ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

desertion

D IH0 Z ER1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -desertion-, *desertion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
desertion(n) การทอดทิ้ง, See also: การละทิ้ง, Syn. abandonment
desertion(n) การหนีทหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
desertion(ดิเซิร์ท'เชิน) n. การทอดทิ้ง,การละทิ้ง,ภาวะที่ถูกทอดทิ้ง,การหนีทัพ

English-Thai: Nontri Dictionary
desertion(n) การจากไป,การละทิ้ง,การทอดทิ้ง,การหนีทัพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
desertion๑. การละทิ้งหน้าที่๒. การทอดทิ้งไป๓. การละทิ้งร้างคู่สมรส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
desertionการละทิ้งร้างคู่สมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
desertion๑. การละทิ้งร้างคู่สมรส (ก. แพ่ง)๒. การละทิ้งหน้าที่ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Desertion and non-supportการละทิ้งครอบครัว [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การทอดทิ้ง(n) desertion, See also: neglect, abandonment, Syn. การละทิ้ง, การละเลย, การทิ้ง, การทิ้งขว้าง, Ant. การเอาใจใส่, การดูแล, Example: การทอดทิ้งบุตรหลานให้อยู่โดยลำพัง อาจก่อให้เกิดอันตรายได้, Thai Definition: การไม่เอาเป็นธุระ, การไม่เอาใจใส่, การไม่นำพา
นอกรีตนอกรอย(adv) untraditionally, See also: desertion of one 's faith or principles, unconventionally, Syn. นอกรีต, นอกครู, นอกบาลี, นอกทาง, Example: เขาประพฤติตัวนอกรีตนอกรอยอยู่บ่อยๆ, Thai Definition: ฝ่าฝืนจารีตประเพณี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การละเลย[kān laloēi] (n) EN: desertion
การละทิ้ง[kān lathing] (n) EN: abandonment ; leave ; desertion ; waiver  FR: abandon [m]
การทิ้ง[kān thing] (n) EN: abandonment ; desertion  FR: abandon [m]
การทิ้งขว้าง[kān thingkhwāng] (n) EN: desertion
การทอดทิ้ง[kān thøtthing] (n) EN: desertion ; abandonment

CMU English Pronouncing Dictionary
DESERTION D IH0 Z ER1 SH AH0 N
DESERTIONS D IH0 Z ER1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
desertion (n) dˈɪzˈɜːʳʃən (d i1 z @@1 sh @ n)
desertions (n) dˈɪzˈɜːʳʃənz (d i1 z @@1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺棄(P);委棄[いき, iki] (n,vs) abandonment; desertion; relinquishment; (P) [Add to Longdo]
脱営[だつえい, datsuei] (n,vs) (military) desertion [Add to Longdo]
脱走[だっそう, dassou] (n,vs) desertion; escape; (P) [Add to Longdo]
脱落[だつらく, datsuraku] (n,vs) (1) loss; dropping out; falling by the wayside; (2) omission; lacuna; gap; hiatus; (3) desertion; defection; (4) apostasy; (P) [Add to Longdo]
置き去り(P);置きざり[おきざり, okizari] (n) desertion; leaving behind or in the lurch; (P) [Add to Longdo]
逃走[とうそう, tousou] (n,vs,adj-no) flight; desertion; escape; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 desertion
   n 1: withdrawing support or help despite allegiance or
      responsibility; "his abandonment of his wife and children
      left them penniless" [syn: {desertion}, {abandonment},
      {defection}]
   2: the act of giving something up [syn: {abandonment},
     {forsaking}, {desertion}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top