ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

detect

D IH0 T EH1 K T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -detect-, *detect*
English-Thai: Longdo Dictionary
detective(n) นักสืบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
detect(vt) ค้นหา, See also: ตรวจสอบ, สืบหา, ตรวจจับ, สืบค้น, Syn. ascertain, find out, hear, learn
detector(n) เครื่องตรวจจับ, Syn. probe
detect in(phrv) จับได้, See also: ตรวจสอบได้, สังเกตได้
detect in(phrv) จับผิด, See also: ตรวจจับ, จับเท็จ
detection(n) การค้นหา
detective(n) นับสืบ, See also: สายสืบ, สายลับ, ผู้สืบสวน, ผู้ตรวจสอบ, Syn. inspector, investigator
detectable(adj) ซึ่งสืบพบได้, See also: ซึ่งค้นพบได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
detect(ดิเทคทฺ') vt. พบ,พบเห็น,สืบหา,สืบค้น,ตรวจพบ, See also: detectable, detectible adj.
detection(ดิเทค'เชิน) n. การพบ,การสืบหา,การตรวจพบ
detective(ดิเทค'ทิฟว) n. นักสืบ adj. เกี่ยวกับการสืบหา, Syn. sleuth

English-Thai: Nontri Dictionary
detect(vt) สืบหา,สืบค้น,จับเค้า,ตรวจพบ,ค้นพบ,พบ
detection(n) การสืบหา,การสืบค้น,การตรวจพบ,การพบ,การค้นพบ
detective(adj) เกี่ยวกับการสืบหา,เกี่ยวกับการค้นพบ
detective(n) สายสืบ,นักสืบ,สายลับ,สปาย
detector(n) ผู้สืบหา,เครื่องจับคลื่นเสียง,เครื่องตรวจวัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
detectionการตรวจหา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
detectionการตรวจหา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
detective storyเรื่องนักสืบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
detector๑. ตัวตรวจหา๒. ตัวเปลี่ยน [ใช้กับเส้นใยนำแสง] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Detectionการตรวจหา [การแพทย์]
Detection Limitค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้,ขีดจำกัดของการวิเคราะห์ [การแพทย์]
Detective and mystery filmsภาพยนตร์สืบสวนและเรื่องลึกลับ [TU Subject Heading]
Detective and mystery television programsรายการโทรทัศน์แนวสืบสวนและเรื่องลึกลับ [TU Subject Heading]
Detectivesนักสืบ [TU Subject Heading]
Detectorที่วัดแสง [การแพทย์]
Detector Geometryส่วนที่วัดแสง [การแพทย์]
Detector, Ultra-Violet Absorptionดีเทคเตอร์ชนิดดูดกลืนแสงอุลตราไวโอเลต [การแพทย์]
Detector, Ultravioletเครื่องวัดแบบอุลตราไวโอเลต [การแพทย์]
Detectorsเครื่องตรวจจับ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
detectA detective arrived upon the scene of the crime.
detectDetective Columbo is always in a frayed raincoat.
detectDetective stories are amusing.
detectDetective stories hold a special attraction for me.
detectFather would often read detective stories in his spare time.
detectGlycosuria was detected in my urine before.
detectHe amused himself by a detective story after supper.
detectHe amused himself by reading a detective story.
detectHe detected his men's misconduct.
detectHe detected in her voice a note of apprehension.
detectHe has written a number of exciting detective stories.
detectHe is absorbed in reading a detective story.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สืบ(v) detect, See also: find out, Syn. สืบสวน, สืบสาว, ค้นหา
สืบสวนสอบสวน(v) investigate, See also: detect, inquire into, explore, probe, Example: ตำรวจพยายามสืบสวนสอบสวนคดีลอบสังหารประธานาธิบดีอย่างสุดความสามารถ, Thai Definition: สืบสาวเรื่องราว, ค้นหาความจริง, สืบหาความจริง
สอดแนม(v) spy, See also: detect, snoop, Syn. สืบ, Example: ฉันส่งคนไปสอดแนมในบริษัทของเขาเป็นเวลาร่วมเดือนแล้ว, Thai Definition: ลอบเข้าไปสืบความลับ
ตรวจจับ(v) detect, See also: search, Syn. ตรวจ, ตรวจหา, ตรวจค้น, Example: ตำรวจตั้งด่านตรวจจับยาเสพติด
นักสืบ(n) detective, See also: spy, Syn. สายสืบ, สายลับ, Example: วุฒิศักดิ์ทำงานเป็นนักสืบมา 5 ปีแล้ว เขารักที่จะทำงานนี้ต่อไป, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ชำนาญในการสืบสวน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จับได้[jap dāi] (adj) EN: detected : noticed ; discovered
เครื่องจับเท็จ[khreūang jap thet] (n, exp) EN: lie detector  FR: détecteur de mensonges [m]
ล่วงรู้[lūangrū] (v) EN: perceive ; foresee ; sense ; detect ; know in advance  FR: connaître à l'avance ; savoir d'avance ; prévoir
นักสืบ[nakseūp] (n) EN: detective ; spy  FR: détective [m] ; espion [m]
นักสืบเอกชน[nakseūp ēkkachon] (n, exp) EN: private detective ; private investigator  FR: détective privé [m]
สืบ[seūp] (v) EN: inquire ; investigate ; try to find out ; fish for ; search for ; probe into ; detect  FR: enquêter ; investiguer ; rechercher ; s'informer
สอดแนม[søtnaēm] (v) EN: spy ; detect ; snoop ; watch  FR: épier ; espionner
ตรวจจับ[trūatjap] (v) EN: detect

