ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

digest

D AY0 JH EH1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -digest-, *digest*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
digest(vt) เข้าใจ, See also: ซึมซาบ, หยั่งถึง, Syn. understand, grasp, Ant. misunderstand
digest(vt) ตัดทอน, See also: ย่อสั้นๆ, Syn. summarize, condense
digest(n) บทสรุป, See also: งานย่อ, บทสรุปใจความสำคัญ, บทคัดย่อ, Syn. abstract, brief, Ant. amplification
digest(n) ประมวลกฎหมาย
digest(vt) ย่อยอาหาร, See also: ย่อย, Syn. absorb, ingest
digest(vi) ย่อยอาหาร, See also: ย่อย, Syn. absorb, ingest
digest(n) หนังสือที่รวบรวมบทความ
digest(n) หนังสือรวบรวมบทความหรือเรื่องราวสั้นๆ
digestion(n) การย่อยอาหาร, Syn. digesting, eupepsia
digestive(adj) เกี่ยวกับการย่อยอาหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
digest(ไดเจสทฺ') v. ย่อย,ช่วยย่อย,เข้าใจ,ไตร่ตรอง,อดทน,จำแนก,แยกแยะ,ทำให้สั้นรัดกุม,สรุป. n. หนังสือประมวลใจความสำคัญ, See also: digester n. ดูdigest digestant n. ดูdigest digestible adj. ดูdigest digestibility n. ดูdigest digestion n. ดูdig
digestive biscuitn. ขนมปังกรอบที่กลมใหญ่
digestor(ดิเจส'เทอะ) n. ดูdigester
indigestion(อินไดเจส' เชิน) n. การไม่ย่อย, อาการอาหารไม่ย่อย, การย่อยไม่สมบูรณ์หรือเสื่อม., See also: indigestive adj., Syn. dyspepsia

