ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

description

D IH0 S K R IH1 P SH AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -description-, *description*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
description(n) การพรรณา, See also: การบรรยาย, การอธิบาย, การบอก, การเล่า, Syn. narrative, report, article, record

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
description(ดิสคริพ'เชิน) n. การพรรณนา,การบรรยาย,รูปร่างลักษณะ,ลักษณะ,ชนิด,ประเภท,การวาดหรือเขียนรูป, Syn. report, account, statement
job descriptionn. ลักษณะงาน,ภาระหน้าที่ของงานที่ทำ
page description languageใช้ตัวย่อว่า PDL (พีดีแอล) เป็นภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมภาษาหนึ่ง เช่นเดียวกับโพสต์คริปต์ (postcript) ซึ่งจะทำการประมวลผลในหน่วยประมวลผลของเครื่องพิมพ์เอง ในพีดีแอลนั้น จะต้องมีคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดหน้า การคำนวณภาพกราฟิก แม้จะมีความยาวมาก แต่ก็จะทำงานได้เร็วกว่า คำสั่งที่ส่งไปจากเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพีซีแอล พีดีแอลนั้นจะใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ทุกยี่ห้อที่สามารถเข้าใจภาษานี้ ปัจจุบันแมคอินทอชใช้พีดีแอล ที่ชื่อ "postcript" ส่วนพีซีใช้พีดีแอลที่ชื่อ "true type" (เทียบเคียงได้กับ postcript)

English-Thai: Nontri Dictionary
description(n) การพรรณนา,การวาดรูป,การบรรยาย,ชนิด,ลักษณะ,ประเภท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
descriptionการพรรณนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
description, jobคำบรรยายลักษณะงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
description, knowledge byความรู้โดยบอกเล่า [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
description, sale byการขายตามคำพรรณนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Description and travelภูมิประเทศและการท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Descriptions, Generalลักษณะทั่วไปของอาการ [การแพทย์]
Descriptions, Grossการบรรยายลักษณะของสิ่งส่งตรวจที่เห็นด้วยตาเปล่า [การแพทย์]
Descriptions, Specificลักษณะเฉพาะของอาการ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
descriptionA full description of him has been circulated in every newspaper.
descriptionBut in return they get a clear look at important games, and if they miss something, they can always rely on the commentator's description or the instant replay.
descriptionCan you give me a brief description of the thief?
descriptionHave you ever seen Mt. Fuji? It is beautiful beyond description.
descriptionHe answers to the description of the criminal.
descriptionHe gave a detailed description of the accident.
descriptionHe gave a minute description of the dinner party.
descriptionHer beauty was beyond description.
descriptionHer charm is beyond description!
descriptionHer charm is beyond description.
description"Her charm is beyond description!" the artist exclaimed.
descriptionHe wrote a fine description of what happened there.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วรรณนา(n) description, See also: narration, depiction, Syn. พรรณนา, การอธิบาย, Thai Definition: การกล่าวถ้อยคำให้ผู้ฟังนึกเห็นเป็นภาพ
รูปพรรณ(n) description, See also: signalment, appearance, Syn. สัณฐาน, ลักษณะ, รูปร่าง, รูปพรรณสัณฐาน, Example: พยานแจ้งรูปพรรณคนร้ายให้เจ้าหน้าที่ทราบ
รูปสัณฐาน(n) appearance, See also: description, signalment, Syn. สัณฐาน, รูปพรรณสัณฐาน, รูปพรรณ, Example: เมื่อพระมหากัสสปยกเอาโกศพระธาตุขึ้นตั้งวางไว้เหนือก้อนหินอันมีรูปสัณฐานเหมือนมะนาวตัดครึ่ง พระบรมธาตุก็เปล่งรัศมีรังสี 6 ประการเป็นเวลาถึง 7 วัน 7 คืน
รูปพรรณสัณฐาน(n) appearance, See also: description, signalment, Syn. รูปพรรณ, Example: ตำรวจสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ถึงรูปพรรณสัณฐานของคนร้ายที่ปล้นธนาคาร, Thai Definition: ลักษณะของคน หรือสัตว์ใหญ่ ที่ทำให้เห็นได้ว่าเป็นใคร หรืออะไร
การพรรณนา(n) description, See also: explanation, depiction, portrayal, describing, Syn. การอธิบาย, การบรรยาย, การเล่าเรื่อง, Example: ในวิชาภาษาไทยมีแบบฝึกหัดเรื่องการพรรณนา โดยจะมีรูปภาพมาให้นักเรียนฝึกพรรณนาและส่งให้ครูตรวจและแก้ไข, Thai Definition: การกล่าวเป็นเรื่องเป็นราวอย่างละเอียด ให้ผู้ฟังนึกเห็นเป็นภาพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขายตามคำพรรณนา[kān khāi tām kham phannanā] (n, exp) EN: sale by description
คำบรรยายลักษณะงาน[khambanyāi laksana ngān] (n, exp) EN: job description  FR: description de fonction [f]
รูปพรรณ[rūppaphan] (n) EN: description ; appearance ; signalment ; stature  FR: apparence [f] ; aspect [m] ; description [f] ; signalement [m]
รูปพรรณสัณฐาน[rūppaphan santhān] (n) EN: appearance ; description
วรรณนา[wannanā] (n) EN: description ; narration ; depiction

