ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deviation

D IY2 V IY0 EY1 SH AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deviation-, *deviation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deviation(n) การเบี่ยงเบน, See also: การหันเห, การแตกต่างไปจากปกติ, Syn. difference, change, Ant. similarity, likeness
deviation(n) ความคลาดเคลื่อน, See also: ค่าคลาดเคลื่อน, Syn. error
deviation(n) ความประพฤติที่เบี่ยงเบน, See also: การเบี่ยงเบนทางความประพฤติ, Syn. noncompliance, Ant. conformity
deviation(n) ความไม่เห็นพ้อง, See also: ความคิดแตกต่าง, การเข้ากันไม่ได้, Syn. disagreement, Ant. accord, correspondence
deviationist(n) ผู้ไม่เห็นด้วยกับระบบหรือความเชื่อบางอย่างทางการเมือง, Syn. secessionist, schismatic

English-Thai: Nontri Dictionary
deviation(n) การหันเห,การเบี่ยงเบน,การไถล,การออกนอกลู่นอกทาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deviation๑. การเบี่ยงเบน๒. ค่าเบี่ยงเบน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deviation๑. การเบี่ยงเบน๒. ส่วนเบี่ยงเบน, ค่าเบี่ยงเบน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
deviation๑. การเฉ๒. (จักษุ.) การเข, การเหล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deviationการเบี่ยงเบน, ค่าเบี่ยงเบน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
deviationการเบี่ยงเส้นทาง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
deviationการเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ (จากที่ตกลงไว้ในสัญญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deviation clauseข้อกำหนดการเบี่ยงเส้นทาง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
deviation of shipsการเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deviation, sexualความผิดปรกติทางเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deviation Wellหลุมเจาะเอียงไปจากแนวตรง, Example: หลุมเจาะเอียงไปจากแนวตรง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำมันหรือก๊าซมากที่สุด หรือเพื่อหลีกเลี่ยงอุปกรณ์การเจาะที่ติดค้างอยู่ในหลุมเดิม [ปิโตรเลี่ยม]
Deviation, Angularการเบี่ยงเบนเชิงมุม [การแพทย์]
Deviation, Apparentการเบี่ยงเบนปรากฎ [การแพทย์]
Deviation, Averageค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย,ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย [การแพทย์]
Deviation, Conjugatedตาทั้งสองข้างมองไปข้างใดไม่ได้ [การแพทย์]
Deviation, Meanส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย [การแพทย์]
Deviation, Negativeความเบี่ยงเบนในทางลบ,การเบี่ยงเบนไปทางลบ [การแพทย์]
Deviation, Normalเกณฑ์ปกติ [การแพทย์]
Deviation, Positiveความเบี่ยงเบนในทางบวก,การเบี่ยงเบนไปทางบวก [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความคลาดเคลื่อน(n) deviation, See also: aberration, Example: ปัญหาของงานในลักษณะนี้คือข้อมูลมักมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย, Thai Definition: ความผิดไปจากความจริง, ความไม่ตรงกับความเป็นจริง
ความวิปริต(n) deviation, See also: divergence, digression, Syn. ความวิตถาร, ความผิดปกติ, Ant. ความปกติ, ความปกติ, Example: เด็กชายออกมาเปิดโปงถึงความวิปริตของพระที่กระทำอนาจารทางเพศภายในวัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเบี่ยงเบนทางเพศ[kān bīengbēn thāng phēt] (n, exp) EN: sexual deviation  FR: déviation sexuelle [f]
การผันแปร[kān phanpraē] (n) EN: alteration ; change ; shift ; turn ; transformation ; deviation ; conversion ; modification
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน[khā bīengbēn māttrathān] (n, exp) EN: standard deviation
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน[khā suan bīengbēn māttrathān] (n, exp) EN: standard deviation
ความหันเห[khwām hanhē] (n) FR: déviation [f] ; inflexion [f]
ความคลาดเคลื่อน[khwām khlātkhleūoen] (n) EN: deviation ; aberration
มุมบ่ายเบน[mumbāibēn] (n, exp) EN: angle of deviation
มุมเห[mum hē] (n, exp) EN: angle of refraction ; angle of deviation  FR: angle de déviation [m] ; angle de réfraction [m]
ส่วนเบี่ยงเบน[suanbīengben] (n) EN: deviation
ทางเบี่ยง[thāng bīeng] (n, exp) EN: road diversion  FR: déviation [f] ; dérivation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEVIATION D IY2 V IY0 EY1 SH AH0 N
DEVIATIONS D IY0 V IY0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deviation (n) dˌiːvɪˈɛɪʃən (d ii2 v i ei1 sh @ n)
deviations (n) dˌiːvɪˈɛɪʃənz (d ii2 v i ei1 sh @ n z)
deviationism (n) dˌiːvɪˈɛɪʃənɪzəm (d ii2 v i ei1 sh @ n i z @ m)
deviationist (n) dˌiːvɪˈɛɪʃənɪst (d ii2 v i ei1 sh @ n i s t)
deviationists (n) dˌiːvɪˈɛɪʃənɪsts (d ii2 v i ei1 sh @ n i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abweichung {f}; Abweichen {n} (von) | Abweichungen {pl} | geringfügige Abweichung {f} | mittlere Abweichung {f}deviation (from) | deviations | minor deviation | average deviation [Add to Longdo]
Abweichungsbericht {m}deviation report [Add to Longdo]
Deviationsmoment {n}moment of deviation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
逸脱[いつだつ, itsudatsu] (n,vs) (1) deviation; departure; (2) omission; (P) [Add to Longdo]
外転[がいてん, gaiten] (n,vs) abduction (anatomy); eversion; exodeviation; exstrophy [Add to Longdo]
狂い[くるい, kurui] (n) deviation; confusion; disorder [Add to Longdo]
性的逸脱[せいてきいつだつ, seitekiitsudatsu] (n) sexual deviation; sexual anomaly [Add to Longdo]
脱線[だっせん, dassen] (n,vs) (1) derailment; (2) digression; deviation; (P) [Add to Longdo]
標準偏差[ひょうじゅんへんさ, hyoujunhensa] (n) standard deviation; SD [Add to Longdo]
平均偏差[へいきんへんさ, heikinhensa] (n) mean deviation [Add to Longdo]
偏り(P);片寄り[かたより, katayori] (n) (1) deviation; inclination; offset; bias; prejudice; (2) polarization; polarisation; (P) [Add to Longdo]
偏差[へんさ, hensa] (n) deflection; deviation; variation; declination; drift [Add to Longdo]
偏差値[へんさち, hensachi] (n) deviation value (usu. scaled to mean of 50, standard deviation of 10, and often used for academic grades); deviation; T-score; standard score; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
偏差[へんさ, hensa] deviation [Add to Longdo]
標準偏差[ひょうじゅんへんさ, hyoujunhensa] standard deviation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deviation
   n 1: a variation that deviates from the standard or norm; "the
      deviation from the mean" [syn: {deviation}, {divergence},
      {departure}, {difference}]
   2: the difference between an observed value and the expected
     value of a variable or function
   3: the error of a compass due to local magnetic disturbances
   4: deviate behavior [syn: {deviation}, {deviance}]
   5: a turning aside (of your course or attention or concern); "a
     diversion from the main highway"; "a digression into
     irrelevant details"; "a deflection from his goal" [syn:
     {diversion}, {deviation}, {digression}, {deflection},
     {deflexion}, {divagation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top