ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

descried

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -descried-, *descried*, descri, descrie
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
descried(ดิสไครดฺ') adj. ซึ่งได้รับความสนใจ,ถูกเห็นหรือค้นพบ
describe(ดิสไครบ์') vt. พรรณนา,บรรยาย,อ่าน,บอก,แถลง,ระบุ,วาด,ทำแผนภูมิ., See also: describable adj. ดูdescribe describer n. ดูdescribe, Syn. relate
descrier(ดิสไคร'เออะ) n. ผู้มองเห็น,ผู้ค้นพบ
description(ดิสคริพ'เชิน) n. การพรรณนา,การบรรยาย,รูปร่างลักษณะ,ลักษณะ,ชนิด,ประเภท,การวาดหรือเขียนรูป, Syn. report, account, statement
descriptive(ดิสคริพ'ทิฟว) adj. เป็นการพรรณนา,เป็นการบรรยาย,ซึ่งบอกรูปร่างลักษณะ, See also: descriptiveness n. ดูdescriptive, Syn. illustrative, Ant. vague
indescribable(อินดิสไคร' บะเบิล) adj. สุดที่จะพรรณนา, คลุมเครือ., See also: indescribability, indescribableness n. indescribably adv.
job descriptionn. ลักษณะงาน,ภาระหน้าที่ของงานที่ทำ
page description languageใช้ตัวย่อว่า PDL (พีดีแอล) เป็นภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมภาษาหนึ่ง เช่นเดียวกับโพสต์คริปต์ (postcript) ซึ่งจะทำการประมวลผลในหน่วยประมวลผลของเครื่องพิมพ์เอง ในพีดีแอลนั้น จะต้องมีคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดหน้า การคำนวณภาพกราฟิก แม้จะมีความยาวมาก แต่ก็จะทำงานได้เร็วกว่า คำสั่งที่ส่งไปจากเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพีซีแอล พีดีแอลนั้นจะใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ทุกยี่ห้อที่สามารถเข้าใจภาษานี้ ปัจจุบันแมคอินทอชใช้พีดีแอล ที่ชื่อ "postcript" ส่วนพีซีใช้พีดีแอลที่ชื่อ "true type" (เทียบเคียงได้กับ postcript)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
descried (v) dˈɪskrˈaɪd (d i1 s k r ai1 d)
describe (v) dˈɪskrˈaɪb (d i1 s k r ai1 b)
descries (v) dˈɪskrˈaɪz (d i1 s k r ai1 z)
described (v) dˈɪskrˈaɪbd (d i1 s k r ai1 b d)
describes (v) dˈɪskrˈaɪbz (d i1 s k r ai1 b z)
describing (v) dˈɪskrˈaɪbɪŋ (d i1 s k r ai1 b i ng)
description (n) dˈɪskrˈɪpʃən (d i1 s k r i1 p sh @ n)
descriptive (j) dˈɪskrˈɪptɪv (d i1 s k r i1 p t i v)
nondescript (n) nˈɒndɪskrɪpt (n o1 n d i s k r i p t)
descriptions (n) dˈɪskrˈɪpʃənz (d i1 s k r i1 p sh @ n z)
nondescripts (n) nˈɒndɪskrɪpts (n o1 n d i s k r i p t s)
descriptively (a) dˈɪskrˈɪptɪvliː (d i1 s k r i1 p t i v l ii)
indescribable (j) ˌɪndɪskrˈaɪbəbl (i2 n d i s k r ai1 b @ b l)
indescribably (a) ˌɪndɪskrˈaɪbəbliː (i2 n d i s k r ai1 b @ b l ii)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
describe(vt) ทำเป็นรูปร่างในอากาศ (คำทางการ), See also: วาดภาพในอากาศ
describe(vt) บรรยาย, See also: เล่า, พรรณนา, บอก, แถลง, ระบุ, Syn. express, harrate, report, quote
describe as(phrv) เรียกว่าเป็น, See also: อธิบายว่าเป็น
describe to(phrv) อธิบายต่อ, See also: บอกกับ
description(n) การพรรณา, See also: การบรรยาย, การอธิบาย, การบอก, การเล่า, Syn. narrative, report, article, record
descriptive(adj) ซึ่งพรรณา, See also: ซึ่งบรรยาย, Syn. expressive, imaginary, literary, figurative
nondescript(adj) ซึ่งมีลักษณะไม่น่าสนใจ, Syn. dull
indescribable(adj) ซึ่งเกินกว่าจะพรรณนา, See also: ซึ่งเกินกว่าจะบรรยายออกมาได้, ซึ่งเหนือคำบรรยาย, Syn. indefinable, ineffable, Ant. definable, describable
indescribably(adv) อย่างเกินคำบรรยาย, See also: อย่างไม่สามารถบรรยายได้, Syn. indefinably, ineffably, Ant. definably, describably
blow-by-blow description(idm) รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

English-Thai: Nontri Dictionary
describe(vt) พรรณนา,แถลง,บอก,วาด,บรรยาย,อธิบาย
description(n) การพรรณนา,การวาดรูป,การบรรยาย,ชนิด,ลักษณะ,ประเภท
descriptive(adj) เป็นการพรรณนา,เป็นการบรรยาย,ซึ่งบอกลักษณะ,ซึ่งบอกประเภท
indescribable(adj) สุดจะพรรณนาได้
nondescript(adj) พันทาง,จัดเข้าพวกไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sale by descriptionการขายตามคำพรรณนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anatomy, descriptiveกายวิภาคศาสตร์พรรณนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
job descriptionคำบรรยายลักษณะงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
misdescriptionรายละเอียดคลาดเคลื่อน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
misdescription๑. คำพรรณนาไม่ตรงความเป็นจริง๒. การพรรณนาไม่ตรงความเป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
data descriptionการพรรณนาข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
