ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

design

D IH0 Z AY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -design-, *design*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
design(n) การประดิษฐ์, See also: การสร้างสรรค์, การออกแบบ
design(n) โครงการ, See also: แผนการ, Syn. plan, project, scheme
design(n) จุดประสงค์, See also: ความตั้งใจ, ความมุ่งมั่น, เป้าหมาย, Syn. object, intention
design(n) แบบ, See also: พิมพ์เขียว, แบบบ้าน, ภาพร่าง, Syn. pattern, layout, blueprint, draft, sketch
design(n) ลาย, See also: ลวดลาย, งานศิลป์, Syn. artistic work, artistry, decoration
design(vt) ออกแบบ, See also: วางแผน, กำหนด, ประดิษฐ์, Syn. create, plan, plot, scheme
design(vi) ออกแบบ, See also: วางแผน, กำหนด, ประดิษฐ์, Syn. create, plan, plot, scheme
designee(n) ผู้ได้รับการแต่งตั้ง, See also: ผู้ได้รับการเสนอชื่อ, Syn. nominee, selectee
designer(adj) ซึ่งถูกออกแบบโดยผู้มีชื่อเสียง, Syn. custom-made, tailor-made
designer(n) นักออกแบบ, See also: ดีไซน์เนอร์, ผู้ออกแบบ, นักออกแบบภายใน, Syn. architect, deviser, planner, founder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
design(ดิไซนฺ') v. ออกแบบ,วางแผน,มุ่งหมาย,คิด,กำหนด,ประสงค์., See also: designed adj. n. แบบ
designate(เดซ'ซิเนท) vt. กะ,กำหนด,ระบุ,เรียกว่า,ตั้งชื่อ,ตั้ง. adj. ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกให้เป็น, See also: designative adj. ดูdesignate designatory adj. ดูdesignate designator n. ดูdesignate, Syn. name, select
designation(เดซซิกเน'เชิน) n. การตั้ง,การระบุ,ชื่อ,ตำแหน่ง,การตั้งชื่อ,การเลือกตั้ง, See also: designed adj., Syn. nomination
designee(เดซซินี') n.ผู้ถูกแต่งตั้ง ผู้ถูกกำหนด
designer(ดิไซ'เนอะ) n. ผู้ออกแบบ,ผู้วางแผน
designing(ดีไซ'นิง) adj. เจ้าเล่ห์,มีแผน n. ศิลปะในการออกแบบ, See also: designingly adv.
computer aided designการออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAD (อ่านว่า แคด) หมายถึงการสร้างโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการสร้างภาพ แบบจำลอง (model) ฯ แล้วจะบันทึกแบบเก็บไว้ในสื่อ สามารถเรียกแบบที่ออกไว้นั้นมาแสดงบนจอภาพเมื่อใดก็ได้ หรือจะสั่งให้พิมพ์ออกมาดูบนกระดาษก็ได้ โดยสามารถสั่งขยาย ย่อ หมุนพลิกภาพนั้น ๆ ด้วยก็ได้ ภาพหรือแบบที่ออกไว้จะปรับเปลี่ยนไปตามสูตรที่กำหนดเอาไว้แล้ว ตัวอย่าง เช่น การออกแบบชิ้นส่วนของรถยนต์หรือโครงสร้างอาคาร ผู้ออกแบบจะสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยปกติ คอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้เพื่องานประเภทนี้ จะต้องมีฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ที่มีความจุสูงมาก ๆ มีจอภาพที่มีความละเอียดสูง และมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็ว ส่วนการแสดงผล มักจะใช้เครื่องวาด (plotter) แทนเครื่องพิมพ์
undesigned(อัน'ดิไซน์ดฺ) adj. ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า,บังเอิญ

English-Thai: Nontri Dictionary
design(n) การออกแบบ,แผนการ,โครงการ,แบบแผน,ความตั้งใจ,จุดประสงค์
design(vt) ออกแบบ,คิด,กำหนด,เตรียมแผนการ,มุ่งหมาย,เจตนา
designate(vt) กะ,เรียกขาน,ระบุ,ตั้งชื่อ,บ่งชี้,กำหนด
designation(n) การแต่งตั้ง,ชื่อ,ตำแหน่ง,การตั้ง,การเรียกขาน,การระบุ
designedly(adv) โดยวางแผนไว้แล้ว,โดยเจตนา,โดยระบุไว้แล้ว
designer(n) นักออกแบบ,นักวางแผน,ดีไซเนอร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
design conditionsภาวะออกแบบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
design throat thicknessความหนารอยเชื่อมตามแบบ [มีความหมายเหมือนกับ effective throat thickness] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
design wind speedอัตราเร็วลมที่จุดออกแบบ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
design working pressureความดันกำหนดใช้งาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
designateที่ได้รับแต่งตั้ง (แต่ยังไม่เข้ารับตำแหน่ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
designationการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
designationการแต่งตั้ง (ให้ดำรงตำแหน่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
designsแบบผลิตภัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Designการออกแบบ [TU Subject Heading]
