ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

despicable

D IH0 S P IH1 K AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -despicable-, *despicable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
despicable(adj) เลวทราม, See also: ระยำ, ชั่วร้าย, ชั่วช้า, เลว, ต่ำช้า, น่ารังเกียจ, Syn. abject, contemptible, mean

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
despicable(เดส'พิคะเบิล) adj. น่ารังเกียจที่สุด,เลวทราม,น่าเหยียดหยาม,น่าดูหมิ่น, See also: despicableness n. ดูdespicable, Syn. mean, Ant. admirable

English-Thai: Nontri Dictionary
despicable(adj) น่ารังเกียจ,น่าชัง,น่าเหยียดหยาม,น่าดูถูก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
despicableI am ashamed of your despicable deed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไพร่(adj) base, See also: despicable, vile, mean, low-down, bad, contemptible, Syn. เลว, ชั่วช้า, ทราม, ถ่อย, สถุล, Example: ข้าไม่มีลูกสันดานไพร่อย่างเอ็งหรอก, Thai Definition: ที่เลวทรามชั่วช้าหรือที่ผิดศีลธรรม
ถ่อย(adj) despicable, See also: vile, low, base, bad, mean, Syn. ชั่ว, เลว, ทราม, Ant. ดี, ดีงาม, Example: เธอประณามเขาว่าเป็นคนถ่อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปรีย์[apprī] (adj) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious  FR: maudit ; méprisable ; diabolique
ระยำ[rayam] (adj) EN: despicable ; vile ; villainous   FR: maudit ; damné
ทราม[sām] (adj) EN: base ; degraded ; mean ; dirty ; despicable  FR: ignoble
ต่ำช้า[tamchā] (adj) EN: base ; low ; ignoble ; vile ; mean ; base ; despicable ; vicious ; vvillainous ; wicked  FR: méprisable ; ignoble
ต่ำทราม[tam sām] (adj) EN: depraved ; wicked ; evil ; vicious ; vile ; despicable ; dirty
ถ่อย[thǿi] (adj) EN: despicable ; vile ; low ; base ; bad ; mean ; coarse ; crude ; dirty ; contemptible ; wicked  FR: méprisable ; abject ; grivois ; paillard ; gras

CMU English Pronouncing Dictionary
DESPICABLE D IH0 S P IH1 K AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
despicable (j) dˈɪspˈɪkəbl (d i1 s p i1 k @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卑污[bēi wū, ㄅㄟ ㄨ, ] despicable and filthy; foul, #126,828 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
見下げ果てた[みさげはてた, misagehateta] (adj-f) contemptible; despicable [Add to Longdo]
浅ましい;浅間しい(iK)[あさましい, asamashii] (adj-i) wretched; miserable; shameful; mean; despicable; abject [Add to Longdo]
唾棄[だき, daki] (n,vs) contemptuous; despicable [Add to Longdo]
卑しむべき;賤しむべき[いやしむべき, iyashimubeki] (exp) despicable [Add to Longdo]
卑劣漢[ひれつかん, hiretsukan] (n) mean bastard; sneak; heel; despicable person [Add to Longdo]
蠢動;惷動(iK)[しゅんどう, shundou] (n,vs) (1) wriggling; squirming; maneuvering; manoeuvering; (2) mischief; despicable acts [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 despicable
   adj 1: morally reprehensible; "would do something as despicable
       as murder"; "ugly crimes"; "the vile development of
       slavery appalled them"; "a slimy little liar" [syn:
       {despicable}, {ugly}, {vile}, {slimy}, {unworthy},
       {worthless}, {wretched}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top