ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

difference

D IH1 F ER0 AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -difference-, *difference*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
difference(n) ข้อโต้แย้ง, See also: การทะเลาะเบาะแว้ง, ความขัดแย้ง, Syn. contra diction, disagreement, Ant. accord, correspondence
difference(n) ความแตกต่าง, See also: ข้อแตกต่าง, ความต่าง, Syn. adaptability, deviation, dissimilarity, Ant. resemblance, similarity, likeness
difference(vt) ทำให้แตกต่าง, See also: แยกความแตกต่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
difference(ดิฟ'เฟอเรินซฺ) n. ความแตกต่าง,ข้อแตกต่าง,จำนวนแตกต่างกัน. vt. ทำให้แตกต่าง,แบ่งแยกข้อแตกต่าง, Syn. distinction
indifference(อินดิฟ' เฟอเรินซฺ) n. การขาดความสนใจ, ความเมินเฉย, ความไม่แยแส, ความไม่ลำเอียง, ความเป็นกลาง, Syn. carelessness, unconcern, Ant. concern

English-Thai: Nontri Dictionary
difference(n) ความแตกต่าง,ความไม่เหมือนกัน
indifference(n) ความเฉยเมย,ความไม่สนใจ,ความไม่แยแส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
differenceผลต่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
differenceความแตกต่าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
differenceข้อขัดแย้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
difference๑. ผลลบ, ผลต่าง๒. เชิงผลต่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
difference amplifier; differential amplifierเครื่องขยายผลต่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
difference engineเครื่องผลต่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
difference equationสมการเชิงผลต่าง [มีความหมายเหมือนกับ finite difference equation] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
difference in conditions policyกรมธรรม์คุ้มครองความต่างกันของเงื่อนไข [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
difference insuranceการประกันภัยค่าแตกต่าง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
difference operatorตัวดำเนินการผลต่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Differenceความแตกต่าง [การแพทย์]
Difference (Psychology)ความแตกต่างระหว่างบุคคล (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Difference of Bias, Meanความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย [การแพทย์]
difference of setsผลต่างระหว่างเซต, ดู  relative complement [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Difference, Tests ofการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม [การแพทย์]
Differences, Intraindividualความแตกต่างภายในตัวบุคคล [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
difference(n, vi, vt, adj, adv)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
differenceA careful observation will show you the difference.
differenceAlthough there are various differences, Joan and Ann are friends.
differenceA musician can appreciate small differences in sounds.
differenceAs an Englishman, he is particularly sensitive to the differences between English and American usage.
differenceBecause of the difference in climate, the same crop is not cultivated in the North and East of the country.
differenceCan you describe to me the difference between black tea and green tea?
differenceCan you see the difference?
differenceCan you tell the difference between an American and a Canadian?
differenceCan you tell the difference between these two pictures?
differenceCompare the two carefully, and you will see the difference.
differenceDoes a uniform eliminate class difference?
differenceDo you know the difference between a microscope and a telescope?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเหลื่อมล้ำ(n) difference, See also: not equality, Syn. ความแตกต่าง, Ant. ความเท่าเทียม, ความเสมอภาค, Example: ในปัจจุบันประเทศไทยยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้อยู่มาก, Thai Definition: ความไม่เท่าเทียมกัน
เภท(n) difference, See also: variation, strangeness, Syn. ความแตกต่าง, ความแปลก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความแตกต่าง(n) difference, See also: dissimilarity, disparity, contrast, diversity, Syn. ความต่าง, ความตรงข้ามกัน, Ant. ความเหมือน, Example: สัดส่วนจำนวนสถาบันอุดมศึกษาต่อจำนวนจังหวัดในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างจากสัดส่วนในกรุงเทพมหานครอย่างชัดเจน
ความห่างไกล(n) difference, See also: separation, dissimilarity, Syn. ความแตกต่าง, Example: ภาพพจน์ของประเทศกัมพูชาซึ่งดูเหมือนจะมีความห่างไกลจากความเจริญอย่างมาก
ผลต่าง(n) difference, Syn. ผลลบ, Ant. ผลบวก, Example: ผลต่างระหว่าง 9 กับ 6 คือ 3, Thai Definition: จำนวนที่ได้จากการคำนวณส่วนต่าง
ข้อแตกต่าง(n) difference, See also: dissimilarity, distinction, unlikeness, Ant. ข้อเหมือน, Example: รูปสองรูปนี้มีข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดหลายอย่าง, Count Unit: ข้อ
ความต่าง(n) difference, See also: dissimilarity, unlikeness, Syn. ความแตกต่าง, Ant. ความเหมือน, Example: ความต่างของสินค้าอยู่ที่คุณภาพ
