ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

destines

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -destines-, *destines*, destine
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบิกไม้[boēkmāi] (v, exp) EN: perform rites to appease the spirits of the forest  FR: accomplir les rites destinés à apaiser les esprits de la forêt
อำนาจวาสนา[amnāt wātsanā] (n, exp) EN: destiny ; fate
บันดาล[bandān] (v) EN: ordain ; predestine ; destine
บินตรงไปยัง ...[bin trong pai yang ...] (v, exp) EN: fly nonstop to ...  FR: voler sans escale à destination de ...
โฉลก[chalōk] (n) EN: luck ; fortune ; lot ; chance ; fate ; destiny ; horoscope  FR: chance [f] ; fortune [f]
ชะตา[chatā] (n) EN: horoscope ; fate ; fortune ; luck ; destiny ; lot  FR: destin [m] ; sort [m] ; horoscope [m]
ชาตา[chātā] (n) EN: destiny ; fate ; lot ; fortune  FR: destin [m] ; sort [m]
โชค[chōk] (n) EN: luck ; fortune  FR: chance [f] ; fortune [f] ; destin [m] ; sort [m]
โชคชะตา[chōkchatā] (n) EN: destiny  FR: destinée [f]
ดวงชะตา[dūang chatā] (n) EN: fate ; luck ; horoscope ; fortune ; destiny  FR: chance [f] ; destin [m] ; fortune [f] ; horoscope [m]
จุดหมาย[jutmāi] (n) EN: aim ; destination ; objective ; end ; goal ; focus ; purpose ; intention ; target  FR: but [m] ; objectif [m] ; intention [f] ; fin [f] ; destination [f]
จุดหมายปลายทาง[jutmāiplāithāng] (x) EN: destination ; end destination ; ultimate goal ; terminal point  FR: destination [f] ; destination finale [f] ; objectif final [m]
เคราะห์[khra] (n) EN: fate ; luck ; fortune  FR: chance [f] ; destin [m]
เคราะห์[khrǿ] (n) EN: fate ; luck ; fortune ; destiny  FR: destin [m] ; sort [m] ; fortune [f] ; chance [f]
เคราะห์กรรม[khrǿ kam] (n) EN: fate  FR: destin [m] ; sort [m]
ความลับ[khwāmlap] (n) EN: secret ; covertness ; clandestineness  FR: secret [m]
กระติบ[kratip] (n) EN: bamboo container for holding cooked glutinous rice  FR: récipient en bambou destiné à contenir du riz glutineux
ลอบ[løp] (v) EN: act clandestinely ; act surreptitiously ; go stealthily ; steal  FR: agir subrepticement
ลอบ[løp] (adv) EN: furtively ; secretly ; on the sly ; stealthily  FR: en cachette ; clandestinement ; secrètement ; furtivement ; sournoisement
มุ่ง[mung] (v) EN: be bound for ; intend ; aim at ; advance towards ; go to ; target  FR: viser ; se focaliser sur ; se diriger vers ; tendre vers ; se destiner à
นั่งเครื่องบินไป...[nang khreūangbin pai ...] (v, exp) EN: go to ... (destination) by plane  FR: aller à ... (destination) en avion
นั่งเรือไป...[nang reūa pai ...] (v, exp) EN: go to ... (destination) by boat  FR: aller à ... (destination) en bateau
นั่งรถไฟไป...[nang rotfai pai ...] (v, exp) FR: aller à ... (destination) en train
ออกแบบมา[økbaēp mā] (v, exp) EN: be designed  FR: être conçu (pour) ; être destiné (à)
พาน[phān] (n, prop) EN: offering dish ; footed tray  FR: coupe destinée aux offrandes [f] ; plateau sur pied [m] ; grande coupe [f]
พรหมลิขิต[phromlikhit] (n) EN: fate ; destiny  FR: destinée [f]
พรหมลิขิต[phrommalikhit] (n) EN: fate ; destiny  FR: destinée [f]
ผู้รับ[phūrap] (n) EN: receiver ; recipient ; addressee ; grantee  FR: destinataire [m] ; bénéficiaire [m] ; accepteur [m]
ผู้รับจดหมาย[phūrap jotmāi] (n) EN: addressee  FR: destinataire [m]
ปลายทาง[plāithāng] (n) EN: destination ; end of a journey ; terminal point ; end-point ; end of the journey  FR: destination [f] ; terminus [m] ; point de chute [m] ; but [m]
