ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

desultory

D EH1 S AH0 L T AO2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -desultory-, *desultory*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
desultory(adj) ไม่ต่อเนื่อง, See also: ไม่เป็นระเบียบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
desultory(เดส'ซัลโทรี) adj. ไม่ปะติดปะต่อ,ไม่ต่อเนื่อง,ไม่เป็นระเบียบ,โยกเยก, See also: desultoriness n., Syn. cursory

English-Thai: Nontri Dictionary
desultory(adj) ไม่ปะติดปะต่อ,ไม่ต่อเนื่อง,ไม่ติดต่อกัน,ข้ามๆไป

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จับจด(adj) desultory, See also: haphazard, aimless, purposeless, Ant. จริงจัง, เอาการเอางาน, Example: จริงอยู่ที่เขาชอบท่องเที่ยว แต่เขาก็ไม่ใช่คนจับจด, Thai Definition: ลักษณะที่ทำไม่จริงจัง

CMU English Pronouncing Dictionary
DESULTORY D EH1 S AH0 L T AO2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
desultory (j) dˈɛsəltriː (d e1 s @ l t r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
散漫[さんまん, sanman] (adj-na,n) vague; desultory; distracted; loose; half-hearted; diffuse; (P) [Add to Longdo]
漫然[まんぜん, manzen] (adj-t,adv-to) aimless; rambling; desultory [Add to Longdo]
漫談[まんだん, mandan] (n,vs) chat; desultory conversation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 desultory
   adj 1: marked by lack of definite plan or regularity or purpose;
       jumping from one thing to another; "desultory thoughts";
       "the desultory conversation characteristic of cocktail
       parties"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top