ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deuteronomy

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deuteronomy-, *deuteronomy*
English-Thai: Longdo Dictionary
deuteronomy(n) หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ หนังสือเล่มที่ 5 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), See also: The Old Testament

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
申命记[Shēn mìng jì, ㄕㄣ ㄇㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] Deuteronomy; the fifth book of Moses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
申命記[しんめいき, shinmeiki] (n) Deuteronomy (book of the Bible) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Deuteronomy
   n 1: the fifth book of the Old Testament; contains a second
      statement of Mosaic law [syn: {Deuteronomy}, {Book of
      Deuteronomy}]

  

Similar ENGLISH words suggested by aspell:
Deuteronomy, Deuteronomy's, deuteron, deuteron's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions