ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deviate

D IY1 V IY0 EY2 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deviate-, *deviate*
Possible hiragana form: でう゛ぃあて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deviate(n) คนนอกลู่นอกทาง, See also: คนนอกคอก, คนแปลก
deviate(adj) ซึ่งเบี่ยงเบน, See also: ซึ่งออกนอกเส้นทาง, Syn. diviant
deviate(vt) ทำให้เบี่ยงเบน, See also: ทำให้แตกต่างจากปกติ, ทำให้หันเห, Syn. differ, depart, Ant. agree
deviate(vi) เบี่ยงเบน, See also: หันเห, บ่ายเบน, แตกต่างจากปกติ, Syn. diverge, digress, Ant. agree
deviate(vi) ออกนอกเส้นทาง
deviate from(phrv) เบี่ยงเบนจาก, See also: เปลี่ยนแปลงจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deviate(ดี'วิเอท) vi.,n. (ทำให้) หันเห,บ่ายเบน,เฉ,ไถล,ออกนอกลู่นอกทาง,ผิดปกติ,บุคคลที่ผิดปกติ, See also: deviation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
deviate(vi) หันเห,เบี่ยงเบน,ออกนอกลู่นอกทาง,เฉไฉ,ไถล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deviated Drillingเทคนิคการเจาะหลุมผลิตในทะเล, Example: เทคนิคการเจาะหลุมผลิตในทะเลโดยเจาะเป็นมุมเอียงหรือทแยงไปจากแนวดิ่ง ซึ่งจะทำให้เจาะหลุมพัฒนา (Development well) หลายๆหลุมได้จากแท่น (platform) เดียวกัน [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deviateLet's not deviate from the subject.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบนเข็ม(v) turn (away), See also: deviate, shift, divert, deflect, Syn. เปลี่ยนเป้าหมาย, เปลี่ยนทิศทาง, Example: เขาเป็นตำรวจมาถึง 11 ปีก่อนเบนเข็มเข้าสู่สนามการเมือง
เคลื่อนคลาด(v) deviate, See also: be different, Syn. คลาดเคลื่อน, แตกต่าง, เบี่ยงเบน, Ant. แม่นยำ, เที่ยงตรง, Example: คำทำนายของเขาเคลื่อนคลาดจากความเป็นจริง, Thai Definition: ผิดจากความเป็นจริง, ไม่ตรงตามความเป็นจริง
ไพล่(v) deviate, See also: do something unexpected, Example: เขาบอกว่าจะพูดเรื่องสัญญา แต่ไพล่ไปพูดเรื่องอื่น, Thai Definition: จงใจไปทำอย่างแต่กลับไปทำอีกอย่างหนึ่ง
เฉ(v) slant, See also: deviate, distort, twist away, out of shape, Syn. เบี่ยง, เบี้ยว, เอียง, Ant. ตรง, Example: เขาเคยเอาไม้ตะเกียบทิ่มหน้าเพื่อน แต่บังเอิญมันเฉไปโดนนัยน์ตาจนเพื่อนคนนั้นร้องไห้จ้า, Thai Definition: เหไป, ไม่ตรงเส้นตรงแนว
เสียดใบ(v) tack, See also: deviate, shift, turn, bend, Thai Definition: เล่นให้เฉียงใบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี่ยง[bīeng] (v) EN: deviate ; diverge ; divert  FR: détourner ; dévier
เบี่ยงเบน[bīengbēn] (v) EN: deviate
เฉ[chē] (v) EN: deviate ; incline ; lean ; diverge ; slant ; distort  FR: dévier ; obliquer
หันเห[hanhē] (v) EN: divert ; veer ; swerve ; deviate ; be deflected  FR: dévier ; détourner
เห[hē] (v) EN: veer ; deviate ; turn  FR: dévier ; s'écarter
เคลื่อนคลาด[khleūoenkhlāt] (v) EN: deviate ; be different
ออกนอกเรื่อง[øk nøk reūang] (v, exp) EN: diverge ; divert ; deviate from the main theme ; wander from the subject  FR: sortir du sujet
ผิดแผก[phitphaēk] (v) EN: differ (from) ; be different ; be unlike ; be dissimilar ; vary ; deviate
เส[sē] (v) EN: diverge ; stray (from) ; deviate ; change  FR: détourner ; biaiser ; dévier ; obliquer
เสียดใบ[sīet bai] (v) EN: tack ; deviate ; shift ; turn ; bend ; reach

CMU English Pronouncing Dictionary
DEVIATE D IY1 V IY0 EY2 T
DEVIATED D IY1 V IY0 EY2 T IH0 D
DEVIATES D IY1 V IY0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deviate (v) dˈiːvɪɛɪt (d ii1 v i ei t)
deviated (v) dˈiːvɪɛɪtɪd (d ii1 v i ei t i d)
deviates (v) dˈiːvɪɛɪts (d ii1 v i ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偏离[piān lí, ㄆㄧㄢ ㄌㄧˊ, / ] deviate; diverge; wander, #13,141 [Add to Longdo]
背离[bèi lí, ㄅㄟˋ ㄌㄧˊ, / ] deviate from; depart from, #14,590 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずれる(P);ズレる[zureru (P); zure ru] (v1,vi) to slide; to slip off; to get dislocated; to be out of alignment; to get dislodged; to deviate; to shift (position); to be out of sync.; to be slightly off; to be off-point; (P) [Add to Longdo]
異常者[いじょうしゃ, ijousha] (n) deviant; deviate; pervert [Add to Longdo]
逸す[いっす, issu] (v5s) (1) (See 逸する) to lose (a chance); to miss (a chance); (2) to overlook; to omit; to forget; (3) to deviate; to depart from (the norm, etc.) [Add to Longdo]
逸する;佚する[いっする, issuru] (vs-s) (1) to lose (a chance); to miss (a chance); (2) to overlook; to omit; to forget; (3) to deviate [Add to Longdo]
変質者[へんしつしゃ, henshitsusha] (n) (a) degenerate; pervert; deviate [Add to Longdo]
悖る[もとる, motoru] (v5r,vi) to go against; to deviate from; to oppose [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deviate
   adj 1: markedly different from an accepted norm; "aberrant
       behavior"; "deviant ideas" [syn: {aberrant}, {deviant},
       {deviate}]
   n 1: a person whose behavior deviates from what is acceptable
      especially in sexual behavior [syn: {pervert}, {deviant},
      {deviate}, {degenerate}]
   v 1: turn aside; turn away from [syn: {deviate}, {divert}]
   2: be at variance with; be out of line with [syn: {deviate},
     {vary}, {diverge}, {depart}] [ant: {conform}]
   3: cause to turn away from a previous or expected course; "The
     river was deviated to prevent flooding"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top