ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dictation

D IH0 K T EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dictation-, *dictation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dictation(n) การเขียนตามคำบอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dictation(ดิคเท'เชิน) n. การบอกให้เขียนตามคำบอก,การเขียนตามคำบอก,การบงการ,กำหนดเอาตามใจชอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
dictation(n) คำสั่ง,การบงการ,การเขียนตามคำบอก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dictationLet's master example sentences and the make-up of text by dictation.
dictationThe secretary took dictation from her boss.
dictationWe have a kanji dictation test today.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกคำบอก[bøkkhambøk] (n) EN: dictation  FR: dictée [f]
คำบอก[kham bøk] (n, exp) EN: dictation  FR: dictée [f]
เขียนไทย[khīen Thai] (n, exp) EN: Thai dictation  FR: dictée en thaï [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DICTATION D IH0 K T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dictation (n) dˈɪktˈɛɪʃən (d i1 k t ei1 sh @ n)
dictations (n) dˈɪktˈɛɪʃənz (d i1 k t ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diktat {n}; Diktieren {n} | ein Diktat aufnehmen | nach Diktatdictation | to take a dictation | from dictation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディクテーション[deikute-shon] (n) dictation [Add to Longdo]
口述[こうじゅつ, koujutsu] (n,vs,adj-no) dictation; verbal statement; (P) [Add to Longdo]
口述筆記[こうじゅつひっき, koujutsuhikki] (n,vs) taking dictation; note-taking [Add to Longdo]
書き取る[かきとる, kakitoru] (v5r,vt) to write down; to take dictation; to take notes; (P) [Add to Longdo]
[れい, rei] (n,n-suf) command; order; dictation; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディクテーション[でいくてーしょん, deikute-shon] dictation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dictation
   n 1: an authoritative direction or instruction to do something
      [syn: {command}, {bid}, {bidding}, {dictation}]
   2: speech intended for reproduction in writing
   3: matter that has been dictated and transcribed; a dictated
     passage; "he signed and mailed his dictation without
     bothering to read it"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top