สนามบินปลายทาง[sanāmbin plāithāng] (n, exp) EN: airport of destination
ใต้ดิน[tāidin] (adj) EN: clandestine ; secret ; surreptitious  FR: interlope ; clandestin ; sous-terrain ; secret
ทำนายโชคชะตา[thamnāi chōkchatā] (v, exp) FR: prédire le destin
ท่าเรือปลายทาง[thāreūa plāithāng] (n, exp) EN: port of destination  FR: port de destination [m]
วาระ[wāra] (n) EN: destiny ; doom ; death  FR: destin [m] ; perte [f]
วาสนา[wātsanā] (n) EN: luck ; fortune ; lot ; destiny ; fate ; chance ; good fortune (due to past good deeds) ; happy lot ; blessedness ; blissfulness ; felicity  FR: destin [m] ; sort [m]
ยัง[yang] (prep) EN: to ; towards  FR: vers ; à destination de

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
destines (v) dˈɛstɪnz (d e1 s t i n z)
destine (v) dˈɛstɪn (d e1 s t i n)
destiny (n) dˈɛstɪniː (d e1 s t i n ii)
destined (v) dˈɛstɪnd (d e1 s t i n d)
destinies (n) dˈɛstɪnɪz (d e1 s t i n i z)
destining (v) dˈɛstɪnɪŋ (d e1 s t i n i ng)
predestine (v) prˌiːdˈɛstɪn (p r ii2 d e1 s t i n)
clandestine (j) klˈændˈɛstɪn (k l a1 n d e1 s t i n)
destination (n) dˌɛstɪnˈɛɪʃən (d e2 s t i n ei1 sh @ n)
predestined (v) prˌiːdˈɛstɪnd (p r ii2 d e1 s t i n d)
predestines (v) prˌiːdˈɛstɪnz (p r ii2 d e1 s t i n z)
destinations (n) dˌɛstɪnˈɛɪʃənz (d e2 s t i n ei1 sh @ n z)
predestinate (v) prˌiːdˈɛstɪnɛɪt (p r ii2 d e1 s t i n ei t)
predestining (v) prˌiːdˈɛstɪnɪŋ (p r ii2 d e1 s t i n i ng)
predestinated (v) prˌiːdˈɛstɪnɛɪtɪd (p r ii2 d e1 s t i n ei t i d)
predestinates (v) prˌiːdˈɛstɪnɛɪts (p r ii2 d e1 s t i n ei t s)
predestinating (v) prˌiːdˈɛstɪnɛɪtɪŋ (p r ii2 d e1 s t i n ei t i ng)
predestination (n) prˌiːdɛstɪnˈɛɪʃən (p r ii2 d e s t i n ei1 sh @ n)
predestinations (n) prˌiːdɛstɪnˈɛɪʃənz (p r ii2 d e s t i n ei1 sh @ n z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
destine(vt) กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว (คำทางการ), See also: กำหนดอนาคตของ, Syn. predestine, doom, preordain
destiny(n) ชะตากรรม, See also: เคราะห์กรรม, Syn. fortune, karma, doom
destined(adj) ซึ่งถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว, Syn. predestined, ordained
destined(adj) ซึ่งมุ่งหน้าไปทาง, See also: ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง, Syn. intended, bound
predestine(vt) กำหนดไว้ล่วงหน้า, Syn. foreordain, predetermine
clandestine(adj) ที่เก็บไว้เป็นความลับ, Syn. secret, privat
destination(n) จุดหมายปลายทาง, See also: หลักชัย, จุดหมาย, เป้าหมาย, ที่หมาย, Syn. final intention, end objective, goal, end, target, mission
destine for(phrv) ส่งไปยัง
destine for(phrv) (โชคชะตา) กำหนดเพื่อ
predestinate(vt) กำหนดล่วงหน้า, Syn. foreordain
predestinate(adj) ซึ่งกำหนดไว้ล่วงหน้า, See also: เป็นพรหมลิขิต, Syn. foreordained
predestination(n) การกำหนดไว้ล่วงหน้า, See also: การทำนายล่วงหน้า, Syn. prediction, intention, predetermination
predestination(n) พรหมลิขิต, See also: โชคชะตา, Syn. doom, fortune, decree

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clandestine(แคลนเดส'ทิน) adj. ลับ ๆ ,ลี้ลับ,ส่วนตัว,ไม่เปิดเผย., See also: clandestineness n., Syn. hidden
destination(เดสทะเน'เชิน) n. จุดหมายปลายทาง,จุดมุ่งหมาย, Syn. objective
destine(เดส'ทิน) vt. กำหนด,กำหนดล่วงหน้า, See also: destinedadj., Syn. design
destiny(เดส'ทินี) n. ชะตากรรม,โชคชะตา,เคราะห์กรรม,พรหมลิขิต, Syn. fate

English-Thai: Nontri Dictionary
clandestine(adj) ลับ,ลอบ,ไม่เปิดเผย,ปิดบัง,ส่วนตัว
destination(n) จุดหมายปลายทาง,จุดมุ่งหมาย,เป้าหมาย