Designการวางแผน [การแพทย์]
Design and constructionการออกแบบและการสร้าง [TU Subject Heading]
design and technologyการออกแบบและเทคโนโลยี, การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถของมนุษย์ในการแก้ปัญหา และสนองความต้องการอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และกระบวนการเทคโนโลยี สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Design Controlการวางแผนระดับห้องปฏิบัติการ [การแพทย์]
Design Criteriaเกณฑ์กำหนดการออกแบบ, Example: เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการหนึ่ง เช่น เกณฑ์กำหนดสำหรับออกแบบอาคาร [สิ่งแวดล้อม]
design flooddesign flood, ปริมาณน้ำหลากออกแบบ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
design flood hydrographdesign flood hydrograph, กราฟน้ำหลากออกแบบ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
design flood leveldesign flood level, ระดับน้ำหลากออกแบบ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Design Patentสิทธิบัตรประเภทออกแบบผลิตภัณฑ์ , สิทธิบัตรประเภทออกแบบผลิตภัณฑ์, Example: เช่น สิทธิบัตรการออกแบบโทรศัพท์มือถือ / กล่องใส่อัญมณี ฯลฯ [ทรัพย์สินทางปัญญา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
design[ดีไซน์] (n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) ออกแบบ
designationการตั้งชื่อ
designer outlet(n) ร้านขายสินค้าจากโรงงาน, ร้านค้าที่ขายสินค้าที่ผลิตโดยผู้ผลิตเฉพาะในราคาลดพิเศษ,an outlet store, a shop that sells goods made by a particular manufacturer at discounted prices.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, I won't tell you. I'll design a costume all by myself and give you the surprise of your life.ไม่บอกหรอกค่ะ ฉันจะออกแบบชุดเอง จะเอาให้คุณประหลาดใจสุดๆ ไปเลย Rebecca (1940)
Architects calmly design the gates, meant to be passed through only once.เหล่าสถาปนิกต่างก็สร้างประตูทางเข้า เพื่อให้ผ่านเข้าออกได้เพียงครั้งเดียว Night and Fog (1956)
The situation is in conflict with the basic purpose of Hal's design the accurate processing of information without distortion or concealment.สถานการณ์อยู่ในความขัดแย้ง กับพื้นฐาน วัตถุประสงค์ของการออกแบบ ของ แฮล ที่ถูกต้อง การประมวลผลข้อมูล 2010: The Year We Make Contact (1984)
We can talk about designs and stuff but when I work, I gotta work alone.เราพูดถึงเรื่องงานออกแบบอยู่นะ... ...เวลาที่ผมทำงาน, ผมมักชอบทำงานคนเดียว Mannequin (1987)
I think we could design an entire city.ผมคิดว่าเราสามารถตบแต่งได้ทั้งเมือง Mannequin (1987)
Art design by Shu YamaguchiArt design โดย Shu Yamaguchi 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
His designs have put Prince and Company on the map.งานออกแบบของเขา ทำให้บริษัทปริ๊นซ์อยู่หน้าแผนที่ได้ Mannequin: On the Move (1991)
Though this agent can corroborate Agent Mulder's account of two unidentified flying objects in the northern sky over Ellens Air Base, their exact nature or design could not be determined.แม้ว่า เจ้าหน้าที่คนนี้จะสามารถยืนยัน เรื่องราวของ Agent Mulder ได้... ..ว่าพบ วัตถุบินลึกลับ สองชิ้น อยู่บนท้องฟ้า ทางเหนือของฐานทัพอากาศ Ellens... .... Squeeze (1993)
Why would any young man form a design against a girl who is not unprotected or friendless, and who is staying in the Colonel's family?ทำไมชายหนุ่มจึงปรารถนาในตัวหญิงสาว ที่ปกป้องตนเองมิได้และเป็นคนไม่มีเพื่อนเลย แล้วใครจะอยากไปอยู่กับครอบครัวท่านพันเอกกันล่ะ Episode #1.5 (1995)
Many are the same experts who have consulted on the Machine's design and function.มุมมองทางการเมืองและศาสนา หลายคนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน เดียวที่ได้รับการพิจารณา ในการออกแบบเครื่อง และฟังก์ชั่น Contact (1997)
SI team reviewed the material and concluded that the design impact is negligible.ทีม เอสไอ ตรวจสอบวัสดุ และสรุปได้ว่าส่งผลกระทบ ต่อการออกแบบเป็นเล็กน้อย Contact (1997)
So you do a little research. Take Quality Design Group where l work. My boss keeps a ton of cash in his vault.ที่ทำงานฉัน เจ้านายเก็บเงินในเซฟ Nothing to Lose (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
designA gardener is called in to design the garden.
