ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

determinate

D IH0 T ER1 M AH0 N EY2 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -determinate-, *determinate*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
determinate(ดิเทอร์'มิเนท) adj. แน่นอน,ซึ่งได้กำหนดไว้,เด็ดขาด,ซึ่งได้ตัดสินใจแล้ว,ซึ่งมีค่าหรือจำนวนที่แน่นอน, Syn. specific
indeterminate(อินดีเทอ' มิเนท) adj. ไม่แน่นอน, ไม่จำกัด, ไม่แน่ชัด, คลุมเครือ, ยังไม่ตกลงใจ, ยังไม่ตัดสิน, ซึ่งไม่สามารถวิเคราะห์ได้สมบูรณ์โดยหลักของวิชาสถิติศาสตร์ (statics) ., See also: indeterminateness n., Syn. unfixed, indefinite

English-Thai: Nontri Dictionary
determinate(adj) ซึ่งตัดสินใจแล้ว,แน่นอน,เด็ดขาด,ตามที่กำหนดไว้
indeterminate(adj) ไม่แน่นอน,ไม่ได้กำหนด,ไม่จำกัด,คลุมเครือ,ยังไม่ตัดสิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
determinateสิ้นสุด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
determinate personบุคคลที่กำหนดตัวไว้แน่นอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
determinate sentenceคำพิพากษาให้จำคุกโดยกำหนดเวลาแน่นอน [ดู indeterminate sentence ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคลือบคลุม[khleūapkhlum] (adj) EN: obscure ; vague ; indeterminate ; unclear  FR: ambigu ; obscur ; vague ; équivoque

CMU English Pronouncing Dictionary
DETERMINATE D IH0 T ER1 M AH0 N EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
determinate (j) dˈɪtˈɜːʳmɪnət (d i1 t @@1 m i n @ t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
そこはかとない[sokohakatonai] (adj-i) (See そこはかとなく) faint; slight; vague; nebulous; indeterminate; tinge of ...; touch of ... [Add to Longdo]
集散花序[しゅうさんかじょ, shuusankajo] (n,adj-no) (See 総穂花序) cymose inflorescence (any determinate simple inflorescence); cyme [Add to Longdo]
総穂花序[そうすいかじょ, sousuikajo] (n) (See 集散花序) racemose inflorescence (any indeterminate simple inflorescence) [Add to Longdo]
不定期[ふていき, futeiki] (adj-na,n,adj-no) irregular; indeterminate; tramp (steamer) [Add to Longdo]
不定期刑[ふていきけい, futeikikei] (n) an indeterminate sentence [Add to Longdo]
不定形[ふていけい, futeikei] (n) (1) indeterminate form; (adj-no) (2) undefined; indefinite; unstructured; protean; amorphous [Add to Longdo]
不定方程式[ふていほうていしき, futeihouteishiki] (n) indeterminate equation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 determinate
   adj 1: precisely determined or limited or defined; especially
       fixed by rule or by a specific and constant cause; "a
       determinate distance"; "a determinate number";
       "determinate variations in animals" [ant:
       {indeterminate}, {undetermined}]
   2: not continuing to grow indefinitely at the apex; "determinate
     growth" [ant: {indeterminate}]
   3: supplying or being a final or conclusive settlement; "a
     definitive verdict"; "a determinate answer to the problem"
     [syn: {definitive}, {determinate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top