destine(vt) วางจุดหมาย,กำหนดเป้าหมาย,เป็นเคราะห์กรรม
destiny(n) โชคชะตา,ชะตากรรม,เคราะห์กรรม,พรหมลิขิต
predestinate(vt) กะไว้ล่วงหน้า,กำหนดล่วงหน้า
predestination(n) โชคชะตา,พรหมลิขิต,ชะตาชีวิต,ชะตากรรม
predestine(vt) เป็นพรหมลิขิต,กำหนดโชคชะตา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
place of destinationถิ่นปลายทาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
place of destinationสถานที่รับตราส่ง, ตำบลที่กำหนดให้ส่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
predestinationพรหมลิขิต, เทวลิขิต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
clandestineซ่อนเร้น, ปกปิด, ลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clandestine marriageการสมรสลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
destination addressเลขที่อยู่ปลายทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
destination codeรหัสปลายทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
destination fileแฟ้มปลายทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
destinyพรหมลิขิต, เทวลิขิต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clandestine employmentการลักลอบจ้างงาน [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
destinAfter lunch, set out for the next destination.
destinAlthough each person follows a different path, our destinations are the same.
destinAs soon as I arrived at the destination I called him.
destinAt last we reached our destination.
destinBut it's my destiny to be the king of pain. [from song lyrics]
destinBy the time the sun sets, we will arrive at the destination.
destinDestiny is sometimes cruel.
destinEveryone ought to be a master of his own destiny.
destinHe was destined never to meet her again.
destinHe was destined never to see his wife again.
destinHe was destined to become a great musician.
destinHe was destined to become a simultaneous interpreter.
destinI acted to protect myself from a similar destiny.
destinIn point of fact it is difficult to foresee the destiny of people.
destinInternational postal rates differ according to destination.
destinI reached my destination in a week.
destinI took leave of the villagers and made for my next destination.
destinI took the bus in order to reach the destination before it got dark.
destinLeave home early in the morning, and you will get to your destination before dark.
destinNo one can be more wise than destiny.
destinOne can't quarrel with destiny.
destinRound-trip fares to each destination are as follows.
destinThe ship proceeded to her destination.
destinThe ship reached its destination in safety.
destinThe ship was on the point of arriving at her destination.
destinThe slave was anxious to alter his destiny.
destinThe traveler reached his destination at last.
destinThey made straight for their destination.
destinThey were destined never to meet.
destinWe drove through village after village, until we got to our destination.
destinWe must get to our destination.
destinWe reached our destination just as I thought the car was going to give up the ghost.
destinWe were destined to get married from the time we were born - Not!
destinWhat is man's ultimate destiny?
destinWhat's the destination of this ship?
destinYou are the master of your own destiny.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยถากรรม(n) fate, See also: chance, random, destiny, Syn. กรรม, โชคชะตา, ดวง, Example: เขาปล่อยตัวไปตามยถากรรม
