ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

detailed

D IH0 T EY1 L D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -detailed-, *detailed*, detail, detaile
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
detailed(adj) ซึ่งมีรายละเอียดมาก, See also: อย่างละเอียด, Syn. particularized

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
detailed(ดีเทลดฺ') adj. ซึ่งมีรายละเอียดมาก, Syn. thorough
detailed flowchartผังงานละเอียดหมายถึงผังงานที่แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด จนแทบจะนำแต่ละขั้นตอนมาถอดโยงกันเป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมได้เลยดู program flowchart ประกอบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Detailed Reconnaissance Surveyการสำรวจดินแบบค่อนข้างหยาบ, Example: การสำรวจดินที่ใช้แผนที่มาตราส่วนระหว่าง 1 : 40,000 ถึง 1 : 100,000 เป็นแผนที่พื้นฐานในการสำรวจในสนาม เจาะสำรวจดินจำนวน 1 หลุม ต่อพื้นที่ 1 - 2 ตารางกิโลเมตร เพื่อทำเป็นแผนที่ดินมาตราส่วน 1 : 50,000 ถึง 1 : 100,000 แผนที่ดินแบบนี้นำไปใช้ประโยชน์ในงานวางแผนพัฒนาระดับจังหวัดและระดับภาค [สิ่งแวดล้อม]
Detailed Surveyการสำรวจดินแบบละเอียด, Example: การสำรวจดินที่ใช้แผนที่มาตราส่วนระหว่าง 1 : 5,000 ถึง 1 : 30,000 เป็นแผนที่พื้นฐานในการสำรวจในสนาม เจาะสำรวจดินจำนวน 1 หลุม ต่อพื้นที่ 50 - 80 ไร่ เพื่อทำเป็นแผนที่ดินมาตราส่วน 1 : 10,000 ถึง 1 : 30,000 แผนที่ดินแบบนี้นำไปใช้ประโยชน์ ในงานวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ำระดับไร่นา งานวางแผนระบบชลประทานและงานวางแผนเกี่ยวกับที่ตั้งสถานีทดลองทางเกษตร [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Detailed Objectives(n) ข้อบังคับบริษัท

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
detailedA detailed report will be sent you by next mail.
detailedDetailed design is the work of drawing up a diagram that is capable of being manufactured from the plan set in the baseline design.
detailedDetailed maps for this area have not been drawn.
detailedFrom this point we go on to an even more detailed examination of the concept of repression.
detailedHe gave a detailed description of the accident.
detailedHe gave us a detailed account of his experiences in Africa.
detailedHe gave us a detailed account of the accident.
detailedI want more detailed information.
detailedMore detailed information will be supplied on application to the publisher.
detailedPlease give him detailed and specific directions.
detailedPlease show me your detailed plan.
detailedShe asked the office, in order to obtain more detailed information.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิสดาร(adj) detailed, See also: comprehensive, intensive, Syn. ละเอียด, Example: หนังสือเล่มนี้มีที่เป็นฉบับพิสดารอยู่ในห้องสมุดใหญ่อีกเล่ม, Thai Definition: ที่มีความละเอียดลออ, ที่แสดงรายละเอียดมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละเอียด[la-īet] (adj) EN: fine ; delicate ; detailed ; elaborate : meticulous ; careful ; scrupulous  FR: fin ; méticuleux ; délicat ; minutieux ; détaillé ; élaboré
ละเอียดอ่อน[la-īet øn] (adj) EN: delicate ; fragile ; frail ; fine ; exquisite ; detailed ; tender ; light  FR: délicat ; fragile ; raffiné ; subtil
พิสดาร[phitsadān] (adj) EN: detailed ; comprehensive ; unabridged ; intensive ; complete  FR: détaillé ; complet ; intégral ; non abrégé

CMU English Pronouncing Dictionary
DETAILED D IH0 T EY1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
detailed (v) dˈiːtɛɪld (d ii1 t ei l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
详细[xiáng xì, ㄒㄧㄤˊ ㄒㄧˋ, / ] detailed; in detail; minute, #2,664 [Add to Longdo]
[xiáng, ㄒㄧㄤˊ, / ] detailed; comprehensive, #5,322 [Add to Longdo]
详实[xiáng shí, ㄒㄧㄤˊ ㄕˊ, / ] detailed and reliable; full and accurate), #42,005 [Add to Longdo]
绵密[mián mì, ㄇㄧㄢˊ ㄇㄧˋ, / 綿] detailed; meticulous; fine and careful, #60,327 [Add to Longdo]
清册[qīng cè, ㄑㄧㄥ ㄘㄜˋ, / ] detailed list; inventory, #85,578 [Add to Longdo]
繁本[fán běn, ㄈㄢˊ ㄅㄣˇ, ] detailed edition; unexpurgated version [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausführungsplanung {f}detailed design [Add to Longdo]
Feinplanung {f}detailed planning [Add to Longdo]
detailliert; ausführlich {adj} | detaillierter; ausführlicher | am detailliertesten; am ausführlichstendetailed | more detailed | most detailed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きめ細か;木目細か;肌理細か[きめこまか, kimekomaka] (adj-na) (1) smooth; (2) meticulous; painstaking; detailed [Add to Longdo]
各論[かくろん, kakuron] (n) detailed exposition [Add to Longdo]
噛んで含めるように;かんで含めるように[かんでふくめるように, kandefukumeruyouni] (exp) in an easy-to-understand manner; in a very kind and detailed way [Add to Longdo]
具申書[ぐしんしょ, gushinsho] (n) full (detailed) report [Add to Longdo]
言い含める;言含める[いいふくめる, iifukumeru] (v1,vt) to give detailed instructions [Add to Longdo]
巧緻[こうち, kouchi] (adj-na,n) elaborate; exquisite; detailed [Add to Longdo]
克明[こくめい, kokumei] (adj-na,n) detailed; elaborate; faithfulness; diligence; conscientiousness; (P) [Add to Longdo]
細か[こまか, komaka] (adj-na) small; fine; detailed; stingy; (P) [Add to Longdo]
細かい指示[こまかいしじ, komakaishiji] (n) detailed instructions [Add to Longdo]
細説[さいせつ, saisetsu] (n,vs) detailed explanation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
詳細課金データ[しょうさいかきんデータ, shousaikakin de-ta] detailed billing data [Add to Longdo]
詳細情報[しょうさいじょうほう, shousaijouhou] detailed information [Add to Longdo]
詳細設計[しょうさいせっけい, shousaisekkei] detailed design [Add to Longdo]
詳細説明[しょうさいせつめい, shousaisetsumei] detailed explanation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 detailed
   adj 1: developed or executed with care and in minute detail; "a
       detailed plan"; "the elaborate register of the
       inhabitants prevented tax evasion"- John Buchan; "the
       carefully elaborated theme" [syn: {detailed},
       {elaborate}, {elaborated}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top