore down the apartment houses and tenement houses around the Little House started digging big cellars...one on each side.
diggingThe dog was digging a hole.
diggingYou are always digging at me about my clothes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การขุดแต่ง(n) digging out, Example: การขุดแต่งสระน้ำต้องใช้เวลานาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จอบ[jøp] (n) EN: hoe ; pickax ; weeding tool ; digging tool ; hoe spade  FR: houe [f] ; binette [f] ; pioche [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIGGING D IH1 G IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
digging (v) dˈɪgɪŋ (d i1 g i ng)
diggings (n) dˈɪgɪŋz (d i1 g i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
つる返し;蔓返し[つるがえし, tsurugaeshi] (n) (uk) digging up, removing sprouts from, and replanting tubers (esp. of the sweet potato) to make for a bigger end product [Add to Longdo]
井戸掘り[いどほり, idohori] (n) well digging; well digger [Add to Longdo]
芋堀り[いもほり, imohori] (n) digging for potatoes [Add to Longdo]
開削[かいさく, kaisaku] (n,vs) excavation; cutting; digging [Add to Longdo]
開鑿(oK)[かいさく, kaisaku] (n,vs) excavation; cutting; digging [Add to Longdo]
苦無[くない, kunai] (n) (1) mediaeval tool for digging, prying, etc.; (2) (col) Ninja throwing knives [Add to Longdo]
掘削(P);掘鑿[くっさく, kussaku] (n,vs) digging out; excavation; (P) [Add to Longdo]
穴窯[あながま, anagama] (n) very old type of kiln made by digging a hole in the side of a hill [Add to Longdo]
試掘[しくつ, shikutsu] (n,vs) prospecting; trial digging [Add to Longdo]
穿鑿[せんさく, sensaku] (n,vs) scrutiny; digging into; excavation; inquiry into; enquiry into; prying [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 digging
   n 1: the act of digging; "there's an interesting excavation
      going on near Princeton" [syn: {excavation}, {digging},
      {dig}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top