ลิขิต(v) be destined, See also: be fated, define, Syn. กำหนด, Example: ชะตาของเราทุกคนได้ถูกลิขิตไว้แล้ว
วาสนา(n) luck, See also: fortune, lot, destiny, fate, chance, Syn. บุญบารมี, Example: ฉันไม่เคยน้อยใจในวาสนาเลยเพราะคนเราเลือกเกิดไม่ได้, Thai Definition: กุศลที่ทำให้ได้รับลาภยศ
อำนาจวาสนา(n) destiny, See also: fate, Example: ฉันไม่พลอยเห่ออำนาจวาสนาไปกับเขาด้วยหรอก
โชคเคราะห์(n) luck, See also: fortune, fate, lot, destiny, Syn. ชะตากรรม, Example: เขาเชื่อว่าการกระทำนี้เป็นการซัดทอดโชคเคราะห์ไปให้สิ่งอื่นนอกเหนือไปจากตัวเขา, Thai Definition: สิ่งที่ก่อให้เกิดลักษณะเหตุดีหรือชั่ว ที่ผ่านเข้ามาในการดำเนินชีวิต
เคราะห์กรรม(n) destiny, See also: karma, fortune, fate, lot, Syn. ชะตากรรม, โชคชะตา, Example: เราควรมีความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้ที่ประสบเคราะห์กรรมหรือปัญหาต่างๆ
ปลายทาง(n) destination, See also: terminal point, end-point, end of the journey, Syn. จุดหมาย, ที่หมาย, สุดทาง, Ant. ต้นทาง, Example: พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าปลายทางแห่งชีวิตที่มนุษย์ไม่สามารถหนีพ้นก็คือความตาย
พรหมลิขิต(n) fate, See also: destiny, Syn. โชคชะตา, บุญกรรม, Example: ผู้กล่าวว่าชีวิตมนุษย์สุดแล้วแต่พรหมลิขิตเป็นการกล่าวแก้ตัวของคนที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อชีวิต, Thai Definition: อำนาจที่กำหนดความเป็นไปของชีวิต, Notes: (สันสกฤต)
มีอันเป็นไป(v) suffer misfortune, See also: suffer disaster, be destined to misfortune, die, expire, Example: สามีของเธอจะเป็นผู้รับผลประโยชน์ทั้งหมดหากเธอเสียชีวิตหรือมีอันเป็นไป, Thai Definition: ประสบเหตุร้ายต่างๆ
ลอบทำ(v) act stealthily, See also: act clandestinely
ลักลอบ(v) commit adultery, See also: have a clandestine sexual relations, Syn. ลักลอบได้เสีย, Example: พระเอกในนิทานจักรๆ วงศ์ๆ มักลักลอบได้ลูกสาวพระราชา, Thai Definition: ลอบไปพบกันอย่างลับๆ ในเชิงชู้สาว
ลับๆ ล่อๆ(adj) furtive, See also: stealthy, secret, sneaky, clandestine, Syn. ผลุบๆ โผล่ๆ, Example: ชายคนนั้นมีท่าทางลับๆ ล่อๆ ดูแล้วไม่น่าไว้วางใจ, Thai Definition: ที่ไม่น่าไว้วางใจ
บุญกรรม(n) destiny, Syn. โชควาสนา, โชคชะตา, Example: ต่อไปในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่บุญกรรมของแต่ละคน, Thai Definition: สิ่งที่พึงกระทำมา
โฉลก(n) fate, See also: destiny, fortune, horoscope, Syn. ชะตา, โชคชะตา, Example: สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ที่แข็งมาก และถูกโฉลกกับดวงเมืองของไทย
ชะตา(n) destiny, See also: fortune, horoscope, fate, lot, luck, Syn. โชค, เคราะห์, ดวง, Example: ชะตาชีวิตของคนแต่ละคนแตกต่างกันไปตามวันเวลาที่ตกฟาก
ชะตากรรม(n) fate, See also: destiny, lot, Syn. โชคชะตา, เคราะห์กรรม, Example: ครอบครัวของเขาประสบกับชะตากรรมที่ไม่มีใครคาดคิด, Thai Definition: เหตุการณ์หรือเรื่องราวร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับบุคคลเป็นต้น
ชาตา(n) destiny, See also: fate, lot, fortune, Syn. ชะตา, Example: มนุษย์มีชาตาชีวิตที่แตกต่างกัน, Thai Definition: เวลาที่เป็นกำเนิดของคนและของสิ่งสำคัญ
ความใน(n) secret, See also: furtiveness, clandestineness, Syn. ความลับ, Example: ความในของบริษัทเป็นสิ่งที่ห้ามพนักงานทุกคนนำไปเปิดเผย
ความลับ(n) secret, See also: covertness, clandestineness, Example: แพทย์ต้องช่วยรักษาความลับของคนไข้ไว้, Thai Definition: เรื่องที่ควรปกปิด
ดวงชะตา(n) fate, See also: luck, horoscope, fortune, destiny, Syn. ดวง, โชคชะตา, โชคชะตาราศี, ชะตากรรม, โชคเคราะห์, Example: โหรกำลังดูดวงชะตาของรัฐมนตรีผู้หนึ่ง
ที่หมาย(n) destination, See also: end, terminal point, terminus, target, landing place, stop, Syn. ปลายทาง, จุดหมายปลายทาง, Thai Definition: ที่ที่มุ่งไปให้ถึง