English-Thai: Nontri Dictionary
digest(n) เรื่องย่อ,หนังสือประมวลกฎหมาย
digest(vt) จำแนก,ย่อย,ย่อให้สั้น,แยกแยะ,สรุป
digestible(adj) ย่อยได้,พอประมวลได้
digestion(n) การย่อยอาหาร,การไตร่ตรอง,การเก็บข้อความสำคัญ
digestive(adj) เกี่ยวกับการย่อย,เกี่ยวกับการเก็บใจความสำคัญ
indigestible(adj) ย่อยไม่ได้,พะอืดพะอม,จำแนกไม่ได้,แยกไม่ได้
indigestion(n) โรคอาหารไม่ย่อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
digestฉบับย่อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
digestประชุมย่อคำพิพากษาบรรทัดฐาน (เรียงตามอักษร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
digestantยาย่อย (อาหาร) [มีความหมายเหมือนกับ digestive ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
digestion๑. การย่อยอาหาร๒. การย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
digestionการย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
digestive๑. -ย่อย(อาหาร)๒. ยาย่อย (อาหาร) [มีความหมายเหมือนกับ digestant] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
digestive systemระบบย่อยอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
digestive tonic; tonic, stomachicยาธาตุ, ยาเจริญอาหาร [มีความหมายเหมือนกับ stomachic ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
digestive tract; canal, alimentary; tract, alimentaryทางเดินอาหาร [มีความหมายเหมือนกับ enteron; gut ๒ และ tract, gastrointestinal ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Digestหนังสือย่อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Digestทำลาย [การแพทย์]
Digest, Initialย่อยครั้งแรก [การแพทย์]
Digestantsการย่อยอาหาร [การแพทย์]
Digested Sludgeสลัดจ์ย่อยแล้ว, Example: สลัดจ์จากระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งถูกย่อยภายใต้สภาวะที่มีอากาศหรือไม่มีอากาศ จนถึงจุดซึ่งส่วนที่เหลือไม่เน่าสลายอีกต่อไป [สิ่งแวดล้อม]
Digestibilityความสามารถในการย่อย [การแพทย์]
Digestionการย่อยอาหาร [TU Subject Heading]
Digestionการย่อย,การย่อยอาหาร,ระบบทางเดินอาหาร [การแพทย์]
digestionการย่อยอาหาร, การแปรสภาพสารอาหารโดยใช้เอนไซม์เข้าทำปฏิกิริยาทำให้สารอาหารโมเลกุลใหญ่มีโมเลกุลเล็กลง จนกระทั่งสามารถซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Digestion, Destructiveการทำลาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
digestA natural diet is suitable for human digestion.
digestCheese doesn't digest easily.
digestChew your food well so it can be digested properly.
digestFood is digested in the stomach.
digestFood must be chewed well to be digested properly.
digestFoods you eat which you don't like will not digest well.
digestFood you eat which you don't like will not digest well.
digestIt is out of the question to digest his theory.
digestNatural food is not always good for our digestion.
digestRead the poem several times and digest it.
digestRice gruel is easy to digest.
digestShe read the digest of War and Peace.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จำแนกแยกแยะ(v) sort out, See also: digest, separate, segregate, sift, Syn. แยก, แยกแยะ, แบ่งแยก, Example: นักวิชาการได้จำแนกแยกแยะประเภทของผ้าทอพื้นบ้านของกลุ่มคนไทกลุ่มต่างๆ ไว้
ย่อย(v) digest, Example: ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องลำไส้ต้องกินอาหารย่อยง่ายๆ เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก, Thai Definition: ละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกับอีกสิ่งหนึ่ง
น้ำย่อย(n) digesting juice, See also: enzyme, Example: เขาอ้างว่าดื่มสุราเพื่อกระตุ้นน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร, Thai Definition: ของเหลวที่มีสารอินทรีย์บางชนิดสำหรับย่อยอาหาร เกิดในปาก กระเพาะ ลำไส้ ตับ และตับอ่อน
ย่อส่วน(v) condense, See also: digest, condense, compress, shorten, shrivel, shrink, contract, Syn. ย่อขนาด, Example: รถไฟจำลองย่อส่วนจากของจริงประมาณ 50 เท่า
การย่อยอาหาร(n) digestion, Example: น้ำมีส่วนช่วยในการย่อยอาหารและหล่อเลี้ยงตามร่างกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารไม่ย่อย[āhān mai yøi] (n) EN: indigestion  FR: indigestion [f]
ไฟธาตุ[faithāt] (n) EN: digestion  FR: digestion [f]
ไฟธาตุไม่ดี[faithāt mai dī] (x) EN: have poor digestion ; suffer indigestion  FR: avoir une indigestion
แจกแจง[jaēkjaēng] (v) EN: enumerate ; explain ; analyse ; digest ; clarify   FR: énumérer
จำแนกแยกแยะ[jamnaēk yaēkyae] (v, exp) EN: sort out ; digest ; separate ; segregate ; sift  FR: séparer ; trier
การย่อยอาหาร[kān yøi āhān] (n) EN: digestion  FR: digestion [f]
กระบวนการย่อยอาหาร[krabūankān yøi āhān] (n, exp) FR: processus de digestion [m]
น้ำย่อย[nāmyøi] (n, exp) EN: digestive juice ; gastric juice ; enzyme  FR: suc gastrique [m] ; suc digestif [m] ; enzyme [f]
ระบบย่อยอาหาร[rabop yøi āhān] (n, exp) FR: appareil digestif [m]
ท้องเสีย[thøngsīa] (n) EN: diarrhea = diarrhoea (Am.) ; upset stomach ; indigestion  FR: diarrhée [f] ; indigestion [f] ; courante [f] (pop.)

