ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

determinedly

D AH0 T ER1 M AH0 N AH0 D L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -determinedly-, *determinedly*, determined
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แน่วแน่(adv) firmly, See also: determinedly, surely, certainly, unswervingly, fixedly, Syn. แน่แน่ว, Example: เขาตัดสินใจแน่วแน่ที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ, Thai Definition: อย่างมีใจมุ่งมั่น, อย่างแท้จริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แน่วแน่[naēonaē] (adv) EN: firmly ; determinedly ; surely ; certainly ; unswervingly ; fixedly  FR: résolument

CMU English Pronouncing Dictionary
DETERMINEDLY D AH0 T ER1 M AH0 N AH0 D L IY0
DETERMINEDLY D AH0 T ER1 M AH0 N D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
determinedly (a) dˈɪtˈɜːʳmɪndliː (d i1 t @@1 m i n d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
つかつか[tsukatsuka] (adv,adv-to) (on-mim) walking briskly; determinedly [Add to Longdo]
一向[いっこう, ikkou] (adv) (1) (See 一向に・1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (n) (4) (abbr) (See 一向宗) Jodo Shinshu; (P) [Add to Longdo]
一向に[いっこうに, ikkouni] (adv) (1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 determinedly
   adv 1: with determination; in a determined manner; "he clung to
       the past determinedly" [syn: {determinedly},
       {unfalteringly}, {unshakably}]
   2: with ambition; in an ambitious and energetic manner; "she
     pursued her goals ambitiously" [syn: {ambitiously},
     {determinedly}] [ant: {unambitiously}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top