เทวลิขิต(n) destiny, See also: predestination, fate, doom, fortune, lot, chance, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
จุดหมายปลายทาง(n) destination, See also: terminal point, goal, Syn. จุดหมาย, เป้าหมาย, ความมุ่งหมาย, Ant. จุดเริ่มต้น, Example: การเดินทางครั้งนี้มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่เชียงใหม่, Thai Definition: จุดที่ต้องพยายามไปให้ถึง, จุดที่ตั้งใจจะให้บรรลุถึง
ชะตาขาด(v) be destined to die, Example: หนุ่มจยย.ชะตาขาด ขี่รถอยู่ดีๆ ตายคาที่ด้วยกระสุนปริศนา, Thai Definition: เกิดเหตุร้ายแรงถึงชีวิต

CMU English Pronouncing Dictionary
DESTIN D EH1 S T IH0 N
DESTINY D EH1 S T AH0 N IY0
DESTINED D EH1 S T IH0 N D
MODESTINE M OW0 D EH0 S T IY1 N IY0
DESTINIES D EH1 S T AH0 N IY0 Z
PREDESTINE P R IY2 D EH1 S T AH0 N
CLANDESTINE K L AE0 N D EH1 S T IH0 N
DESTINATION D EH2 S T IH0 N EY1 SH AH0 N
DESTINATION D EH2 S T AH0 N EY1 SH AH0 N
PREDESTINED P R IY2 D EH1 S T AH0 N D
DESTINATIONS D EH2 S T AH0 N EY1 SH AH0 N Z
CLANDESTINELY K L AE0 N D EH1 S T AH0 N L IY0
PREDESTINATION P R IY2 D EH2 S T AH0 N EY1 SH AH0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
掌握[zhǎng wò, ㄓㄤˇ ㄨㄛˋ, ] to grasp (often fig.); to master; to know well; to understand sth well and know how to use it; fluency; to control; to seize (initiative, opportunity, destiny), #1,674 [Add to Longdo]
命运[mìng yùn, ㄇㄧㄥˋ ㄩㄣˋ, / ] fate; destiny, #2,896 [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, / ] cause; reason; karma; fate; predestined affinity; margin; hem; edge; along, #3,748 [Add to Longdo]
抵达[dǐ dá, ㄉㄧˇ ㄉㄚˊ, / ] arrive; reach (a destination), #3,936 [Add to Longdo]
注定[zhù dìng, ㄓㄨˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] be doomed; be destined (to failure etc), #4,322 [Add to Longdo]
目的地[mù dì dì, ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ ㄉㄧˋ, ] destination (location), #8,147 [Add to Longdo]
缘分[yuán fèn, ㄩㄢˊ ㄈㄣˋ, / ] fate or chance that brings people together; predestined affinity or relationship; (Budd.) destiny, #8,150 [Add to Longdo]
终点[zhōng diǎn, ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˇ, / ] the end; end point; finishing line (in a race); destination; terminus, #8,551 [Add to Longdo]
归宿[guī sù, ㄍㄨㄟ ㄙㄨˋ, 宿 / 宿] final destination; end result; place where sth finally settles, #14,830 [Add to Longdo]
主人翁[zhǔ rén wēng, ㄓㄨˇ ㄖㄣˊ ㄨㄥ, ] master (of one's own destiny etc), #22,557 [Add to Longdo]
天命[tiān mìng, ㄊㄧㄢ ㄇㄧㄥˋ, ] "Mandate of Heaven"; destiny; fate; one's life span, #22,952 [Add to Longdo]
冤家[yuān jiā, ㄩㄢ ㄐㄧㄚ, ] enemy; foe; in opera, sweetheart or destined love, #23,327 [Add to Longdo]
天时[tiān shí, ㄊㄧㄢ ㄕˊ, / ] the time; the right time; weather conditions; destiny; course of time; heaven's natural order, #24,226 [Add to Longdo]
机缘[jī yuán, ㄐㄧ ㄩㄢˊ, / ] chance; opportunity; destiny, #24,720 [Add to Longdo]
出车[chū chē, ㄔㄨ ㄔㄜ, / ] to drive (people or goods to a destination), #28,373 [Add to Longdo]
因缘[yīn yuán, ㄧㄣ ㄩㄢˊ, / ] chance; opportunity; predestined relationship; (Buddhist) principal and secondary causes; chain of cause and effect, #33,445 [Add to Longdo]
[ài, ㄞˋ, / ] obscure; clandestine; dubious, #40,424 [Add to Longdo]
定数[dìng shù, ㄉㄧㄥˋ ㄕㄨˋ, / ] constant (math.); quota; fixed number (e.g. of places on a bus); fixed quantity (e.g. load of truck); destiny, #47,826 [Add to Longdo]
殊途同归[shū tú tóng guī, ㄕㄨ ㄊㄨˊ ㄊㄨㄥˊ ㄍㄨㄟ, / ] different routes to the same destination (成语 saw); fig. different means of achieve the same end, #48,075 [Add to Longdo]