data description languageภาษาพรรณนาข้อมูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
descriptive statisticsสถิติพรรณนา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
descriptorตัวบอก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
descriptionการพรรณนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
description, jobคำบรรยายลักษณะงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
description, knowledge byความรู้โดยบอกเล่า [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
description, sale byการขายตามคำพรรณนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
descriptive anatomyกายวิภาคศาสตร์พรรณนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
descriptive demographyประชากรศาสตร์พรรณนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
descriptive geometryเรขาคณิตพรรณนา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
descriptive statisticsสถิติเชิงพรรณนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
false trade descriptionการพรรณนาหลอกลวงขายสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
knowledge by descriptionความรู้โดยบอกเล่า [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Physical descriptionลักษณะทางกายภาพ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Descriptive bibliographyบรรณานุกรมเชิงพรรณนา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Descriptive catalogingการลงรายการเชิงพรรณนา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
International Standard Bibliographic Descriptionsมาตรฐานสากลการลงรายการบรรณานุกรมทั่วไป, ข้อมูลทางบรรณานุกรมสากล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Physical descriptionลักษณะทางกายภาพ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computer hardware description languagesภาษาบรรยายคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computer hardware description languagesภาษามาตรฐานใช้บรรยายการทำงานของเครื่อง [TU Subject Heading]
Description and travelภูมิประเทศและการท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Descriptive catalogingการทำรายการส่วนบรรณานุกรม [TU Subject Heading]
Geometry, Descriptiveเรขาคณิตเชิงพรรณา [TU Subject Heading]
Job descriptionsรายละเอียดของงาน [TU Subject Heading]
VHDL (Computer hardware description languageวีเอชดีแอล (ภาษามาตรฐานใช้บรรยายการทำงานของเครื่อง) [TU Subject Heading]
Bibliography, Descriptiveบรรณานุกรมเชิงพรรณา;บรรณานุกรม,การลงรายการ [การแพทย์]
Course Descriptionเนื้อหาวิชาโดยสังเขป [การแพทย์]
Cross-Sectional Descriptive Studiesการศึกษาระยะสั้นเชิงพรรณนา [การแพทย์]
Describesอธิบาย [การแพทย์]
Descriptions, Generalลักษณะทั่วไปของอาการ [การแพทย์]
Descriptions, Grossการบรรยายลักษณะของสิ่งส่งตรวจที่เห็นด้วยตาเปล่า [การแพทย์]
Descriptions, Specificลักษณะเฉพาะของอาการ [การแพทย์]
Descriptiveแบบเชิงพรรณนา,แบบบรรยาย [การแพทย์]
Epidemiology, Descriptiveระบาดวิทยาเชิงพรรณนา,ระบาดวิทยาด้านพรรณนา [การแพทย์]
Epidemiology, Descriptive, Appliedวิธีการระบาดประยุกต์เชิงพรรณนา [การแพทย์]
Audio descriptionการบรรยายด้วยเสียง, Example: เสียงบรรยายที่เพิ่มเติมเข้าไป เพื่อบรรยายรายละเอียดที่สำคัญของภาพ ซึ่งไม่อาจเข้าใจได้ด้วยการใช้ซาวด์แทร็กหลักเท่านั้น ควรเพิ่มการบรรยายด้วยเสียงเฉพาะในช่วงที่ไม่มีการสนทนา [Assistive Technology]
descriptive statisticsสถิติเชิงพรรณนา, การวิเคราะห์ขั้นต้นที่มุ่งวิเคราะห์เพื่ออธิบายลักษณะกว้าง ๆ ของข้อมูลชุดนั้น โดยวิธีการสรุปข้อมูลแต่ละชุดที่สนใจ จากการวัดค่าสถิติ และนำเสนอผลสรุป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Job Descriptionพิจารณาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ, การทำรายละเอียดของงาน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rights of every descriptionสิทธิ์ในทุกกรณี
้however describedไม่ว่าจะระบุเช่นไรก็ตาม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
descriA book descriptive of the wonders of nature.
descriA full description of him has been circulated in every newspaper.
descriAlex would correctly describe the object and color, even if he had never seen that object before.
descriAllow us to describe our products and our business operations.
descriAll the events described in this story are imaginary.
descriBeth described what she had seen in detail.
descriBut in return they get a clear look at important games, and if they miss something, they can always rely on the commentator's description or the instant replay.