designBaseline design and flight capability predictions for reusable winged hybrid rocket system.
designBlue lines on the map designate rivers.
designChurches are designated on the map by cross.
designCites are designated on this map as red dots.
designDetailed design is the work of drawing up a diagram that is capable of being manufactured from the plan set in the baseline design.
designFashion designers are breaking with tradition.
designFirst of all we have to put your design to the test.
designFor this design house it was an appropriate strategy to introduce even more radical colors into computer production.
designFrom the standpoint of architectural design, there can be more alternatives to this approach.
designHe carved designs in ivory.
designHe designed the car.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมญา(n) designation, See also: name, appellation, title, Syn. ชื่อ, สมัญญา, สมญานาม, นามสมญา, Example: ด้วยพระราชกรณียกิจอันเกิดประโยชน์นานาประการ พระองค์จึงได้รับถวายสมญาว่า สมเด็จพระปิยมหาราช
ออกแบบ(v) design, Example: การสร้างงานศิลปะระดับชาติ ได้ว่าจ้างฝรั่งมาออกแบบตกแต่งพระบรมมหาราชวังหรือพระที่นั่ง, Thai Definition: ประดิษฐ์แบบ, ประดิษฐ์รูปลักษณะ
ลวดลาย(n) design, See also: pattern, Example: ช่างไทยโบราณนิยมใช้ลวดลายต่างๆ ประดับลงบนสิ่งของเครื่องใช้, Thai Definition: ลายต่างๆ ที่เขียนหรือแกะสลัก
ลาย(n) design, See also: pattern, Example: ช่างก่อสร้างประดับโบสถ์ วิหารด้วยลายปูนปั้น, Count Unit: ลาย, Thai Definition: รูปแบบทางทัศนศิลป์ประเภทหนึ่งประกอบขึ้นด้วยเส้นเป็นสำคัญ ลักษณะเป็นแบบซ้ำๆ เป็นหมู่ๆ หรือต่อเนื่องกันไป
ฉายานาม(n) designation, See also: nickname, alias, Syn. สมญานาม, Example: เพื่อนๆ ตั้งฉายานามให้เขาว่า ไอ้บาก เพราะรอยแผลที่เป็นทางยาวบนหน้าของเขา, Count Unit: ฉายา, Thai Definition: ชื่อตั้งให้กันเล่นๆ หรือตามลักษณะที่หมายรู้กันในหมู่คณะ
พระนามาภิไธย(n) title, See also: designation, Example: พระพุทธรูปทองประดับพระนามาภิไธยย่อส.ก. ทาบเหนือพระอังสาซ้าย, Thai Definition: ชื่อ (ใช้เฉพาะพระราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และสมเด็จพระบรมราชกุมาร) เช่น ทรงลงพระนามาภิไธย
เครือเถา(n) design of intertwined sprays, See also: Thai design, Thai figuration, Example: ลายเครือเถาเหมาะสำหรับใช้แกะสลักผักหรือผลไม้เป็นช่อหรือพวง เช่นการแกะสลักขิง เป็นต้น, Count Unit: ลาย, Thai Definition: ชื่อลายไทยชนิดหนึ่งที่มีรูปกิ่งไม้ร้อยพันกันเป็นช่อหรือพวง
ผู้ออกแบบ(n) designer, See also: creator, architect, planner, deviser, Example: ในการออกแบบคอมพายเลอร์นั้น ผู้ออกแบบอาจกำหนดให้ขบวนการทำงานของคอมพายเลอร์ตามขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ทำเสร็จสิ้นในระยะเวลาที่กำหนด, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ประดิษฐ์รูปลักษณะ, ผู้ประดิษฐ์แบบ
หมายตัว(v) appoint someone, See also: designate someone, Example: คณะกรรมการหมายตัวผู้ที่จะได้รับตำแหน่งไว้แล้ว, Thai Definition: กำหนดตัวไว้
ตั้งแต่ง(v) appoint, See also: designate, commit, promote, Syn. ยกขึ้น, สถาปนา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบ[baēp] (n) EN: design ; pattern ; style ; form  FR: design [m]
เบญจรงค์[benjarong] (n) EN: traditional five-coloured Thai ceramics ; Thai porcelain with designs in five colours
-บุรี[-burī] (x) EN: -town, -city (suffix related to a town or city)  FR: -ville, -bourg (suffixe désignant une ville)
ชามเบญจรงค์[chām bēnjarong] (n, exp) EN: name of Thai porcelain with designs in five colours