劫数[jié shù, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄨˋ, / ] predestined fate (Buddh.); inexorable doom, #63,853 [Add to Longdo]
把风[bǎ fēng, ㄅㄚˇ ㄈㄥ, / ] keep watch (during a clandestine activity); be on the lookout, #64,983 [Add to Longdo]
猫儿山[Māo ér shān, ㄇㄠ ㄦˊ ㄕㄢ, / ] Kitten mountain, Guanxi, tourist destination near Guilin, #88,861 [Add to Longdo]
阳寿[yáng shòu, ㄧㄤˊ ㄕㄡˋ, 寿 / ] predestined life-span, #107,107 [Add to Longdo]
运数[yùn shù, ㄩㄣˋ ㄕㄨˋ, / ] one's fortune; destiny, #123,871 [Add to Longdo]
宿缘[sù yuán, ㄙㄨˋ ㄩㄢˊ, 宿 / 宿] predestine relationship, #136,590 [Add to Longdo]
寿数[shòu shù, ㄕㄡˋ ㄕㄨˋ, 寿 / ] predestined length of life, #148,251 [Add to Longdo]
寿数已尽[shòu shù yǐ jǐn, ㄕㄡˋ ㄕㄨˋ ㄧˇ ㄐㄧㄣˇ, 寿 / ] to die (when one's predestined life span is up), #762,930 [Add to Longdo]
前生冤孽[qián shēng yuān niè, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄥ ㄩㄢ ㄋㄧㄝˋ, ] predestined relationship [Add to Longdo]
因由[yīn yóu, ㄧㄣ ㄧㄡˊ, ] reason; cause; predestined relationship (Buddh.) [Add to Longdo]
宿分[sù fèn, ㄙㄨˋ ㄈㄣˋ, 宿] predestined relationship [Add to Longdo]
目标地址[mù biāo dì zhǐ, ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ ㄉㄧˋ ㄓˇ, / ] destination address; target address [Add to Longdo]
终点地址[zhōng diǎn dì zhǐ, ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧˋ ㄓˇ, / ] destination address [Add to Longdo]
缘份[yuán fèn, ㄩㄢˊ ㄈㄣˋ, / ] also written 緣分|缘分; fate or chance that brings people together; predestined affinity or relationship; (Budd.) destiny [Add to Longdo]
路上比终点更有意义[lù shang bǐ zhōng diǎn gèng yǒu yì yì, ㄌㄨˋ ㄕㄤ˙ ㄅㄧˇ ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˇ ㄍㄥˋ ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄧˋ, / ] The road means more than the destination.; It is better to travel hopefully than to arrive. [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
旅先[たびさき, tabisaki] TH: เป้าหมายหรือแหล่งที่ตั้งใจจะไปท่องเที่ยว  EN: destination
伝送先[でんそうさき, densousaki] TH: ผู้รับสารปลายทาง  EN: destination (of transmission)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anreise {f}arrival; journey to a destination [Add to Longdo]
Ausflugsziel {n}excursion destination [Add to Longdo]
Ausflugsziel {n}destination for a day trip [Add to Longdo]
Bestimmung {f}destination [Add to Longdo]
Bestimmungsflughafen {m}airport of destination [Add to Longdo]
Bestimmungshafen {m} | mit Bestimmungshafen ...port of destination | bound for ... [Add to Longdo]
Bestimmungsland {n} | Bestimmungsländer {pl}country of destination | countries of destination [Add to Longdo]
Bestimmungsort {m}place of destination [Add to Longdo]
Empfangsfeld {m}destination field [Add to Longdo]
Flugziel {n}destination [Add to Longdo]
Prädestination {f} | Prädestinationen {pl}predestination | predestinations [Add to Longdo]
Reiseziel {n}; Bestimmung {f}; Bestimmungsort {m}destination [Add to Longdo]
Richtungsschild {n}destination board [Add to Longdo]
Schicksal {n}; Los {n} | Schicksale {pl}destiny | destinies [Add to Longdo]
Schleichweg {m} | auf dem Schleichweg [übtr.]hidden path; secret path | clandestinely [Add to Longdo]
Verborgenheit {f}clandestineness [Add to Longdo]
Ziel {n}destination [Add to Longdo]
Zielort {m}(place of) destination [Add to Longdo]
Zielrichtung {f}destination route [Add to Longdo]
auserkoren; erkorenselected; predestined [Add to Longdo]