descriCan you describe the object?
descriCan you describe the situation you were in?
descriCan you describe to me the difference between black tea and green tea?
descriCan you give me a brief description of the thief?
descriDescribe that accident in detail.
descriEach item was described in painstaking detail.
descriGeorge was describing a 30 pound bass he'd caught recently after fighting it for three hours.
descriHave you ever seen Mt. Fuji? It is beautiful beyond description.
descriHe answers to the description of the criminal.
descriHe described exactly what happened.
descriHe described his own experience.
descriHe described the accident in detail to the police.
descriHe described the man as a model gentleman.
descriHe described the scene in detail.
descriHe describes himself as a great statesman.
descriHe gave a detailed description of the accident.
descriHe gave a minute description of the dinner party.
descriHe is accurately described what happened there.
descriHe is described as a moralist.
descriHer beauty was beyond description.
descriHer charm is beyond description!
descriHer charm is beyond description.
descri"Her charm is beyond description!" the artist exclaimed.
descriHe wrote a fine description of what happened there.
descriHis description approximated to the truth.
descriHis latest works are on display at the city hall. They are fabulous beyond description.
descriHis life was miserable beyond description.
descriI cannot describe my feelings.
descriI like flowers of every description.
descriIn any case please stop using "pretty" when describing a man.
descriIt is beyond the scope of the present work to describe all the components that comprise Emmet's architectural style.
descriIt is frightening beyond description.
descriIt is not sufficient to describe the differences in attitude between these two ethnic groups.
descriPartly because he could not receive enough information, Harper's description remains imperfect.
descriPlease describe what occurred there.
descriSee if you can catch the word she uses as she describes how she begins her day.
descriShe answered to the description of the missing woman.
descriShe described him as a detective.
descriShe described him as handsome.
descriShe described the scene in detail.
descriThat word describes it perfectly.
descriThe author described the murder case vividly.
descriThe beautiful of that country is beyond description.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เนื้อหาวิชา(n) subject matter, See also: subject description, Example: อาจารย์กำหนดจุดมุ่งหมายและรายละเอียดของเนื้อหาวิชา เพื่อให้นักเรียนสามารถนความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้, Thai Definition: สาระสำคัญของวิชา
วาด(v) describe, Example: นางรำวาดมืออย่างสวยงาม, Thai Definition: การฟ้อนรำที่อ่อนช้อย
เล่าเรื่อง(v) relate, See also: tell, recount, narrate, describe, recite, Syn. เล่า, Example: คุณย่าชอบเล่าเรื่องสมัยที่ยังเป็นสาวให้หลานๆ ฟังอยู่เสมอ, Thai Definition: พูดหรือบอกกล่าวเนื้อความต่างๆ ให้ผู้อื่นฟัง
เล่า(v) tell, See also: relate, recount, narrate, describe, recite, Syn. เล่าเรื่อง, Example: ท่านนายพลเคยเล่าว่าบ้านเดิมอยู่ในวัดสะตือ จึงมีความผูกพันกับวัดนี้เป็นพิเศษ, Thai Definition: พูดหรือบอกเรื่องราวให้ผู้อื่นฟัง
สาธิต(v) demonstrate, See also: show, explain, illustrate, describe, elucidate, Example: ทางร้านสาธิตวิธีการใช้มาเรียบร้อยแล้ว, Thai Definition: แสดงเป็นตัวอย่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แผละ(adv) exhaustedly, See also: weaken squat oneself down, limberly (descriptive of manner of sitting), Example: เธอเหนื่อยมาทั้งวันแล้ว พอถึงบ้านก็นั่งแผละ, Thai Definition: อย่างอ่อนกำลัง
พรรณนา(v) describe, See also: depict, narrate, relate, explain, Syn. บรรยาย, สาธยาย, Example: ทหารด้วยกันพูดภาษาทหารกันสั้นๆ ก็รู้เรื่อง ไม่จำเป็นต้องพรรณนาอะไรมาก, Thai Definition: กล่าวเป็นเรื่องเป็นราวอย่างละเอียด ให้ผู้ฟังนึกเห็นเป็นภาพ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โร(adj) swollen (used descriptive of the abdomen in conditions like worms in children), See also: distended, Syn. โต, ป่อง, Example: เด็กๆ โดยมากมักมีร่างกายผอมเกร็ง พุงโร จนเรียกกันติดปากว่าเป็น ตาลขโมย