CMU English Pronouncing Dictionary
DIGEST D AY0 JH EH1 S T
DIGEST D AY1 JH EH0 S T
DIGESTS D AY1 JH EH0 S T S
DIGESTS D AY2 JH EH1 S T S
DIGESTED D AY1 JH EH2 S T IH0 D
DIGESTER D AY1 JH EH2 S T ER0
DIGEST'S D AY1 JH EH2 S T S
DIGESTING D AY0 JH EH1 S T IH0 NG
DIGESTING D AY1 JH EH2 S T IH0 NG
DIGESTION D AY0 JH EH1 S CH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
digest (n) dˈaɪʤɛst (d ai1 jh e s t)
digest (v) dˈɪʤˈɛst (d i1 jh e1 s t)
digests (n) dˈaɪʤɛsts (d ai1 jh e s t s)
digests (v) dˈɪʤˈɛsts (d i1 jh e1 s t s)
digested (v) dˈɪʤˈɛstɪd (d i1 jh e1 s t i d)
digesting (v) dˈɪʤˈɛstɪŋ (d i1 jh e1 s t i ng)
digestion (n) dˈɪʤˈɛstʃən (d i1 jh e1 s ch @ n)
digestive (j) dˈɪʤˈɛstɪv (d i1 jh e1 s t i v)
digestible (j) dˈɪʤˈɛstəbl (d i1 jh e1 s t @ b l)
digestions (n) dˈɪʤˈɛstʃənz (d i1 jh e1 s ch @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
消化[xiāo huà, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ, ] digest; digestion; digestive, #3,778 [Add to Longdo]
文摘[wén zhāi, ㄨㄣˊ ㄓㄞ, ] digest (of literature); to make a digest (of data); summary, #26,988 [Add to Longdo]
消化系统[xiāo huà xì tǒng, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] digestive system; gastrointestinal tract, #28,131 [Add to Longdo]
消食[xiāo shí, ㄒㄧㄠ ㄕˊ, ] digestion, #37,422 [Add to Longdo]
消化液[xiāo huà yè, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄧㄝˋ, ] digestive fluid, #56,708 [Add to Longdo]
消化酶[xiāo huà méi, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄇㄟˊ, ] digestive enzyme, #58,469 [Add to Longdo]
消化腺[xiāo huà xiàn, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄢˋ, ] digestive glands, #150,523 [Add to Longdo]
消化管[xiāo huà guǎn, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄢˇ, ] digestive tube; gut, #155,647 [Add to Longdo]
消化道[xiāo huà dào, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄠˋ, ] digestive tract [Add to Longdo]
肠胃道[cháng wèi dào, ㄔㄤˊ ㄨㄟˋ ㄉㄠˋ, / ] digestive tract [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Digest {m,n}; Zeitschrift mit Auszügen aus Büchern oder Zeitschriftendigest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
タンパク消化酵素;蛋白消化酵素[タンパクしょうかこうそ(タンパク消化酵素);たんぱくしょうかこうそ(蛋白消化酵素), tanpaku shoukakouso ( tanpaku shouka kouso ); tanpakushoukakouso ( tanpaku shouka k] (n) protein-digesting enzyme [Add to Longdo]
ダイジェスト[daijiesuto] (n,vs) digest; (P) [Add to Longdo]
ダイジェストアクセスプロトコル[daijiesutoakusesupurotokoru] (n) {comp} digest access protocol [Add to Longdo]
メレナ;メレーナ[merena ; mere-na] (n) melena (melaena) (stool containing partially digested blood) [Add to Longdo]
胃弱[いじゃく, ijaku] (n,adj-no) dyspepsia; indigestion; weak digestion [Add to Longdo]
胃腸薬[いちょうやく, ichouyaku] (n) digestive medicine; medicine for the stomach and bowels [Add to Longdo]
飲み込む(P);飲込む;のみ込む;呑み込む;呑込む[のみこむ, nomikomu] (v5m,vt) (1) to gulp down; to swallow deeply; (2) to understand; to take in; to catch on to; to learn; to digest; (P) [Add to Longdo]
化学的消化[かがくてきしょうか, kagakutekishouka] (n,vs) chemical digestion [Add to Longdo]
活動誌[かつどうし, katsudoushi] (n) specialty magazine; information digest [Add to Longdo]
噛み熟す;噛みこなす;噛熟す;かみ殺す[かみこなす, kamikonasu] (v5s,vt) to chew; to digest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 digest
   n 1: a periodical that summarizes the news
   2: something that is compiled (as into a single book or file)
     [syn: {compilation}, {digest}]
   v 1: convert food into absorbable substances; "I cannot digest
      milk products"
   2: arrange and integrate in the mind; "I cannot digest all this
     information"
   3: put up with something or somebody unpleasant; "I cannot bear
     his constant criticism"; "The new secretary had to endure a
     lot of unprofessional remarks"; "he learned to tolerate the
     heat"; "She stuck out two years in a miserable marriage"
     [syn: {digest}, {endure}, {stick out}, {stomach}, {bear},
     {stand}, {tolerate}, {support}, {brook}, {abide}, {suffer},
     {put up}]
   4: become assimilated into the body; "Protein digests in a few
     hours"
   5: systematize, as by classifying and summarizing; "the
     government digested the entire law into a code"
   6: soften or disintegrate, as by undergoing exposure to heat or
     moisture
   7: make more concise; "condense the contents of a book into a
     summary" [syn: {digest}, {condense}, {concentrate}]
   8: soften or disintegrate by means of chemical action, heat, or
     moisture

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top