ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

destin

D EH1 S T IH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -destin-, *destin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
destine(vt) กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว (คำทางการ), See also: กำหนดอนาคตของ, Syn. predestine, doom, preordain
destiny(n) ชะตากรรม, See also: เคราะห์กรรม, Syn. fortune, karma, doom
destined(adj) ซึ่งถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว, Syn. predestined, ordained
destined(adj) ซึ่งมุ่งหน้าไปทาง, See also: ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง, Syn. intended, bound
destination(n) จุดหมายปลายทาง, See also: หลักชัย, จุดหมาย, เป้าหมาย, ที่หมาย, Syn. final intention, end objective, goal, end, target, mission
destine for(phrv) ส่งไปยัง
destine for(phrv) (โชคชะตา) กำหนดเพื่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
destination(เดสทะเน'เชิน) n. จุดหมายปลายทาง,จุดมุ่งหมาย, Syn. objective
destine(เดส'ทิน) vt. กำหนด,กำหนดล่วงหน้า, See also: destinedadj., Syn. design
destiny(เดส'ทินี) n. ชะตากรรม,โชคชะตา,เคราะห์กรรม,พรหมลิขิต, Syn. fate
clandestine(แคลนเดส'ทิน) adj. ลับ ๆ ,ลี้ลับ,ส่วนตัว,ไม่เปิดเผย., See also: clandestineness n., Syn. hidden