วรรณนา(n) description, See also: narration, depiction, Syn. พรรณนา, การอธิบาย, Thai Definition: การกล่าวถ้อยคำให้ผู้ฟังนึกเห็นเป็นภาพ
บรรยาย(v) describe, See also: narrate, lecture, recite, Syn. เล่า, ชี้แจง, อธิบาย, นำเสนอ, Example: ผู้ประสบเหตุกำลังบรรยายเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ตำรวจฟัง, Thai Definition: ชี้แจงหรืออธิบายเรื่องให้ฟัง
รูปพรรณ(n) description, See also: signalment, appearance, Syn. สัณฐาน, ลักษณะ, รูปร่าง, รูปพรรณสัณฐาน, Example: พยานแจ้งรูปพรรณคนร้ายให้เจ้าหน้าที่ทราบ
รูปสัณฐาน(n) appearance, See also: description, signalment, Syn. สัณฐาน, รูปพรรณสัณฐาน, รูปพรรณ, Example: เมื่อพระมหากัสสปยกเอาโกศพระธาตุขึ้นตั้งวางไว้เหนือก้อนหินอันมีรูปสัณฐานเหมือนมะนาวตัดครึ่ง พระบรมธาตุก็เปล่งรัศมีรังสี 6 ประการเป็นเวลาถึง 7 วัน 7 คืน
รูปพรรณสัณฐาน(n) appearance, See also: description, signalment, Syn. รูปพรรณ, Example: ตำรวจสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ถึงรูปพรรณสัณฐานของคนร้ายที่ปล้นธนาคาร, Thai Definition: ลักษณะของคน หรือสัตว์ใหญ่ ที่ทำให้เห็นได้ว่าเป็นใคร หรืออะไร
การพรรณนา(n) description, See also: explanation, depiction, portrayal, describing, Syn. การอธิบาย, การบรรยาย, การเล่าเรื่อง, Example: ในวิชาภาษาไทยมีแบบฝึกหัดเรื่องการพรรณนา โดยจะมีรูปภาพมาให้นักเรียนฝึกพรรณนาและส่งให้ครูตรวจและแก้ไข, Thai Definition: การกล่าวเป็นเรื่องเป็นราวอย่างละเอียด ให้ผู้ฟังนึกเห็นเป็นภาพ
ข้อบ่งชี้(n) indicator, See also: descriptor, Syn. ข้อชี้ชัด, Example: หากผู้บริโภคตระหนักถึงข้อบ่งชี้นี้ อาจจะทำให้ความต้องการสินค้าลดลง, Count Unit: ข้อ, ประการ, Thai Definition: สิ่งที่ระบุหรืออ้างให้รู้โดยเจาะจง
บอก(v) describe, See also: tell, narrate, refer to, Example: คุณยายบอกอาการให้หมอฟังอย่างละเอียด, Thai Definition: พูดให้รู้, เล่าให้ฟัง
เหนือคำบรรยาย(adv) beyond description, See also: cannot be put into words, Example: ภาพที่เขาวิ่งเข้าไปสวมกอดพ่อนั้น คงมีความหมายเหนือคำบรรยายใดๆ
อึมครึม(adj) nondescript, Example: บรรยากาศทางการเมืองในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีลักษณะอึมครึม โดยพร้อมที่จะมีความเปลี่ยนแปลงทั้งในระบบและนอกระบบได้ตลอดเวลา, Thai Definition: ภาวะนิ่งงัน ยังไม่ปรากฏเหตุการณ์ชัดเจน
เหนือคำบรรยาย(adv) beyond description, See also: cannot be put into words, Example: ภาพที่เขาวิ่งเข้าไปสวมกอดพ่อนั้น คงมีความหมายเหนือคำบรรยายใดๆ
อึมครึม(adj) nondescript, Example: บรรยากาศทางการเมืองในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีลักษณะอึมครึม โดยพร้อมที่จะมีความเปลี่ยนแปลงทั้งในระบบและนอกระบบได้ตลอดเวลา, Thai Definition: ภาวะนิ่งงัน ยังไม่ปรากฏเหตุการณ์ชัดเจน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิบาย[athibāi] (v) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate  FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
บอก[bøk] (v) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach  FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
การขายตามคำพรรณนา[kān khāi tām kham phannanā] (n, exp) EN: sale by description
คำบรรยายลักษณะงาน[khambanyāi laksana ngān] (n, exp) EN: job description  FR: description de fonction [f]
ข้อบ่งชี้[khøbongchī] (n) EN: indicator ; descriptor  FR: indicateur [m] ; descripteur [m]
เล่า[lao] (v) EN: tell ; relate ; recount ; narrate ; describe ; recite  FR: dire ; raconter ; réciter ; conter (vx)
เล่าเรื่อง[lao reūang] (v, exp) EN: relate ; tell ; recount ; narrate ; describe ; recite  FR: raconter ; narrer ; relater ; rendre compte de
พรรณนา[phannanā] (v) EN: describe ; depict ; narrate ; dissert on ; relate ; explain  FR: décrire ; dépeindre
ภาษาศาสตร์วรรณนา[phāsāsāt wannanā] (n, exp) EN: descriptive linguistics
รูปพรรณ[rūppaphan] (n) EN: description ; appearance ; signalment ; stature  FR: apparence [f] ; aspect [m] ; description [f] ; signalement [m]
รูปพรรณสัณฐาน[rūppaphan santhān] (n) EN: appearance ; description
วรรณนา[wannanā] (n) EN: description ; narration ; depiction

CMU English Pronouncing Dictionary
DESCRIBE D IH0 S K R AY1 B
