ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

determined

D IH0 T ER1 M AH0 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -determined-, *determined*, determin, determine
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
determined(adj) ดื้อดึง, See also: ไม่ประนีประนอม, ดึงดัน, ซึ่งไม่ยอมเปลี่ยน, Syn. firm, strong-minded, stubborn
determined(adj) เด็ดเดี่ยว, See also: ตั้งใจจริง, ซึ่งมุ่งมั่น, แน่วแน่, ซึ่งตัดสินใจแล้ว, Syn. ambitious, eager, zealous, decided, Ant. apathetic, unambitious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
determined(ดิเทอร์'มินดฺ) adj. แน่นอน,ซึ่งตัดสินใจแล้ว,ซึ่งตัดสินแล้ว, See also: determinedness n., Syn. resolved, fixed

English-Thai: Nontri Dictionary
determined(adj) มั่นคง,แน่นอน,ซึ่งตัดสินใจแล้ว,ซึ่งตกลงแล้ว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
determinedA normal person might spend a lifetime at it and still not succeed but faced with a determined Ren it was not greatly different from a normal cylinder lock.
determinedCome what may, I am determined to accomplish it.
determinedEven if it takes me ten years, I am determined to accomplish the job.
determinedFather determined to stop smoking.
determinedHave you determined whom you'll invite to the party?
determinedHe determined to finish it alone.
determinedHe is determined to go to England.
determinedHe was determined, and we couldn't bend him.
determinedHe was determined never to meet her again.
determinedHe was determined to finish the work at any cost.
determinedHe was determined to go abroad.
determinedHe was determined to go, so I decided to do my best to help him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แน่วแน่(adv) firmly, See also: determinedly, surely, certainly, unswervingly, fixedly, Syn. แน่แน่ว, Example: เขาตัดสินใจแน่วแน่ที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ, Thai Definition: อย่างมีใจมุ่งมั่น, อย่างแท้จริง
ใจเพชร(adj) resolute, See also: determined, steadfast, firm, unyielding, strong-minded, adamant, Syn. ใจแข็ง, ใจเด็ดเดี่ยว, Ant. ใจอ่อน, Example: เขาคือนักสู้ใจเพชรที่มาจากประเทศอเมริกา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉียบขาด[chīepkhāt] (adj) EN: resolute ; determined ; absolute ; decisive  FR: strict ; rigoureux
เด็ดเดี่ยว[detdīo] (v) EN: be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved  FR: être résolu ; être déterminé ; être décidé
เด็ดเดี่ยว[detdīo] (adj) EN: resolute ; firm ; determined ; single-minded  FR: décidé ; déterminé ; résolu
เด็ดขาด[detkhāt] (v) EN: be decisive ; be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved ; be absolute  FR: être résolu ; être déterminé
กัดฟัน[katfan] (v, exp) EN: endure ; make a determined effort ; be patient  FR: serrer les dents (loc.)
มานะ[māna] (v) EN: endure ; make a determined effort ; be patient ; exert oneself ; be industrious  FR: persévérer ; persister ; se donner du mal
มุ[mu] (v) EN: try hard ; work hard ; make determined effort ; attempt ; strive ; concentrate  FR: travailler dur ; bûcher (fam.) ; travailler sans relâche ; travailler d'arrache-pied
มุมานะ[mumāna] (v) EN: work hard ; be diligent ; be industrious hard ; be persistent ; strive ; make determined effort  FR: travailler dur ; se donner de la peine
แน่วแน่[naēonaē] (v) EN: be determined ; be resolute ; be firm ; be intent ; be steadfast ; be persistent
แน่วแน่[naēonaē] (adv) EN: firmly ; determinedly ; surely ; certainly ; unswervingly ; fixedly  FR: résolument

CMU English Pronouncing Dictionary
DETERMINED D IH0 T ER1 M AH0 N D
DETERMINEDLY D AH0 T ER1 M AH0 N AH0 D L IY0
DETERMINEDLY D AH0 T ER1 M AH0 N D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
determined (v) dˈɪtˈɜːʳmɪnd (d i1 t @@1 m i n d)
determinedly (a) dˈɪtˈɜːʳmɪndliː (d i1 t @@1 m i n d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
在乎[zài hu, ㄗㄞˋ ㄏㄨ˙, ] determined by; to care about; to mind, #4,169 [Add to Longdo]
有决心[yǒu jué xīn, ㄧㄡˇ ㄐㄩㄝˊ ㄒㄧㄣ, / ] determined [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zielstrebig {adj} | zielstrebiger | am zielstrebigstendetermined | more determined | most determined [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっての[atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]
きつい[kitsui] (adj-i) (1) (sometimes written 緊い) intense; severe; hard; (2) determined; forceful; formidable; (3) strong; (4) tight; close; (P) [Add to Longdo]
つかつか[tsukatsuka] (adv,adv-to) (on-mim) walking briskly; determinedly [Add to Longdo]
一向[いっこう, ikkou] (adv) (1) (See 一向に・1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (n) (4) (abbr) (See 一向宗) Jodo Shinshu; (P) [Add to Longdo]
一向に[いっこうに, ikkouni] (adv) (1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (P) [Add to Longdo]
一念[いちねん, ichinen] (n) (1) determined purpose; (2) {Buddh} an incredibly short span of time (i.e. the time occupied by a single thought); (3) {Buddh} (See 浄土宗) a single repetition of a prayer (esp. in Jodo-shu) [Add to Longdo]
果敢[かかん, kakan] (adj-na,n) resolute; determined; bold; (P) [Add to Longdo]
慨然[がいぜん, gaizen] (adj-t,adv-to) (1) indignant; sorrowful; (2) steadfast; determined [Add to Longdo]
確乎不抜[かっこふばつ, kakkofubatsu] (n,adj-no) determined; steadfast; unswerving; unshakable [Add to Longdo]
気が勝つ[きがかつ, kigakatsu] (exp,v5t) to be determined or strong-willed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 determined
   adj 1: characterized by great determination; "a struggle against
       a determined enemy"
   2: having been learned or found or determined especially by
     investigation [ant: {undetermined}]
   3: devoting full strength and concentrated attention to; "made
     continued and determined efforts to find and destroy enemy
     headquarters"
   4: determined or decided upon as by an authority; "date and
     place are already determined"; "the dictated terms of
     surrender"; "the time set for the launching" [syn:
     {determined}, {dictated}, {set}]
   5: strongly motivated to succeed [syn: {compulsive},
     {determined}, {driven}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top