ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dick

D IH1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dick-, *dick*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dick(n) นักสืบ (คำสแลง)
dick(n) อวัยวะเพศชาย (คำหยาบ), Syn. penis, phallus, cock
dick(sl) อวัยวะเพศชาย (คำนี้ได้ยินบ่อย) (คำหยาบ)
dicky(n) ผ้ากันเปื้อน, Syn. dickie, dicky
dicky(adj) อ่อนแอ (คำไม่เป็นทางการ)
Dicky(sl) ไม่สบาย
Dicky(sl) เสื้อเชิ้ต, Syn. Dicky Dirt
dicker(vi) ต่อรอง (คำไม่เป็นทางการ), Syn. bargain, haggle
dickhead(n) คนโง่ (คำสแลงและคำต้องห้าม), See also: ไอ้โง่, Syn. idiot
dickhead(sl) ปัญญาอ่อน, See also: โง่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dickens(คิค'เคินซฺ) n. ผี
dicker(ดิค'เคอะ) v..n. (การ) แลกเปลี่ยน,ค้าขายสินค้าที่แลกเปลี่ยนกัน,จำนวน 10, Syn. bargain

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dickiteดิกไคต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dick(slang) องคชาติ, Syn. penis

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dickA typical nurse will put urinal bottle to dick, and shave down there for surgery! [XXX]
dickBill got mad and called Dick names.
dickCome down, Dick. It is time for dinner.
dickDick aims to go alone.
dickDick died at ten years of age.
dickDick drew up to her.
dickDickens' thoughts come across along with the vivid depiction of downtown London.
dickDickens was the author of 'Oliver Twist'.
dickDick forced me to agree with his plan.
dickDick had a traffic accident.
dickDick has been dependent on his parents, but is now independent of them.
dickDick is sometimes late for school.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาร์ลส์ ดิกเกนส์ = ชาร์ลส์ ดิคเก้นส์[Chāls Dikkēns] (n, prop) EN: Charles Dickens  FR: Charles Dickens
เอมิลี ดิกคินสัน[Ēmilī Dikkhinsan] (n, prop) EN: Emily Dickinson  FR: Emily Dickinson
พญาแร้ง[phayāraēng] (n, exp) EN: Red-headed Vulture  FR: Vautour royal [m] ; Vautour de Pendickéry [m] ; Vautour chauve [m] ; Vautour de Pondichéry [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DICK D IH1 K
DICKY D IH1 K IY0
DICKS D IH1 K S
DICKE D IH1 K
DICKES D IH1 K S
DICKEN D IH1 K AH0 N
DICKEL D IH1 K AH0 L
DICKEY D IH1 K IY0
DICKIE D IH1 K IY0
DICK'S D IH1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Dick (n) dˈɪk (d i1 k)
Dicky (n) dˈɪkiː (d i1 k ii)
dicky (n) dˈɪkiː (d i1 k ii)
dicker (v) dˈɪkər (d i1 k @ r)
dickey (n) dˈɪkiː (d i1 k ii)
dickens (n) dˈɪkɪnz (d i1 k i n z)
dickers (v) dˈɪkəz (d i1 k @ z)
dickeys (n) dˈɪkɪz (d i1 k i z)
dickies (n) dˈɪkɪz (d i1 k i z)
dickered (v) dˈɪkəd (d i1 k @ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迪克[Dí kè, ㄉㄧˊ ㄎㄜˋ, ] Dick (person name), #61,459 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
dick(adj) อ้วน หนา
Dicke(n) |die, pl. Dicken| ความหนา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dickbauch {m} | Dickbäuche {pl}potbelly | potbellies [Add to Longdo]
Dickdarm {m} [anat.]colon [Add to Longdo]
Dickdarm {m}large intestine [Add to Longdo]
Dicke {f}fatness [Add to Longdo]
Dicke {f}thickness [Add to Longdo]
Dicke {f}; Breite {f}gauge [Add to Longdo]
Dickenlehre {f}thickness gauge [Add to Longdo]
Dickenmesser {m}thickness tester [Add to Longdo]
Dickhäuter {m}pachyderm [Add to Longdo]
Dickicht {n} | Dickichte {pl}thicket | thickets [Add to Longdo]
Dickicht {n}; Busch {m}boscage [Add to Longdo]
Dickkopf {m} | Dickköpfe {pl}bullhead | bullheads [Add to Longdo]
Dickkopf {m} | Dickköpfe {pl}pigheaded | pigheaded people [Add to Longdo]
Dickleibigkeit {f}corpulency [Add to Longdo]
Dickleibigkeit {f}pudginess [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディキンソニア[deikinsonia] (n) Dickinsonia (lat [Add to Longdo]
デカチン;でかちん[dekachin ; dekachin] (n,adj-no) (sl) (vulg) large penis; huge dick [Add to Longdo]
小鳥[ことり, kotori] (n) (1) small bird; songbird; (2) (chn) birdie; dickeybird; dickybird; (P) [Add to Longdo]
唐草[からくさ, karakusa] (n) (1) (abbr) (See 唐草模様) arabesque pattern; (2) (See 馬肥やし・1) toothed medick (Medicago polymorpha) [Add to Longdo]
肉茎[にくけい, nikukei] (n) (sl) (vulg) dick; cock [Add to Longdo]
猫も杓子も;猫もしゃくしも[ねこもしゃくしも, nekomoshakushimo] (exp) anybody (without distinction); every Tom, Dick and Harry; anything [Add to Longdo]
馬肥やし;馬肥(io);苜蓿[うまごやし;もくしゅく(苜蓿);まごやし(苜蓿);おおい(苜蓿)(ok);ウマゴヤシ, umagoyashi ; mokushuku ( sho shuku ); magoyashi ( sho shuku ); ooi ( sho shuku )(ok] (n) (1) toothed medick (Medicago polymorpha); hairy medick; bur clover; (2) (col) (See 白詰草) white clover (Trifolium repens) [Add to Longdo]
白鯨[はくげい, hakugei] (n) (1) white whale; (2) Moby Dick [Add to Longdo]
偸安[とうあん, touan] (n,vs) snatching a moment of rest; dickering for time [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
大腸[だいちょう, daichou] Dickdarm [Add to Longdo]
太る[ふとる, futoru] dick_werden, fett_werden [Add to Longdo]
濃厚[のうこう, noukou] Dicke, Dichte, Staerke [Add to Longdo]
肥える[こえる, koeru] dick_werden, fett_werden, fruchtbar_werden, einen_feinen_Geschmacl_haben [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dick
   n 1: someone who is a detective [syn: {dick}, {gumshoe},
      {hawkshaw}]
   2: obscene terms for penis [syn: {cock}, {prick}, {dick},
     {shaft}, {pecker}, {peter}, {tool}, {putz}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top