DESCRIBED D IH0 S K R AY1 B D
DESCRIBES D IH0 S K R AY1 B Z
DESCRIBING D IH0 S K R AY1 B IH0 NG
DESCRIBABLE D IH0 S K R AY1 B AH0 B AH0 L
DESCRIPTIVE D IH0 S K R IH1 P T IH0 V
DESCRIPTION D IH0 S K R IH1 P SH AH0 N
NONDESCRIPT N AA1 N D IH0 S K R IH1 P T
DESCRIPTIONS D IH0 S K R IH1 P SH AH0 N Z
NON-DESCRIPT N AA1 N D IH0 S K R IH1 P T
INDESCRIBABLE IH2 N D IH0 S K R AY1 B AH0 B AH0 L

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[de, ㄉㄜ˙, ] of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive, #2 [Add to Longdo]
描述[miáo shù, ㄇㄧㄠˊ ㄕㄨˋ, ] to describe, #4,162 [Add to Longdo]
形容[xíng róng, ㄒㄧㄥˊ ㄖㄨㄥˊ, ] describe; look or appearance, #5,070 [Add to Longdo]
描写[miáo xiě, ㄇㄧㄠˊ ㄒㄧㄝˇ, / ] to describe; to depict; to portray, #8,498 [Add to Longdo]
描绘[miáo huì, ㄇㄧㄠˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] to describe; to portray, #9,459 [Add to Longdo]
写真[xiě zhēn, ㄒㄧㄝˇ ㄓㄣ, / ] portrait; describe sth accurately, #10,070 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] to describe sth as; an analogy; a simile; a metaphor; an allegory; surname Yu, #14,767 [Add to Longdo]
记述[jì shù, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] make a descriptive record (of events), #21,927 [Add to Longdo]
不伦不类[bù lún bù lèi, ㄅㄨˋ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄨˋ ㄌㄟˋ, / ] neither fish nor fowl; nondescript, #37,550 [Add to Longdo]
名目繁多[míng mù fán duō, ㄇㄧㄥˊ ㄇㄨˋ ㄈㄢˊ ㄉㄨㄛ, ] names of many kinds (成语 saw); items of every description, #39,022 [Add to Longdo]
千奇百怪[qiān qí bǎi guài, ㄑㄧㄢ ㄑㄧˊ ㄅㄞˇ ㄍㄨㄞˋ, ] fantastic oddities of every description (成语 saw), #39,900 [Add to Longdo]
描画[miáo huà, ㄇㄧㄠˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] to draw; to describe, #45,390 [Add to Longdo]
抒写[shū xiě, ㄕㄨ ㄒㄧㄝˇ, / ] to express (emotions in prose); a written description (of emotions), #49,469 [Add to Longdo]
奇形怪状[qí xíng guài zhuàng, ㄑㄧˊ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄨㄞˋ ㄓㄨㄤˋ, / ] fantastic oddities of every description (成语 saw), #49,906 [Add to Longdo]
描摹[miáo mó, ㄇㄧㄠˊ ㄇㄛˊ, ] to describe; to portray, #53,616 [Add to Longdo]
铺陈[pū chén, ㄆㄨ ㄔㄣˊ, / ] to arrange; to spread out; to narrate in detail; to describe at great length; to elaborate, #53,985 [Add to Longdo]
名状[míng zhuàng, ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] to express; to describe, #54,623 [Add to Longdo]
不三不四[bù sān bù sì, ㄅㄨˋ ㄙㄢ ㄅㄨˋ ㄙˋ, ] dubious; shady; neither one thing nor the other; neither fish nor fowl; nondescript, #55,955 [Add to Longdo]
着墨[zhuó mò, ㄓㄨㄛˊ ㄇㄛˋ, / ] to describe (in writing, applying ink), #58,478 [Add to Longdo]
合抱[hé bào, ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ, ] to wrap one's arm around (used to describe the girth of a tree trunk), #59,432 [Add to Longdo]
地脉[dì mài, ㄉㄧˋ ㄇㄞˋ, / ] lay of the land (fengshui describing good or bad locations); ley lines, #75,075 [Add to Longdo]
不可名状[bù kě míng zhuàng, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] indescribable; beyond description, #104,695 [Add to Longdo]
莫可名状[mò kě míng zhuàng, ㄇㄛˋ ㄎㄜˇ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] indescribable (joy); inexpressible (pleasure), #140,134 [Add to Longdo]
正仓院[Zhēng cāng yuàn, ㄓㄥ ㄘㄤ ㄩㄢˋ, / ] Shōsō-in, treasure house belonging to Tōdai-ji 東大寺, Nara 奈良, Japan, an extensive repository of imperial treasures from Tang times; described as the east-most end of the Silk road, #182,629 [Add to Longdo]
半封建半殖民地[bàn fēng jiàn bàn zhí mín dì, ㄅㄢˋ ㄈㄥ ㄐㄧㄢˋ ㄅㄢˋ ㄓˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄧˋ, ] semi-feudal and semi-colonial (the official Marxist description of China in the late Qing and under the Guomindang [Add to Longdo]
只可意会,不可言传[zhǐ kě yì huì, bu4 ke3 yan2 chuan2, ㄓˇ ㄎㄜˇ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, bù kě yán chuán, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄧㄢˊ ㄔㄨㄢˊ, / ] can be understood, but not described (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); mysterious and subtle [Add to Longdo]
