ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

desolation

D EH2 S AH0 L EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -desolation-, *desolation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
desolation(n) การทิ้งร้าง, See also: การไร้ผู้คน, Syn. badlands, bareness, havoc, Ant. fertility, luxuriance
desolation(n) ความหดหู่ใจ, See also: ความสิ้นหวัง, Syn. despair, hopelessness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
desolation(เดสซะเล'เชิน) n. ความโดดเดี่ยว,ความอ้างว้าง,การไร้ผู้คน,ความเสียใจ,การเศร้าโศก,ที่ที่ถูกทอดทิ้ง, Syn. ruin

English-Thai: Nontri Dictionary
desolation(n) ความอ้างว้าง,ความเปล่าเปลี่ยว,ความว้าเหว่,ความแห้งแล้ง,ความเศร้าใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทุกข์[thuk] (n) EN: sorrow ; distress ; trouble ; adversity ; anxiety ; bitterness ; sadness ; misery ; pain ; suffering  FR: tristesse [f] ; chagrin [m] ; peine [f] ; amertume [f] ; misère [f] ; douleur [f] ; souffrance [f] ; détresse [f] ; tourment [m] ; désolation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DESOLATION D EH2 S AH0 L EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
desolation (n) dˌɛsəlˈɛɪʃən (d e2 s @ l ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verwüstung {f} | Verwüstungen {pl}desolation | desolations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
寂しさ[さびしさ, sabishisa] (n) (feeling of) loneliness; desolation [Add to Longdo]
寂然[せきぜん(P);じゃくねん, sekizen (P); jakunen] (n,adj-t,adv-to) (1) lonely; desolate; (2) (じゃくねん only) forlornness; desolation; (P) [Add to Longdo]
寂寞;寂莫(iK)[せきばく;じゃくまく, sekibaku ; jakumaku] (n) (1) loneliness; desolation; (adj-t,adv-to,adj-no) (2) lonely; lonesome; dreary; desolate; deserted; (3) harsh (words); cutting (criticism); (vs) (4) to separate in thought; to consider as independent [Add to Longdo]
冬枯れ[ふゆがれ, fuyugare] (n,vs) wintry desolation; poor business conditions [Add to Longdo]
蕭蕭;蕭々[しょうしょう, shoushou] (adv-to,adj-t) drearily; with desolation; with loneliness (esp. the rain and wind) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 desolation
   n 1: the state of being decayed or destroyed [syn:
      {devastation}, {desolation}]
   2: a bleak and desolate atmosphere; "the nakedness of the
     landscape" [syn: {bleakness}, {desolation}, {bareness},
     {nakedness}]
   3: sadness resulting from being forsaken or abandoned [syn:
     {forlornness}, {loneliness}, {desolation}]
   4: an event that results in total destruction [syn:
     {devastation}, {desolation}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top