CMU English Pronouncing Dictionary
DESCRIPTION D IH0 S K R IH1 P SH AH0 N
DESCRIPTIONS D IH0 S K R IH1 P SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
description (n) dˈɪskrˈɪpʃən (d i1 s k r i1 p sh @ n)
descriptions (n) dˈɪskrˈɪpʃənz (d i1 s k r i1 p sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsgangbeschreibung {f}description of operation [Add to Longdo]
Beschreibung {f}; Schilderung {f} | Beschreibungen {pl}; Schilderungen {pl} | allgemeine Beschreibung | von der Beschreibung gestütztdescription | descriptions | general description | supported by the description [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] (n) {comp} open file description [Add to Longdo]
システム記述[システムきじゅつ, shisutemu kijutsu] (n) {comp} system description [Add to Longdo]
シングルジャストロー[shingurujasutoro-] (exp) single-just-low (description of a small truck) [Add to Longdo]
スーパーロー[su-pa-ro-] (exp) super-low (description of a small truck with a low tray) [Add to Longdo]
スピアートゥース・シャーク;スピアートゥースシャーク[supia-tou-su . sha-ku ; supia-tou-susha-ku] (n) speartooth shark (Glyphis glyphis, species of fresh water requiem shark from the western Pacific known only from the original description of 1839) [Add to Longdo]
データ記述言語[データきじゅつげんご, de-ta kijutsugengo] (n) {comp} Data Description Language; DDL [Add to Longdo]
データ記述項[データきじゅつこう, de-ta kijutsukou] (n) {comp} data description entry [Add to Longdo]
ディスクライブ[deisukuraibu] (n,vs) describe; description [Add to Longdo]
デスクリプション[desukuripushon] (n) description [Add to Longdo]
ファイル記述[ファイルきじゅつ, fairu kijutsu] (n) {comp} file description [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] open file description [Add to Longdo]
システム記述[システムきじゅつ, shisutemu kijutsu] system description [Add to Longdo]
データ記述言語[データきじゅつげんごう, de-ta kijutsugengou] Data Description Language (DDL) [Add to Longdo]
データ記述言語[データきじゅつげんごう, de-ta kijutsugengou] DDL, Data Description Language [Add to Longdo]
データ記述項[データきじゅつこう, de-ta kijutsukou] data description entry [Add to Longdo]
ファイル記述[ファイルきじゅつ, fairu kijutsu] file description [Add to Longdo]
ファイル記述項[ファイルきじゅつこう, fairu kijutsukou] file description entry [Add to Longdo]
ページ記述言語[ページきじゅつげんご, pe-ji kijutsugengo] Page Description Language, PDL [Add to Longdo]
レコード記述[レコードきじゅつ, reko-do kijutsu] record description [Add to Longdo]
レコード記述項[レコードきじゅつこう, reko-do kijutsukou] record description entry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 description
   n 1: a statement that represents something in words [syn:
      {description}, {verbal description}]
   2: the act of describing something
   3: sort or variety; "every description of book was there"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top