可以意会,不可言传[kě yǐ yì huì, bu4 ke3 yan2 chuan2, ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, bù kě yán chuán, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄧㄢˊ ㄔㄨㄢˊ, / ] can be understood, but not described (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); mysterious and subtle [Add to Longdo]
摹画[mó huà, ㄇㄛˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] describe [Add to Longdo]
文明小史[Wén míng xiǎo shǐ, ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕˇ, ] Short history of civilization, late Qing novel by Li Boyuan 李伯元 or Li Baojia 李寶嘉|李宝嘉 describing the turmoil after the 1900 Eight nation intervention [Add to Longdo]
旬始[xún shǐ, ㄒㄩㄣˊ ㄕˇ, ] comet from Saturn, traditionally described as yellow; evil omen [Add to Longdo]
晏子春秋[Yàn zǐ chūn qiū, ㄧㄢˋ ㄗˇ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, ] Tales of Yanzi, book describing the life and wisdom of Yanzi 晏子 (-c 500 BC), famous statesman from Qi of the Warring States [Add to Longdo]
无法形容[wú fǎ xíng róng, ㄨˊ ㄈㄚˇ ㄒㄧㄥˊ ㄖㄨㄥˊ, / ] unspeakable; indescribable [Add to Longdo]
画法几何[huà fǎ jǐ hé, ㄏㄨㄚˋ ㄈㄚˇ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, / ] descriptive Geometry (three-dimensional geometry using projections and elevations) [Add to Longdo]
莫名[mò míng, ㄇㄛˋ ㄇㄧㄥˊ, ] indescribable; ineffable [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfahrtsbeschreibung {f}journey description [Add to Longdo]
Arbeitsgangbeschreibung {f}description of operation [Add to Longdo]
Artikelbezeichnung {f}article description [Add to Longdo]
Beigaben {pl}additions to the description [Add to Longdo]
Beschreibbarkeit {f}descriptiveness [Add to Longdo]
Beschreiber {m}describer [Add to Longdo]
Beschreiber {m}descriptor [Add to Longdo]
Beschreibung {f}; Schilderung {f} | Beschreibungen {pl}; Schilderungen {pl} | allgemeine Beschreibung | von der Beschreibung gestütztdescription | descriptions | general description | supported by the description [Add to Longdo]
Beschreibung {f}; Art {f}description [Add to Longdo]
Beschreibungseinleitung {f}introduction to the description; preamble; introductory part [Add to Longdo]
Datenbeschreibungssprache {f} [comp.]data description language [Add to Longdo]
Deskriptor {m}descriptor [Add to Longdo]
Fehlerbeschreibung {f}error description [Add to Longdo]
Funktionsbeschreibung {f}job description [Add to Longdo]
Fußnote {f} | Fußnoten {pl} | mit Fußnote versehen | mit Fußnote versehendfootnote | footnotes; further description details | to footnote | footnoting [Add to Longdo]
Indexierung {f}descriptor assignment [Add to Longdo]
Kurzbeschreibung {f}; Kurzdarstellung {f}; Kurzfassung {f}abstract; brief description [Add to Longdo]
Personenbeschreibung {f}personal description [Add to Longdo]
Problembeschreibung {f}; Problemtext {m}problem description [Add to Longdo]
Produktbeschreibung {f}product description [Add to Longdo]
Programmbeschreibung {f}program description [Add to Longdo]
Schilderung {f}description [Add to Longdo]
Schnittstellenbeschreibung {f}interface description [Add to Longdo]
Spurkennsatz {m}track description record [Add to Longdo]
Stellenbeschreibung {f}job description; job specification [Add to Longdo]
Systembeschreibung {f}system description [Add to Longdo]
Tätigkeitsbeschreibung {f}job description [Add to Longdo]
Unbeschreiblichkeit {f}indescribability [Add to Longdo]
Unbeschreiblichkeiten {pl}indescribableness [Add to Longdo]
ausführlich beschreibento describe in detail [Add to Longdo]
beschreibbardescribable [Add to Longdo]
beschreiben | beschreibend | beschrieben | er/sie beschreibt | ich/er/sie beschrieb | er/sie hat/hatte beschrieben | ich/er/sie beschriebeto describe | describing | described | he/she describes | I/he/she described | he/she has/had described | I/he/she would describe [Add to Longdo]
beschreibend {adj}descriptive [Add to Longdo]
beschreibend {adv}descriptively [Add to Longdo]
bezeichnento describe [Add to Longdo]
bibliographische Beschreibung {f}bibliographic description [Add to Longdo]
