ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

desecrate

D EH0 Z AH0 K R EY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -desecrate-, *desecrate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
desecrate(vt) ดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์, See also: ทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์, Syn. defile, profane, Ant. honor, revere

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
desecrate(เดส'ซะเครท) vt. ดูหมิ่น (สถานที่เคารพ), See also: desecrater n. ดูdesecrate desecrator n. ดูdesecrate desecration n. ดูdesecrate, Syn. profane, Ant. consecrate

English-Thai: Nontri Dictionary
desecrate(vt) ทำให้เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์,ทำลายศาสนา,ดูหมิ่นศาสนา

CMU English Pronouncing Dictionary
DESECRATE D EH0 Z AH0 K R EY1 T
DESECRATE D EH0 S AH0 K R EY1 T
DESECRATED D EH0 Z AH0 K R EY1 T IH0 D
DESECRATED D EH0 S AH0 K R EY1 T IH0 D
DESECRATES D EH0 Z AH0 K R EY1 T S
DESECRATES D EH0 S AH0 K R EY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
desecrate (v) dˈɛsɪkrɛɪt (d e1 s i k r ei t)
desecrated (v) dˈɛsɪkrɛɪtɪd (d e1 s i k r ei t i d)
desecrates (v) dˈɛsɪkrɛɪts (d e1 s i k r ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
冒す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to brave; to risk; to face; to venture; (2) (of a disease, chemical, etc.) to harm; to afflict; to affect; (3) to desecrate; to profane; (4) to assume (someone else's surname); to take; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 desecrate
   v 1: violate the sacred character of a place or language;
      "desecrate a cemetery"; "violate the sanctity of the
      church"; "profane the name of God" [syn: {desecrate},
      {profane}, {outrage}, {violate}]
   2: remove the consecration from a person or an object [syn:
     {desecrate}, {unhallow}, {deconsecrate}] [ant: {bless},
     {consecrate}, {hallow}, {sanctify}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top