bestimmen | bestimmend | bestimmt | bestimmt | bestimmte | jdn. für etw. bestimmen | für etw. bestimmt seinto destine | destining | destined | destines | destined | to destine sb. for sth. | to be destined for sth. [Add to Longdo]
heimlich; verborgen; illegal; klandestin {adj}clandestine [Add to Longdo]
heimlich {adv}clandestinely [Add to Longdo]
prädestinieren | prädestinierend | prädestiniert | prädestiniert | prädestiniertto predestine | predestining | predestines | predestinated | predestined [Add to Longdo]
vorherbestimmen | vorherbestimmend | vorherbestimmt | bestimmt vorherto predestinate | predestinating | predestinated | predestinates [Add to Longdo]
Jeder ist seines Glückes Schmied.Man forges his own destiny. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あてなき旅[あてなきたび, atenakitabi] (n) (See 宛・1,旅) journey without a destination [Add to Longdo]
とんぼ返り;蜻蛉返り;トンボ返り[とんぼがえり(とんぼ返り;蜻蛉返り);トンボがえり(トンボ返り), tonbogaeri ( tonbo kaeri ; tonbo kaeri ); tonbo gaeri ( tonbo kaeri )] (n,vs) (1) somersault; (2) returning from a destination right after arriving there; non-stop round trip; round trip without an overnight stop; (3) abrupt change of direction [Add to Longdo]
に向けて[にむけて, nimukete] (exp) (See 向ける) towards (a destination); for the purpose of; with the goal of; targeting (a group, a demographic) [Add to Longdo]
アーカイブ先[アーカイブさき, a-kaibu saki] (n) {comp} archiving destination [Add to Longdo]
ディスティネーション[deisuteine-shon] (n) destination [Add to Longdo]
デスティニー[desuteini-] (n) destiny [Add to Longdo]
デスティネーション[desuteine-shon] (n) destination [Add to Longdo]
デスティネーションドライブ[desuteine-shondoraibu] (n) {comp} destination drive [Add to Longdo]
マニフェストデスティニー[manifesutodesuteini-] (n) Manifest Destiny [Add to Longdo]
悪因縁[あくいんねん, akuinnen] (n) evil destiny [Add to Longdo]
悪縁[あくえん, akuen] (n,adj-no) evil destiny or connection; unfortunate love [Add to Longdo]
宛先(P);宛て先;あて先[あてさき, atesaki] (n) address; destination; (P) [Add to Longdo]
宛先アドレス[あてさきアドレス, atesaki adoresu] (n) {comp} destination address [Add to Longdo]
因縁[いんねん(P);いんえん, innen (P); in'en] (n) (1) {Buddh} hetu and prataya (direct causes and indirect conditions, which underlie the actions of all things); (2) fate; destiny; (3) connection; origin; (4) pretext; (P) [Add to Longdo]
引っ越し先[ひっこしさき, hikkoshisaki] (n) destination of a move [Add to Longdo]
隠れキリシタン;隠れ切支丹(ateji)[かくれキリシタン, kakure kirishitan] (n) clandestine Christian (during the Tokugawa period); secret Christian [Add to Longdo]
運命[うんめい, unmei] (n) fate; destiny; lot; (P) [Add to Longdo]
運命の力[うんめいのちから, unmeinochikara] (exp) (1) agency of fate; power of fate; (2) La forza del destino (opera by Verdi); the force of destiny [Add to Longdo]
運命共同体[うんめいきょうどうたい, unmeikyoudoutai] (exp,n) (in the) same boat; (sharing a) common destiny [Add to Longdo]
運命的[うんめいてき, unmeiteki] (adj-na) (pre)destined [Add to Longdo]
縁;江に(ateji)[えん(縁);えにし(縁);えに;え(縁), en ( heri ); enishi ( heri ); eni ; e ( heri )] (n) (1) fate; destiny (esp. as a mysterious force that binds two people together); (2) relationship (e.g. between two people); bond; link; connection; (3) family ties; affinity; (4) (えん only) opportunity; chance (to meet someone and start a relationship); (5) (えん only) {Buddh} (See 因・2) pratyaya (indirect conditions, as opposed to direct causes); (6) (えん only) (also written as 椽) narrow open-air veranda [Add to Longdo]
観光立県[かんこうりっけん, kankourikken] (n) aim to make a prefecture a travel destination [Add to Longdo]