English-Thai: Nontri Dictionary
destination(n) จุดหมายปลายทาง,จุดมุ่งหมาย,เป้าหมาย
destine(vt) วางจุดหมาย,กำหนดเป้าหมาย,เป็นเคราะห์กรรม
destiny(n) โชคชะตา,ชะตากรรม,เคราะห์กรรม,พรหมลิขิต
clandestine(adj) ลับ,ลอบ,ไม่เปิดเผย,ปิดบัง,ส่วนตัว
predestinate(vt) กะไว้ล่วงหน้า,กำหนดล่วงหน้า
predestination(n) โชคชะตา,พรหมลิขิต,ชะตาชีวิต,ชะตากรรม
predestine(vt) เป็นพรหมลิขิต,กำหนดโชคชะตา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
destination addressเลขที่อยู่ปลายทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
destination codeรหัสปลายทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
destination fileแฟ้มปลายทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
destinyพรหมลิขิต, เทวลิขิต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
destinAfter lunch, set out for the next destination.
destinAlthough each person follows a different path, our destinations are the same.
destinAs soon as I arrived at the destination I called him.
destinAt last we reached our destination.
destinBut it's my destiny to be the king of pain. [from song lyrics]
destinBy the time the sun sets, we will arrive at the destination.
destinDestiny is sometimes cruel.
destinEveryone ought to be a master of his own destiny.
destinHe was destined never to meet her again.
destinHe was destined never to see his wife again.
destinHe was destined to become a great musician.
destinHe was destined to become a simultaneous interpreter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อำนาจวาสนา(n) destiny, See also: fate, Example: ฉันไม่พลอยเห่ออำนาจวาสนาไปกับเขาด้วยหรอก
เคราะห์กรรม(n) destiny, See also: karma, fortune, fate, lot, Syn. ชะตากรรม, โชคชะตา, Example: เราควรมีความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้ที่ประสบเคราะห์กรรมหรือปัญหาต่างๆ
ปลายทาง(n) destination, See also: terminal point, end-point, end of the journey, Syn. จุดหมาย, ที่หมาย, สุดทาง, Ant. ต้นทาง, Example: พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าปลายทางแห่งชีวิตที่มนุษย์ไม่สามารถหนีพ้นก็คือความตาย
พรหมลิขิต(n) fate, See also: destiny, Syn. โชคชะตา, บุญกรรม, Example: ผู้กล่าวว่าชีวิตมนุษย์สุดแล้วแต่พรหมลิขิตเป็นการกล่าวแก้ตัวของคนที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อชีวิต, Thai Definition: อำนาจที่กำหนดความเป็นไปของชีวิต, Notes: (สันสกฤต)
บุญกรรม(n) destiny, Syn. โชควาสนา, โชคชะตา, Example: ต่อไปในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่บุญกรรมของแต่ละคน, Thai Definition: สิ่งที่พึงกระทำมา
โฉลก(n) fate, See also: destiny, fortune, horoscope, Syn. ชะตา, โชคชะตา, Example: สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ที่แข็งมาก และถูกโฉลกกับดวงเมืองของไทย
ชะตา(n) destiny, See also: fortune, horoscope, fate, lot, luck, Syn. โชค, เคราะห์, ดวง, Example: ชะตาชีวิตของคนแต่ละคนแตกต่างกันไปตามวันเวลาที่ตกฟาก
ชะตากรรม(n) fate, See also: destiny, lot, Syn. โชคชะตา, เคราะห์กรรม, Example: ครอบครัวของเขาประสบกับชะตากรรมที่ไม่มีใครคาดคิด, Thai Definition: เหตุการณ์หรือเรื่องราวร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับบุคคลเป็นต้น
ชาตา(n) destiny, See also: fate, lot, fortune, Syn. ชะตา, Example: มนุษย์มีชาตาชีวิตที่แตกต่างกัน, Thai Definition: เวลาที่เป็นกำเนิดของคนและของสิ่งสำคัญ
ที่หมาย(n) destination, See also: end, terminal point, terminus, target, landing place, stop, Syn. ปลายทาง, จุดหมายปลายทาง, Thai Definition: ที่ที่มุ่งไปให้ถึง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจวาสนา[amnāt wātsanā] (n, exp) EN: destiny ; fate
บันดาล[bandān] (v) EN: ordain ; predestine ; destine
บินตรงไปยัง ...[bin trong pai yang ...] (v, exp) EN: fly nonstop to ...  FR: voler sans escale à destination de ...
เบิกไม้[boēkmāi] (v, exp) EN: perform rites to appease the spirits of the forest  FR: accomplir les rites destinés à apaiser les esprits de la forêt
โฉลก[chalōk] (n) EN: luck ; fortune ; lot ; chance ; fate ; destiny ; horoscope  FR: chance [f] ; fortune [f]
ชะตา[chatā] (n) EN: horoscope ; fate ; fortune ; luck ; destiny ; lot  FR: destin [m] ; sort [m] ; horoscope [m]
ชาตา[chātā] (n) EN: destiny ; fate ; lot ; fortune  FR: destin [m] ; sort [m]
โชค[chōk] (n) EN: luck ; fortune  FR: chance [f] ; fortune [f] ; destin [m] ; sort [m]
โชคชะตา[chōkchatā] (n) EN: destiny  FR: destinée [f]
ดวงชะตา[dūang chatā] (n) EN: fate ; luck ; horoscope ; fortune ; destiny  FR: chance [f] ; destin [m] ; fortune [f] ; horoscope [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DESTIN D EH1 S T IH0 N
DESTINY D EH1 S T AH0 N IY0
DESTINED D EH1 S T IH0 N D
DESTINIES D EH1 S T AH0 N IY0 Z
DESTINATION D EH2 S T AH0 N EY1 SH AH0 N
DESTINATION D EH2 S T IH0 N EY1 SH AH0 N
DESTINATIONS D EH2 S T AH0 N EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
destine (v) dˈɛstɪn (d e1 s t i n)
destiny (n) dˈɛstɪniː (d e1 s t i n ii)
destined (v) dˈɛstɪnd (d e1 s t i n d)
destines (v) dˈɛstɪnz (d e1 s t i n z)
destinies (n) dˈɛstɪnɪz (d e1 s t i n i z)
destining (v) dˈɛstɪnɪŋ (d e1 s t i n i ng)
destination (n) dˌɛstɪnˈɛɪʃən (d e2 s t i n ei1 sh @ n)
destinations (n) dˌɛstɪnˈɛɪʃənz (d e2 s t i n ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
目的地[mù dì dì, ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ ㄉㄧˋ, ] destination (location), #8,147 [Add to Longdo]
目标地址[mù biāo dì zhǐ, ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ ㄉㄧˋ ㄓˇ, / ] destination address; target address [Add to Longdo]
终点地址[zhōng diǎn dì zhǐ, ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧˋ ㄓˇ, / ] destination address [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あてなき旅[あてなきたび, atenakitabi] (n) (See 宛・1,旅) journey without a destination [Add to Longdo]
とんぼ返り;蜻蛉返り;トンボ返り[とんぼがえり(とんぼ返り;蜻蛉返り);トンボがえり(トンボ返り), tonbogaeri ( tonbo kaeri ; tonbo kaeri ); tonbo gaeri ( tonbo kaeri )] (n,vs) (1) somersault; (2) returning from a destination right after arriving there; non-stop round trip; round trip without an overnight stop; (3) abrupt change of direction [Add to Longdo]
に向けて[にむけて, nimukete] (exp) (See 向ける) towards (a destination); for the purpose of; with the goal of; targeting (a group, a demographic) [Add to Longdo]
アーカイブ先[アーカイブさき, a-kaibu saki] (n) {comp} archiving destination [Add to Longdo]
ディスティネーション[deisuteine-shon] (n) destination [Add to Longdo]
デスティニー[desuteini-] (n) destiny [Add to Longdo]
デスティネーション[desuteine-shon] (n) destination [Add to Longdo]
デスティネーションドライブ[desuteine-shondoraibu] (n) {comp} destination drive [Add to Longdo]
マニフェストデスティニー[manifesutodesuteini-] (n) Manifest Destiny [Add to Longdo]
悪因縁[あくいんねん, akuinnen] (n) evil destiny [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先[あてさき, atesaki] destination [Add to Longdo]
デスティネーション[ですていねーしょん, desuteine-shon] destination [Add to Longdo]
デスティネーションドライブ[ですていねーしょんどらいぶ, desuteine-shondoraibu] destination drive [Add to Longdo]
宛先[あてさき, atesaki] destination [Add to Longdo]
宛先アドレス[あてさきアドレス, atesaki adoresu] destination address [Add to Longdo]
受け側ドライブ[うけがわドライブ, ukegawa doraibu] destination drive [Add to Longdo]
同報[どうほう, douhou] broadcast, multi-destination delivery [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top