ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

destine

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -destine-, *destine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
destine(vt) กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว (คำทางการ), See also: กำหนดอนาคตของ, Syn. predestine, doom, preordain
destined(adj) ซึ่งถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว, Syn. predestined, ordained
destined(adj) ซึ่งมุ่งหน้าไปทาง, See also: ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง, Syn. intended, bound
destine for(phrv) ส่งไปยัง
destine for(phrv) (โชคชะตา) กำหนดเพื่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
destine(เดส'ทิน) vt. กำหนด,กำหนดล่วงหน้า, See also: destinedadj., Syn. design
clandestine(แคลนเดส'ทิน) adj. ลับ ๆ ,ลี้ลับ,ส่วนตัว,ไม่เปิดเผย., See also: clandestineness n., Syn. hidden

English-Thai: Nontri Dictionary
destine(vt) วางจุดหมาย,กำหนดเป้าหมาย,เป็นเคราะห์กรรม
clandestine(adj) ลับ,ลอบ,ไม่เปิดเผย,ปิดบัง,ส่วนตัว
predestine(vt) เป็นพรหมลิขิต,กำหนดโชคชะตา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
destineHe was destined never to meet her again.
destineHe was destined never to see his wife again.
destineHe was destined to become a great musician.
destineHe was destined to become a simultaneous interpreter.
destineThey were destined never to meet.
destineWe were destined to get married from the time we were born - Not!

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันดาล[bandān] (v) EN: ordain ; predestine ; destine
เบิกไม้[boēkmāi] (v, exp) EN: perform rites to appease the spirits of the forest  FR: accomplir les rites destinés à apaiser les esprits de la forêt
โชคชะตา[chōkchatā] (n) EN: destiny  FR: destinée [f]
ความลับ[khwāmlap] (n) EN: secret ; covertness ; clandestineness  FR: secret [m]
กระติบ[kratip] (n) EN: bamboo container for holding cooked glutinous rice  FR: récipient en bambou destiné à contenir du riz glutineux
ลอบ[løp] (v) EN: act clandestinely ; act surreptitiously ; go stealthily ; steal  FR: agir subrepticement
ลอบ[løp] (adv) EN: furtively ; secretly ; on the sly ; stealthily  FR: en cachette ; clandestinement ; secrètement ; furtivement ; sournoisement
มุ่ง[mung] (v) EN: be bound for ; intend ; aim at ; advance towards ; go to ; target  FR: viser ; se focaliser sur ; se diriger vers ; tendre vers ; se destiner à
ออกแบบมา[økbaēp mā] (v, exp) EN: be designed  FR: être conçu (pour) ; être destiné (à)
พาน[phān] (n, prop) EN: offering dish ; footed tray  FR: coupe destinée aux offrandes [f] ; plateau sur pied [m] ; grande coupe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DESTINED D EH1 S T IH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
destine (v) dˈɛstɪn (d e1 s t i n)
destined (v) dˈɛstɪnd (d e1 s t i n d)
destines (v) dˈɛstɪnz (d e1 s t i n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
隠れキリシタン;隠れ切支丹(ateji)[かくれキリシタン, kakure kirishitan] (n) clandestine Christian (during the Tokugawa period); secret Christian [Add to Longdo]
運命的[うんめいてき, unmeiteki] (adj-na) (pre)destined [Add to Longdo]
宿命的[しゅくめいてき, shukumeiteki] (adj-na) fateful; predestined [Add to Longdo]
出合い宿;出合宿[であいやど, deaiyado] (n) (arch) inn used for clandestine encounters between lovers [Add to Longdo]
人目を忍ぶ[ひとめをしのぶ, hitomewoshinobu] (exp,v5b) to avoid being seen; to be clandestine [Add to Longdo]
生まれつく;生まれ付く;生れ付く[うまれつく, umaretsuku] (v5k,vi) (See 生まれつき) to be born (with); to be born (to be); to be destined [Add to Longdo]
定命[じょうみょう;ていめい, joumyou ; teimei] (n) (1) {Buddh} (See 寿命) one's predestined length of life; (2) (ていめい only) destiny; fate [Add to Longdo]
忍び逢い;忍び会い;忍会(io)[しのびあい, shinobiai] (n) (See 密会) clandestine meeting; rendezvous; tryst; secret meeting (e.g. for lovers) [Add to Longdo]
貧乏性[びんぼうしょう, binboushou] (n) destined to poverty; parsimonious spirit; tendency to be frugal; poor person's mentality (e.g. inability to relax) [Add to Longdo]
丙午[ひのえうま;へいご, hinoeuma ; heigo] (n) 43rd year of the sexagenary cycle (year of the Fire Horse, renowned for disasters and the birth of women destined to kill their husbands) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 destine
   v 1: decree or designate beforehand; "She was destined to become
      a great pianist" [syn: {destine}, {fate}, {doom},
      {designate}]
   2: design or destine; "She was intended to become the director"
     [syn: {intend}, {destine}, {designate}, {specify}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top