ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

destined

D EH1 S T IH0 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -destined-, *destined*, destin, destine
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
destined(adj) ซึ่งถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว, Syn. predestined, ordained
destined(adj) ซึ่งมุ่งหน้าไปทาง, See also: ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง, Syn. intended, bound

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You herded, feeble creatures, destined for our pleasureคุณฝูง, สรรพสิ่งที่สร้างอ่อนเพลีย,\ Ndestined สำหรับความยินดีของเรา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I'm sorry, but you know us special people are destined for heartache.ฉันเสียใจด้วย,ตัวเองก็รู้นะว่ายอดศิลปินอย่างเรา... ...ไวต่ออารมณ์สะเทือนใจมากแค่ไหน Mannequin (1987)
My wife used to ask me, before she passed on, why do I play a game that seems destined to kill me ?ภรรยาผมเคยถามก่อนเธอตาย ว่าผมจะเล่นให้หัวใจวายทำไม The Legend of Bagger Vance (2000)
It is curious that you should be destined for this wand when its brother gave you that scar.มันประหลาดที่คุณ ถูกเลือกให้ใช้ไม้อันนี้ ทั้งที่พี่มัน สร้างรอยแผลให้คุณ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
From our birth on, she was my destined partner who stole half of my milk.ตั้งแต่เราเกิด เธอก็เป็นคู่กรรมของผม ซึ่งโขมยนมผมกินด้วย Crazy First Love (2003)
You're destined for starson those shoulders, commander.เริ่มต้นได้สวย ผู้การ Yankee White (2003)
No, I think I'm destined to shoot you.เขาเพิ่งได้รหัส yankee white และมาแทนผู้พัน เคอรี่ เขาเป็นหวัด Yankee White (2003)
But I know now that I am the one destined for youแต่ผมรู้ดี ฟ้าสั่งให้ผมมาอยู่กับคุณ Saving Face (2004)
Maybe I was destined to die in that riverบางทีผมอาจถูกกำหนดให้ตาย ตั้งแต่ตอนที่ตกลงไปในแม่น้ำ Windstruck (2004)
For the first time... he made me feel destined to love.เป็นครั้งแรก... เขาทำให้ฉันรู้สึกผูกพันกับความรักได้น่ะ Everybody Has a Little Secret (2004)
I'm destined to meet.แล้วฉันก็อยากเจอบุพเพมากกว่า My Boyfriend Is Type-B (2005)
Just waiting for his destined love, the one he would give his life for to come to him.รอคอยบุพเพสันวาศ คนที่จะมอบชีวิตให้ มาหามัน Innocent Steps (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
destinedHe was destined never to meet her again.
destinedHe was destined never to see his wife again.
destinedHe was destined to become a great musician.
destinedHe was destined to become a simultaneous interpreter.
destinedThey were destined never to meet.
destinedWe were destined to get married from the time we were born - Not!

CMU English Pronouncing Dictionary
DESTINED D EH1 S T IH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
destined (v) dˈɛstɪnd (d e1 s t i n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
運命的[うんめいてき, unmeiteki] (adj-na) (pre)destined [Add to Longdo]
宿命的[しゅくめいてき, shukumeiteki] (adj-na) fateful; predestined [Add to Longdo]
生まれつく;生まれ付く;生れ付く[うまれつく, umaretsuku] (v5k,vi) (See 生まれつき) to be born (with); to be born (to be); to be destined [Add to Longdo]
定命[じょうみょう;ていめい, joumyou ; teimei] (n) (1) {Buddh} (See 寿命) one's predestined length of life; (2) (ていめい only) destiny; fate [Add to Longdo]
貧乏性[びんぼうしょう, binboushou] (n) destined to poverty; parsimonious spirit; tendency to be frugal; poor person's mentality (e.g. inability to relax) [Add to Longdo]
丙午[ひのえうま;へいご, hinoeuma ; heigo] (n) 43rd year of the sexagenary cycle (year of the Fire Horse, renowned for disasters and the birth of women destined to kill their husbands) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 destined
   adj 1: headed or intending to head in a certain direction; often
       used as a combining form as in `college-bound students';
       "children bound for school"; "a flight destined for New
       York" [syn: {bound}, {destined}]
   2: (usually followed by `to') governed by fate; "bound to
     happen"; "an old house destined to be demolished"; "he is
     destined to be famous" [syn: {bound(p)}, {destined}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top