ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

despite

D IH0 S P AY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -despite-, *despite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
despite(prep) ถึงอย่างไรก็ตาม, See also: จะอย่างไรก็ตาม, Syn. in spite of, regardless of
despiteful(adj) เต็มไปด้วยความอาฆาตแค้น (คำโบราณ), Syn. spiteful, malicious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
despite(ดิสไพทฺ') prep. ถึงอย่างไรก็ตาม,โดยไม่คำนึงถึง. n. ความเกลียดชัง,การดูหมิ่น,การเหยียดหยาม-Phr. (in despite of ถึงแม้ว่า)
despiteful(ดิสไพทฺ'ฟูล) adj. มุ่งร้าย,อาฆาตแค้น, See also: despitefulness n.
despiteous(ดิสพิท'เทียส) adj. มุ่งร้าย,มีเจตนาร้าย, Syn. malicious

English-Thai: Nontri Dictionary
despite(n) การดูหมิ่น,การดูถูก,การเหยียดหยาม,ความชั่ว,ความเกลียดชัง
despite(pre) ถึงแม้ว่า,ถึงอย่างไรก็ตาม
despiteful(adj) ซึ่งพยาบาท,ซึ่งอาฆาต,ซึ่งมุ่งร้าย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
despiteทั้ง ๆ ที่

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
despiteBy and large his experiment was successful despite his lack of money.
despiteDespite adversity, the architect achieved worldwide fame.
despiteDespite adversity, the ingenious man achieved worldwide fame.
despiteDespite a large surplus in merchandise trade, the current account surplus is not so big due to a deficit in invisible trade.
despiteDespite all his faults, everybody likes him.
despiteDespite all his faults he is popular.
despiteDespite all my efforts, I will not have the report ready by Friday.
despiteDespite a shortage of steel, industrial output has increased by five percent.
despiteDespite being no big deal it's unnecessarily pompous.
despiteDespite having lazed around without having touched my work I'm frightened at heart that "Ooh-er, this time I might really not get done in time!?"
despiteDespite her warning, he made little of the matter.
despiteDespite "No Smoking" signs, the boat operator was brazenly smoking all the time.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แม้ว่า[maēwā] (x) EN: if ; even ; even if ; though ; although ; even though ; no matter ; in spite of ; despite  FR: bien que ; si ; même si ; si tant est que ; quand bien même
ทั้ง ๆ[thang-thang] (conj) EN: though ; although ; even though ; despite ; in spite
ทั้ง ๆ ที่[thang-thang thī] (conj) EN: in spite of ; although ; despite ; though ; even though ; even if  FR: en dépit de ; malgré
ทั้งที่[thangthī] (x) EN: although ; even though ; despite ; in spite of ; even if ; in spite of ; though ; while; notwithstanding  FR: quoique ; bien que ; même si ; malgré

CMU English Pronouncing Dictionary
DESPITE D IH0 S P AY1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
despite (n) dˈɪspˈaɪt (d i1 s p ai1 t)
despiteful (j) dˈɪspˈaɪtfəl (d i1 s p ai1 t f @ l)
despitefully (a) dˈɪspˈaɪtfəliː (d i1 s p ai1 t f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尽管[jǐn guǎn, ㄐㄧㄣˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] despite; although; even though; in spite of; unhesitatingly; do not hesitate (to ask, complain etc); (go ahead and do it) without hesitating, #920 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああ見えても[ああみえても, aamietemo] (exp) despite appearances [Add to Longdo]
いとど[itodo] (n) (1) old name for a cave cricket; (2) even though; despite; even more; still [Add to Longdo]
それでいて[soredeite] (conj) and yet; despite (all) that; (P) [Add to Longdo]
それなのに[sorenanoni] (conj) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
つつ[tsutsu] (prt) (1) (after the -masu stem of a verb) (See つつある) while; (2) (See つつも) even though; despite; (P) [Add to Longdo]
つつも[tsutsumo] (suf) (after the -masu stem of a verb) (See つつ・2) even though; despite [Add to Longdo]
と言うのに[というのに, toiunoni] (exp) even though; despite; when [Add to Longdo]
なのに[nanoni] (conj) (See それなのに) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
のに[noni] (prt) (1) although; when; and yet; despite this; in spite of; even though; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that; (2) while; (3) if only; I wish; (4) I tell you; you should do; (5) in order to; (P) [Add to Longdo]
まいに[maini] (conj) (See まい) even though it is not; despite not [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 despite
   n 1: lack of respect accompanied by a feeling of intense
      dislike; "he was held in contempt"; "the despite in which
      outsiders were held is legendary" [syn: {contempt},
      {disdain}, {scorn}, {despite}]
   2: contemptuous disregard; "she wanted neither favor nor
     despite"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top