ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

devastation

D EH2 V AH0 S T EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -devastation-, *devastation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
devastation(n) การทำลายล้าง, See also: การทำให้เสียหายอย่างรุนแรง, Syn. destruction, defoliation

English-Thai: Nontri Dictionary
devastation(n) การทำลายล้าง,การสังหาร,การล้างผลาญ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
devastationThe devastation in Kobe was as terrible as I had imagined.

CMU English Pronouncing Dictionary
DEVASTATION D EH2 V AH0 S T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
devastation (n) dˌɛvəstˈɛɪʃən (d e2 v @ s t ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惨状[cǎn zhuàng, ㄘㄢˇ ㄓㄨㄤˋ, / ] devastation; miserable condition, #38,200 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verwüstung {f} | Verwüstungen {pl}devastation | devastations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
壊滅(P);潰滅[かいめつ, kaimetsu] (n,vs,adj-no) destruction; annihilation; devastation; catastrophe; (P) [Add to Longdo]
荒廃[こうはい, kouhai] (n,vs) ruin; destruction; devastation; waste; decay; (P) [Add to Longdo]
豪雨禍[ごううか, gouuka] (n) flood devastation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 devastation
   n 1: the state of being decayed or destroyed [syn:
      {devastation}, {desolation}]
   2: the feeling of being confounded or overwhelmed; "her
     departure left him in utter devastation"
   3: an event that results in total destruction [syn:
     {devastation}, {desolation}]
   4: plundering with excessive damage and destruction [syn:
     {ravaging}, {devastation}]
   5: the termination of something by causing so much damage to it
     that it cannot be repaired or no longer exists [syn:
     {destruction}, {devastation}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top