観光立国[かんこうりっこく, kankourikkoku] (n,vs) aim to make a country a travel destination [Add to Longdo]
興敗;興廃[こうはい, kouhai] (n,vs) rise and fall (of nations); destiny [Add to Longdo]
契り[ちぎり, chigiri] (n) (1) pledge; vow; promise; (2) (of a man and woman) having sexual relations; having sexual intercourse; (3) destiny; fate; karma [Add to Longdo]
向こうに着いたら[むこうについたら, mukounitsuitara] (n) when you get to the destination [Add to Longdo]
行き所;行所[いきどころ;ゆきどころ, ikidokoro ; yukidokoro] (n) place to go; destination [Add to Longdo]
行き場[ゆきば;いきば, yukiba ; ikiba] (n) place to go; destination [Add to Longdo]
行き先(P);行先[いきさき(P);ゆきさき, ikisaki (P); yukisaki] (n) (1) destination; (2) whereabouts; address; (P) [Add to Longdo]
行く先[ゆくさき, yukusaki] (n-adv,n-t) one's destination; one's whereabouts; the future [Add to Longdo]
国運[こくうん, kokuun] (n) national fortunes or destiny [Add to Longdo]
受け側ドライブ[うけがわドライブ, ukegawa doraibu] (n) {comp} destination drive [Add to Longdo]
終着点[しゅうちゃくてん, shuuchakuten] (n) final destination; last stop; end; conclusion; goal [Add to Longdo]
宿運[しゅくうん, shukuun] (n) fate; destiny [Add to Longdo]
宿縁[しゅくえん, shukuen] (n) destiny; fate; karma [Add to Longdo]
宿命[しゅくめい, shukumei] (n) fate; destiny; predestination; (P) [Add to Longdo]
宿命的[しゅくめいてき, shukumeiteki] (adj-na) fateful; predestined [Add to Longdo]
出合い宿;出合宿[であいやど, deaiyado] (n) (arch) inn used for clandestine encounters between lovers [Add to Longdo]
出先[でさき, desaki] (n) one's destination [Add to Longdo]
乗り越し精算;のりこし精算[のりこしせいさん, norikoshiseisan] (n) adjusting one's fare for riding past one's destination [Add to Longdo]
人目を忍ぶ[ひとめをしのぶ, hitomewoshinobu] (exp,v5b) to avoid being seen; to be clandestine [Add to Longdo]
[すう, suu] (pref) (1) several; a number of; (n) (2) number; numeral; figure; (3) destiny; fate; (4) law; (P) [Add to Longdo]
性;相[さが;なりくせ(性)(ok), saga ; narikuse ( sei )(ok)] (n) (1) one's nature; one's destiny; (2) custom; tradition; habit [Add to Longdo]
星回り[ほしまわり, hoshimawari] (n) one's star; one's fortune or destiny [Add to Longdo]
生まれつく;生まれ付く;生れ付く[うまれつく, umaretsuku] (v5k,vi) (See 生まれつき) to be born (with); to be born (to be); to be destined [Add to Longdo]
先(P);前;先き(io)[さき, saki] (n,adj-no,n-suf,pref) (1) previous; prior; former; some time ago; preceding; (2) point (e.g. pencil); tip; end; nozzle; (3) head (of a line); front; (4) ahead; the other side; (5) the future; hereafter; (6) destination; (7) the other party; (P) [Add to Longdo]
先方[せんぽう(P);さきかた, senpou (P); sakikata] (n) (1) companion; other party (side); he; she; they; (2) destination; (3) person in front; (P) [Add to Longdo]
前途遼遠[ぜんとりょうえん, zentoryouen] (adj-na,n) goal; destination [Add to Longdo]
存亡[そんぼう, sonbou] (n) life or death; existence; destiny; (P) [Add to Longdo]
多層建て列車[たそうだてれっしゃ, tasoudateressha] (n) "multilayer" train; single train formed by joining one or more trains having a different origin or destination [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先[あてさき, atesaki] destination [Add to Longdo]
デスティネーション[ですていねーしょん, desuteine-shon] destination [Add to Longdo]
デスティネーションドライブ[ですていねーしょんどらいぶ, desuteine-shondoraibu] destination drive [Add to Longdo]
宛先[あてさき, atesaki] destination [Add to Longdo]
宛先アドレス[あてさきアドレス, atesaki adoresu] destination address [Add to Longdo]
受け側ドライブ[うけがわドライブ, ukegawa doraibu] destination drive [Add to Longdo]
同報[どうほう, douhou] broadcast, multi-destination delivery [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top