ความต่างกัน(n) difference, See also: diversity, dissimilarity, unlikeliness, disagreement, Syn. ความแตกต่าง, ความต่าง, Ant. ความเหมือน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาย[dāi] (adv) EN: without discrimination ; with indifference ; without company ; extremely ; easily ; plainly ; generally
การขาดความสนใจ[kān khāt khwām sonjai] (n, exp) EN: indifference  FR: indifférence [f]
ข้อเหมือนและข้อแตกต่าง[khø meūoen lae khø taēktāng] (n, exp) EN: similarities and differences ; things in common and differences
ข้อแตกต่าง[khø taēktāng] (n) EN: difference
ความเฉยเมย[khwām choēimoēi] (n) FR: indifférence [f]
ความเหลื่อมล้ำ[khwām leūamlam] (n) EN: difference  FR: différence [f]
ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้[khwām leūamlam dān rāidāi] (n, exp) EN: differences in income  FR: différence de revenus [f]
ความไม่สนใจ[khwām mai sonjai] (n) EN: apathy ; indifference  FR: apathie [f] ; indifférence [f]
ความแตกต่าง[khwām taēktāng] (n) EN: difference ; dissimilarity ; disparity ; contrast ; diversity ; variation  FR: différence [f] ; nuance [f]
ความต่าง[khwām tāng] (n) EN: difference  FR: différence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIFFERENCE D IH1 F ER0 AH0 N S
DIFFERENCE D IH1 F R AH0 N S
DIFFERENCES D IH1 F ER0 AH0 N S IH0 Z
DIFFERENCES D IH1 F R AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
difference (n) dˈɪfrəns (d i1 f r @ n s)
differences (n) dˈɪfrənsɪz (d i1 f r @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分别[fēn bié, ㄈㄣ ㄅㄧㄝˊ, / ] difference; distinction; apart; separate; separately; respectively, #624 [Add to Longdo]
[chā, ㄔㄚ, ] difference; discrepancy; to differ; error; to err; to make a mistake, #938 [Add to Longdo]
差异[chā yì, ㄔㄚ ㄧˋ, / ] difference; discrepancy, #2,002 [Add to Longdo]
区别[qū bié, ㄑㄩ ㄅㄧㄝˊ, / ] difference; to distinguish; to discriminate; to make a distinction, #2,965 [Add to Longdo]
差别[chā bié, ㄔㄚ ㄅㄧㄝˊ, / ] difference; disparity, #4,495 [Add to Longdo]
分歧[fēn qí, ㄈㄣ ㄑㄧˊ, ] difference (of opinion, position); bifurcation, #6,700 [Add to Longdo]
误差[wù chā, ㄨˋ ㄔㄚ, / ] difference; error; inaccuracy, #9,752 [Add to Longdo]
差价[chā jià, ㄔㄚ ㄐㄧㄚˋ, / ] difference in price, #12,221 [Add to Longdo]
异样[yì yàng, ㄧˋ ㄧㄤˋ, / ] difference; peculiar, #15,911 [Add to Longdo]
温差[wēn chā, ㄨㄣ ㄔㄚ, / ] difference in temperature, #18,491 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Differenz {f} | Differenzen {pl}difference | differences [Add to Longdo]
Differenzenquotient {m} [math.]difference quotient [Add to Longdo]
Differenzenschema {f} [math.]difference scheme [Add to Longdo]
Höhenunterschied {m}difference in altitude [Add to Longdo]
Meinungsverschiedenheit {f}difference of opinion [Add to Longdo]
Unterschied {m}; Verschiedenheit {f}; Abweichung {f} | Unterschiede {pl}; Abweichungen {pl} | ein großer Unterschied | ein wesentlicher Unterschieddifference | differences | a wide difference | a major difference [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲーム差[ゲームさ, ge-mu sa] (n) distance in the standings between two teams expressed as the difference in number of games won or lost (baseball) [Add to Longdo]
[い, i] (n,adj-na) (1) difference (of opinion); (adj-na) (2) strange; odd; unusual; (pref) (3) different [Add to Longdo]
異;殊[こと;け, koto ; ke] (n,adj-na,n-pref) (1) (こと only) (arch) difference (from one another); different thing; other; (adj-na) (2) unusual; extraordinary [Add to Longdo]
異同[いどう, idou] (n) difference [Add to Longdo]
違い[ちがい, chigai] (n,n-suf) difference; discrepancy; (P) [Add to Longdo]
違い目;違いめ[ちがいめ;たがいめ, chigaime ; tagaime] (n) point of difference [Add to Longdo]
雲壌[うんじょう, unjou] (n) clouds and earth; great difference [Add to Longdo]
雲泥[うんでい, undei] (n) great difference [Add to Longdo]
雲泥の差[うんでいのさ, undeinosa] (exp) wide difference; a world of difference; (P) [Add to Longdo]
雲泥万里[うんでいばんり, undeibanri] (n) being poles apart; (there being) all the difference in the world [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[さ, sa] difference [Add to Longdo]
差分法[さぶんほう, sabunhou] difference method [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 difference
   n 1: the quality of being unlike or dissimilar; "there are many
      differences between jazz and rock" [ant: {sameness}]
   2: a variation that deviates from the standard or norm; "the
     deviation from the mean" [syn: {deviation}, {divergence},
     {departure}, {difference}]
   3: a disagreement or argument about something important; "he had
     a dispute with his wife"; "there were irreconcilable
     differences"; "the familiar conflict between Republicans and
     Democrats" [syn: {dispute}, {difference}, {difference of
     opinion}, {conflict}]
   4: a significant change; "the difference in her is amazing";
     "his support made a real difference"
   5: the number that remains after subtraction; the number that
     when added to the subtrahend gives the minuend [syn:
     {remainder}, {difference}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top