darlegen; umschreibento outline; to describe [Add to Longdo]
entdecken | entdeckend | entdeckt | entdeckt | entdeckteto descry | descrying | descried | descries | descried [Add to Longdo]
der Beschreibung entsprechento correspond with the description [Add to Longdo]
jeder Beschreibung spottento defy description [Add to Longdo]
unbeschreiblich; unaussprechlich {adj}indescribable [Add to Longdo]
unbeschreiblich {adv}indescribably [Add to Longdo]
unbeschriebenundescribed [Add to Longdo]
unbestimmbarnondescript [Add to Longdo]
unbestimmbar {adv}nondescriptly [Add to Longdo]
unbestimmbar; unbestimmtnondescript [Add to Longdo]
wahrnehmen | wahrnehmend | wahrgenommen | nimmt wahrto descry | descrying | descried | descries [Add to Longdo]
Das geht auf keine Kuhhaut.It beggars description. [Add to Longdo]
Es lässt sich nicht mit Worten beschreiben.It beggars description. [Add to Longdo]
Es spottet jeder Beschreibung.It baffles description. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えも言われず;得も言われず[えもいわれず, emoiwarezu] (adj-f) (See えも言われぬ・えもいわれぬ) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
えも言われぬ;得も言われぬ[えもいわれぬ, emoiwarenu] (adj-f) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable [Add to Longdo]
ちん[chin] (n-suf) intimate (or disdainful) suffix used after a person's name (or the base of an adjective describing that person) [Add to Longdo]
と言うところ;と言う所[というところ;とゆうところ, toiutokoro ; toyuutokoro] (exp) (1) (uk) a state called; a position described as; can sum up as; approximates to; (2) places known as; that called; (3) the place named [Add to Longdo]
イベント指定子[イベントしていし, ibento shiteishi] (n) {comp} event descriptor [Add to Longdo]
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] (n) {comp} open file description [Add to Longdo]
オブジェクト記述子型[オブジェクトきじゅつしがた, obujiekuto kijutsushigata] (n) {comp} object descriptor type [Add to Longdo]
コネクショントラヒック記述子[コネクショントラヒックきじゅつし, konekushontorahikku kijutsushi] (n) {comp} connection traffic descriptor [Add to Longdo]
コマンド記述ブロック[コマンドきじゅつブロック, komando kijutsu burokku] (n) {comp} command descriptor block [Add to Longdo]
システムファイル記述子[システムファイルきじゅつし, shisutemufairu kijutsushi] (n) {comp} system file descriptor [Add to Longdo]
システム記述[システムきじゅつ, shisutemu kijutsu] (n) {comp} system description [Add to Longdo]
シングルジャストロー[shingurujasutoro-] (exp) single-just-low (description of a small truck) [Add to Longdo]
スーパーロー[su-pa-ro-] (exp) super-low (description of a small truck with a low tray) [Add to Longdo]
スピアートゥース・シャーク;スピアートゥースシャーク[supia-tou-su . sha-ku ; supia-tou-susha-ku] (n) speartooth shark (Glyphis glyphis, species of fresh water requiem shark from the western Pacific known only from the original description of 1839) [Add to Longdo]
データ記述ファイル[データきじゅつファイル, de-ta kijutsu fairu] (n) {comp} data descriptor file; DDF [Add to Longdo]
データ記述レコード[データきじゅつレコード, de-ta kijutsu reko-do] (n) {comp} data descriptor record [Add to Longdo]
データ記述言語[データきじゅつげんご, de-ta kijutsugengo] (n) {comp} Data Description Language; DDL [Add to Longdo]
データ記述項[データきじゅつこう, de-ta kijutsukou] (n) {comp} data description entry [Add to Longdo]
ディスクライブ[deisukuraibu] (n,vs) describe; description [Add to Longdo]
ディスクリプタ[deisukuriputa] (n) descriptor [Add to Longdo]
デスクリプション[desukuripushon] (n) description [Add to Longdo]
デスクリプタ[desukuriputa] (n) {comp} descriptor [Add to Longdo]
トラヒックディスクリプタ[torahikkudeisukuriputa] (n) {comp} traffic descriptor [Add to Longdo]
トラヒック記述子[トラヒックきじゅつし, torahikku kijutsushi] (n) {comp} traffic descriptor [Add to Longdo]
ファイルディスクリプタ[fairudeisukuriputa] (n) {comp} file descriptor [Add to Longdo]
ファイル記述[ファイルきじゅつ, fairu kijutsu] (n) {comp} file description [Add to Longdo]
ファイル記述項[ファイルきじゅつこう, fairu kijutsukou] (n) {comp} file description entry [Add to Longdo]
ファイル記述子[ファイルきじゅつし, fairu kijutsushi] (n) {comp} file descriptor [Add to Longdo]
ページ記述言語[ページきじゅつげんご, pe-ji kijutsugengo] (n) {comp} Page Description Language; PDL [Add to Longdo]
メタファイル記述子[メタファイルきじゅつし, metafairu kijutsushi] (n) {comp} metafile descriptor; MD [Add to Longdo]