ช่างตกแต่งภายใน[chang toktaeng phāinai] (n, exp) EN: interior designer
ฉายา[chāyā] (n) EN: alias ; nickname ; designation  FR: surnom [m] ; sobriquet [m]
ชื่อ[cheū] (n) EN: name ; appellation ; designation  FR: nom [m] ; appellation [f] ; désignation [f] ; dénomination [f]
ดีไซน์[dīsāi = dīsāin] (n) EN: design  FR: design [m] (anglic.)
จิตร[jit] (n) EN: drawing ; painting ; portraying ; variegated ; design  FR: peinture [f]
เจาะจง[jǿjong] (v) EN: specify ; define ; enumerate ; designate ; be specific ; name specially  FR: distinguer ; particulariser ; spécifier

CMU English Pronouncing Dictionary
DESIGN D IH0 Z AY1 N
DESIGNS D IH0 Z AY1 N Z
DESIGNOR D IH0 S IH1 G N ER0
DESIGNEE D EH2 Z IH0 G N IY1
DESIGNER D IH0 Z AY1 N ER0
DESIGNED D IH0 Z AY1 N D
DESIGNERS D IH0 Z AY1 N ER0 Z
DESIGNING D IH0 Z AY1 N IH0 NG
DESIGNATE D EH1 Z IH0 G N EY2 T
DESIGNATE D EH1 Z AH0 G N EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
design (v) dˈɪzˈaɪn (d i1 z ai1 n)
designs (v) dˈɪzˈaɪnz (d i1 z ai1 n z)
designed (v) dˈɪzˈaɪnd (d i1 z ai1 n d)
designer (n) dˈɪzˈaɪnər (d i1 z ai1 n @ r)
designate (v) dˈɛzɪgnɛɪt (d e1 z i g n ei t)
designers (n) dˈɪzˈaɪnəz (d i1 z ai1 n @ z)
designing (v) dˈɪzˈaɪnɪŋ (d i1 z ai1 n i ng)
designated (v) dˈɛzɪgnɛɪtɪd (d e1 z i g n ei t i d)
designates (v) dˈɛzɪgnɛɪts (d e1 z i g n ei t s)
designedly (a) dˈiːzˈaɪnɪdliː (d ii1 z ai1 n i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
设计师[shè jì shī, ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄕ, / ] designer; architect, #4,613 [Add to Longdo]
图案[tú àn, ㄊㄨˊ ㄢˋ, / ] design; pattern, #5,539 [Add to Longdo]
设计者[shè jì zhě, ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] designer; architect (of a project), #19,671 [Add to Longdo]
候任[hòu rèn, ㄏㄡˋ ㄖㄣˋ, ] designate, #95,923 [Add to Longdo]
设计程序[shè jì chéng xù, ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ, / ] design process, #102,912 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ankerbauart {f}design type of anchor [Add to Longdo]
Ankerkopfausbildung {f}design of anchor head [Add to Longdo]
Auslegungswerte {pl}design data [Add to Longdo]
Auslegungskriterien {pl}design criteria [Add to Longdo]
Auslegungswert {m}design value [Add to Longdo]
Bauartzulassung {f}design approval [Add to Longdo]
Bauentwurfszeichnung {f}design scheme [Add to Longdo]
Bauprüfung {f}design and construction test [Add to Longdo]
Bemessungshochwasser {n}design flood [Add to Longdo]
Bemessungsniederschlag {m}design depth of precipitation [Add to Longdo]
Designer {m} | Designer {pl}designer | designers [Add to Longdo]
Designprüfung {f}design review [Add to Longdo]
Entwurf {m}; Planung {f} | mechanischer Entwurfdesign | mechanical design [Add to Longdo]
Konstrukteur {m}design engineer; draftsman; draughtsman [Br.] [Add to Longdo]
Konstruktionsprinzip {n}design principle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CAD[キャド, kyado] (n) {comp} computer-aided design; CAD [Add to Longdo]
うず形式;渦形式[うずけいしき, uzukeishiki] (n) vortex design [Add to Longdo]
アーバンデザイナー[a-bandezaina-] (n) urban designer [Add to Longdo]
アーバンデザイン[a-bandezain] (n) urban design [Add to Longdo]
アシメトリックデザイン[ashimetorikkudezain] (n) asymmetric design [Add to Longdo]
アシンメトリックデザイン[ashinmetorikkudezain] (n) asymmetric design [Add to Longdo]