CMU English Pronouncing Dictionary
DETECT D IH0 T EH1 K T
DETECTS D IH0 T EH1 K T S
DETECTOR D IH0 T EH1 K T ER0
DETECTED D IH0 T EH1 K T AH0 D
DETECTED D IH0 T EH1 K T IH0 D
DETECTIVE D IH0 T EH1 K T IH0 V
DETECTION D IH0 T EH1 K SH AH0 N
DETECTING D IH0 T EH1 K T IH0 NG
DETECTORS D IH0 T EH1 K T ER0 Z
DETECTIVES D IH0 T EH1 K T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
detect (v) dˈɪtˈɛkt (d i1 t e1 k t)
detects (v) dˈɪtˈɛkts (d i1 t e1 k t s)
detected (v) dˈɪtˈɛktɪd (d i1 t e1 k t i d)
detector (n) dˈɪtˈɛktər (d i1 t e1 k t @ r)
detecting (v) dˈɪtˈɛktɪŋ (d i1 t e1 k t i ng)
detection (n) dˈɪtˈɛkʃən (d i1 t e1 k sh @ n)
detective (n) dˈɪtˈɛktɪv (d i1 t e1 k t i v)
detectors (n) dˈɪtˈɛktəz (d i1 t e1 k t @ z)
detectable (j) dˈɪtˈɛktəbl (d i1 t e1 k t @ b l)
detectives (n) dˈɪtˈɛktɪvz (d i1 t e1 k t i v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侦查[zhēn chá, ㄓㄣ ㄔㄚˊ, / ] detect; investigate, #7,050 [Add to Longdo]
探测器[tàn cè qì, ㄊㄢˋ ㄘㄜˋ ㄑㄧˋ, / ] detector; probe; craft, #15,285 [Add to Longdo]
侦探[zhēn tàn, ㄓㄣ ㄊㄢˋ, / ] detective, #16,248 [Add to Longdo]
侦察员[zhēn chá yuán, ㄓㄣ ㄔㄚˊ ㄩㄢˊ, / ] detective; investigator; scout; spy, #44,252 [Add to Longdo]
检测器[jiǎn cè qì, ㄐㄧㄢˇ ㄘㄜˋ ㄑㄧˋ, / ] detector, #45,954 [Add to Longdo]
包探[bāo tàn, ㄅㄠ ㄊㄢˋ, ] detective (in former times), #492,795 [Add to Longdo]
侦毒器[zhēn dú qì, ㄓㄣ ㄉㄨˊ ㄑㄧˋ, / ] detection unit [Add to Longdo]
侦毒管[zhēn dú guǎn, ㄓㄣ ㄉㄨˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] detector tube [Add to Longdo]
检毒盒[jiǎn dú hé, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄨˊ ㄏㄜˊ, / ] detection kit [Add to Longdo]
检毒箱[jiǎn dú xiāng, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄨˊ ㄒㄧㄤ, / ] detection kit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずらかる[zurakaru] (v5r) to leave; to run away; to escape; to avoid detection after having done something; to play truant; to skedaddle [Add to Longdo]
でか[deka] (n) (sl) detective [Add to Longdo]
アラーム検出[アラームけんしゅつ, ara-mu kenshutsu] (n) {comp} alarm detection [Add to Longdo]
ウイルス検出ソフトウェア[ウイルスけんしゅつソフトウェア, uirusu kenshutsu sofutouea] (n) {comp} virus detection software [Add to Longdo]
ウイルス防衛用ソフト[ウイルスぼうえいようソフト, uirusu boueiyou sofuto] (n) {comp} virus detection software [Add to Longdo]
エラー検出符号[エラーけんしゅつふごう, era-kenshutsufugou] (n) {comp} Error-Detecting Code; EDC [Add to Longdo]
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] (n) enzyme-linked immunoSorbent assay (virus detection method); ELISA [Add to Longdo]
オービス[o-bisu] (n) automatic camera for detecting and recording speeding vehicles (from Orbis - brand name) [Add to Longdo]
キャリアディテクト[kyariadeitekuto] (n) {comp} carrier detect; CD [Add to Longdo]
キャリア検出[キャリアけんしゅつ, kyaria kenshutsu] (n) {comp} carrier detect [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アラーム検出[アラームけんしゅつ, ara-mu kenshutsu] alarm detection [Add to Longdo]
エラー検出符号[エラーけんしゅつふごう, era-kenshutsufugou] Error-Detecting Code (EDC) [Add to Longdo]
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] ELISA method (virus detection) [Add to Longdo]
キャリア検出[キャリアけんしゅつ, kyaria kenshutsu] carrier detect [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]
トーン検出[トーンけんしゅつ, to-n kenshutsu] tone detection [Add to Longdo]
ライトペンヒット[らいとぺんひっと, raitopenhitto] light-pen detection, light-pen hit [Add to Longdo]
ライトペン検出[らいとぺんけんしゅつ, raitopenkenshutsu] light-pen detection, light-pen hit [Add to Longdo]
改ざん検出[かいざんけんしゅつ, kaizankenshutsu] manipulation detection [Add to Longdo]
検出[けんしゅつ, kenshutsu] sense (vs), detection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 detect
   v 1: discover or determine the existence, presence, or fact of;
      "She detected high levels of lead in her drinking water";
      "We found traces of lead in the paint" [syn: {detect},
      {observe}, {find}, {discover}, {notice}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top