ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

detrimental

D EH2 T R AH0 M EH1 N T AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -detrimental-, *detrimental*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
detrimental(adj) ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหาย, Syn. harmful, ihjurious, painful, Ant. beneficial, useful, healthful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
detrimental(ดีทระเมน'เทิล) adj. เป็นอันตราย,เป็นภัย n. ผู้ที่เป็นอันตราย, Syn. hurtful

English-Thai: Nontri Dictionary
detrimental(adj) เป็นอันตราย,ได้รับบาดเจ็บ,เป็นภัย

CMU English Pronouncing Dictionary
DETRIMENTAL D EH2 T R AH0 M EH1 N T AH0 L
DETRIMENTAL D EH2 T R AH0 M EH1 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
detrimental (j) dˌɛtrɪmˈɛntl (d e2 t r i m e1 n t l)
detrimentally (a) dˌɛtrɪmˈɛntəliː (d e2 t r i m e1 n t @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schädlich; nachteilig; unzuträglich {adj} | eine Sache schaden; einer Sache abträglich sein; einer Sache unzuträglich seindetrimental | to be detrimental to sth. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 detrimental
   adj 1: (sometimes followed by `to') causing harm or injury;
       "damaging to career and reputation"; "the reporter's
       coverage resulted in prejudicial publicity for the
       defendant" [syn: {damaging}, {detrimental},
       {prejudicial}, {prejudicious}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top