アスペクト指向[アスペクトしこう, asupekuto shikou] (n) aspect-oriented design [Add to Longdo]
アプリケーション設計プロセス[アプリケーションせっけいプロセス, apurike-shon sekkei purosesu] (n) {comp} application design process [Add to Longdo]
インダストリアルデザイナー[indasutoriarudezaina-] (n) industrial designer [Add to Longdo]
インダストリアルデザイン[indasutoriarudezain] (n) industrial design [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャド[きゃど, kyado] computer-aided design (CAD) [Add to Longdo]
コンピューター援用設計[コンピューターえんようせっけい, konpyu-ta-enyousekkei] computer-aided design, CAD [Add to Longdo]
システム概念設計[システムがいねんせっけい, shisutemu gainensekkei] conceptual system design [Add to Longdo]
システム設計[システムせっけい, shisutemu sekkei] system design [Add to Longdo]
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] designation of recipient by directory name, MTPR [Add to Longdo]
デザインセンター[でざいんせんたー, dezainsenta-] design center [Add to Longdo]
デザイン寸法[でざいんすんぽう, dezainsunpou] design size [Add to Longdo]
トップダウン設計[トップダウンせっけい, toppudaun sekkei] top-down design [Add to Longdo]
ドライブ名[ドライブめい, doraibu mei] drive letter, drive letter designator [Add to Longdo]
プリンタ指定[プリンタしてい, purinta shitei] printer designation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 design
   n 1: the act of working out the form of something (as by making
      a sketch or outline or plan); "he contributed to the design
      of a new instrument" [syn: {design}, {designing}]
   2: an arrangement scheme; "the awkward design of the keyboard
     made operation difficult"; "it was an excellent design for
     living"; "a plan for seating guests" [syn: {design}, {plan}]
   3: something intended as a guide for making something else; "a
     blueprint for a house"; "a pattern for a skirt" [syn:
     {blueprint}, {design}, {pattern}]
   4: a decorative or artistic work; "the coach had a design on the
     doors" [syn: {design}, {pattern}, {figure}]
   5: an anticipated outcome that is intended or that guides your
     planned actions; "his intent was to provide a new
     translation"; "good intentions are not enough"; "it was
     created with the conscious aim of answering immediate needs";
     "he made no secret of his designs" [syn: {purpose}, {intent},
     {intention}, {aim}, {design}]
   6: a preliminary sketch indicating the plan for something; "the
     design of a building"
   7: the creation of something in the mind [syn: {invention},
     {innovation}, {excogitation}, {conception}, {design}]
   v 1: make or work out a plan for; devise; "They contrived to
      murder their boss"; "design a new sales strategy"; "plan an
      attack" [syn: {plan}, {project}, {contrive}, {design}]
   2: plan something for a specific role or purpose or effect;
     "This room is not designed for work"
   3: create the design for; create or execute in an artistic or
     highly skilled manner; "Chanel designed the famous suit"
   4: make a design of; plan out in systematic, often graphic form;
     "design a better mousetrap"; "plan the new wing of the
     museum" [syn: {design}, {plan}]
   5: create designs; "Dupont designs for the house of Chanel"
   6: conceive or fashion in the mind; invent; "She designed a good
     excuse for not attending classes that day"
   7: intend or have as a purpose; "She designed to go far in the
     world of business"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top