ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

detriment

D EH1 T R AH0 M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -detriment-, *detriment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
detriment(n) ความเสียหาย, See also: อันตราย, Syn. harmfulness, ill, damage
detriment(n) สิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือการบาดเจ็บ (คำทางการ)
detrimental(adj) ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหาย, Syn. harmful, ihjurious, painful, Ant. beneficial, useful, healthful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
detriment(ดี'ทริเมินทฺ) n. การสูญเสีย,ความเสียหาย,ความทรุดโทรม,การได้รับบาดเจ็บ,สาเหตุของความสูญเสียหรือความเสียหาย, Syn. harm
detrimental(ดีทระเมน'เทิล) adj. เป็นอันตราย,เป็นภัย n. ผู้ที่เป็นอันตราย, Syn. hurtful

English-Thai: Nontri Dictionary
detriment(n) ความเสียหาย,อันตราย,การสูญเสีย,การบาดเจ็บ
detrimental(adj) เป็นอันตราย,ได้รับบาดเจ็บ,เป็นภัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
detrimentความเสื่อมเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
detriment(n, vi, vt, modal, ver) อุปกรณ์โด้รับความเสียหาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right, but if I feel you're a detriment to the squadron and I wave you off, you go right home, you understand?ก็ได้ แต่ถ้าฉันรู้สึกว่าแก ทำให้ฝูงเสี่ยงภัย โบกมือให้กลับ แกต้องบินกลับฐาน เข้าใจนะ Flyboys (2006)
To the detriment of my pay grade.ดูความเสียหายจากเกรดที่ฉันให้ไป Just Business (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
detrimentFor too long society has placed sole emphasis on children's test results, to the detriment of social discipline.
detrimentThe poor educational policy is a detriment to Japan.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเสียหาย[khwāmsīahāi] (n) EN: damage ; detriment  FR: détriment [m] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
DETRIMENT D EH1 T R AH0 M AH0 N T
DETRIMENTAL D EH2 T R AH0 M EH1 N T AH0 L
DETRIMENTAL D EH2 T R AH0 M EH1 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
detriment (n) dˈɛtrɪmənt (d e1 t r i m @ n t)
detrimental (j) dˌɛtrɪmˈɛntl (d e2 t r i m e1 n t l)
detrimentally (a) dˌɛtrɪmˈɛntəliː (d e2 t r i m e1 n t @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bì, ㄅㄧˋ, ] detriment; fraud; harm; defeat, #10,812 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schaden {m}; Nachteil {m} | Schäden {pl} | zum Schaden von; zum Nachteil von | ohne Schaden fürdetriment | detriments | to the detriment of | without detriment for [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  detriment
      n 1: a damage or loss [syn: {detriment}, {hurt}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top