レコード記述[レコードきじゅつ, reko-do kijutsu] (n) {comp} record description [Add to Longdo]
レコード記述項[レコードきじゅつこう, reko-do kijutsukou] (n) {comp} record description entry [Add to Longdo]
ワークステーション記述表[ワークステーションきじゅつひょう, wa-kusute-shon kijutsuhyou] (n) {comp} workstation description table [Add to Longdo]
ワイドロー[waidoro-] (exp) wide-low (description of a small truck) [Add to Longdo]
委曲を尽くす[いきょくをつくす, ikyokuwotsukusu] (exp,v5s) to explain or describe a situation or matter in greatest details [Add to Longdo]
営業案内[えいぎょうあんない, eigyouannai] (n) pamphlet describing one's business (operations) [Add to Longdo]
営業種目[えいぎょうしゅもく, eigyoushumoku] (n) business items; description of business; line of business [Add to Longdo]
円を描く[えんをえがく, enwoegaku] (exp,v5k) to make a circle (e.g. draw, paint, describe, walk, drive, etc.) [Add to Longdo]
歌枕[うたまくら, utamakura] (n) oft-repeated descriptive epithets in poetry [Add to Longdo]
画法幾何学[がほうきかがく, gahoukikagaku] (n) descriptive geometry [Add to Longdo]
楽語[がくご, gakugo] (n) words used to describe tempo, dynamics, etc. in music; musical terminology [Add to Longdo]
活写[かっしゃ, kassha] (n,vs) vivid description; painting a lively picture of [Add to Longdo]
感想文[かんそうぶん, kansoubun] (n) written description of one's thoughts [Add to Longdo]
環境記述[かんきょうきじゅつ, kankyoukijutsu] (n) {comp} environment description [Add to Longdo]
既述[きじゅつ, kijutsu] (n,vs,adj-no) previously mentioned or described; aforesaid [Add to Longdo]
記載[きさい, kisai] (n,vs) (See 記録) record; statement; description; mention; listing; registration; booking; entry; (P) [Add to Longdo]
記事文[きじぶん, kijibun] (n) descriptive composition [Add to Longdo]
記述[きじゅつ, kijutsu] (n,vs) description; descriptor; (P) [Add to Longdo]
記述言語学[きじゅつげんごがく, kijutsugengogaku] (n) descriptive linguistics [Add to Longdo]
記述子[きじゅつし, kijutsushi] (n) descriptor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イベント指定子[イベントしていし, ibento shiteishi] event descriptor [Add to Longdo]
オープンファイル記述[オープンファイルきじゅつ, o-punfairu kijutsu] open file description [Add to Longdo]
オブジェクト記述子型[オブジェクトきじゅつしがた, obujiekuto kijutsushigata] object descriptor type [Add to Longdo]
コネクショントラヒック記述子[コネクショントラヒックきじゅつし, konekushontorahikku kijutsushi] connection traffic descriptor [Add to Longdo]
コマンド記述ブロック[こまんどきじゅつブロック, komandokijutsu burokku] command descriptor block [Add to Longdo]
システムファイル記述子[システムファイルきじゅつし, shisutemufairu kijutsushi] system file descriptor [Add to Longdo]
システム記述[システムきじゅつ, shisutemu kijutsu] system description [Add to Longdo]
データ記述ファイル[データきじゅつファイル, de-ta kijutsu fairu] data descriptor file (DDF) [Add to Longdo]
データ記述レコード[データきじゅつレコード, de-ta kijutsu reko-do] data descriptor record [Add to Longdo]
データ記述言語[データきじゅつげんごう, de-ta kijutsugengou] Data Description Language (DDL) [Add to Longdo]
データ記述言語[データきじゅつげんごう, de-ta kijutsugengou] DDL, Data Description Language [Add to Longdo]
データ記述項[データきじゅつこう, de-ta kijutsukou] data description entry [Add to Longdo]
デスクリプタ[ですくりぷた, desukuriputa] descriptor [Add to Longdo]
トラヒックディスクリプタ[とらひっくでいすくりぷた, torahikkudeisukuriputa] traffic descriptor [Add to Longdo]
トラヒック記述子[トラヒックきじゅつし, torahikku kijutsushi] traffic descriptor [Add to Longdo]
ファイルディスクリプタ[ふぁいるでいすくりぷた, fairudeisukuriputa] file descriptor [Add to Longdo]
ファイル記述[ファイルきじゅつ, fairu kijutsu] file description [Add to Longdo]
ファイル記述項[ファイルきじゅつこう, fairu kijutsukou] file description entry [Add to Longdo]
ファイル記述子[ファイルきじゅつし, fairu kijutsushi] file descriptor [Add to Longdo]
ページ記述言語[ページきじゅつげんご, pe-ji kijutsugengo] Page Description Language, PDL [Add to Longdo]
メタファイル記述子[めたファイルきじゅつし, meta fairu kijutsushi] Metafile Descriptor [Add to Longdo]
レコード記述[レコードきじゅつ, reko-do kijutsu] record description [Add to Longdo]
レコード記述項[レコードきじゅつこう, reko-do kijutsukou] record description entry [Add to Longdo]
ワークステーション記述表[ワークステーションきじゅつひょう, wa-kusute-shon kijutsuhyou] workstation description table [Add to Longdo]
環境記述[かんきょうきじゅつ, kankyoukijutsu] environment description [Add to Longdo]
記述[きじゅつ, kijutsu] description [Add to Longdo]
記述子[きじゅつし, kijutsushi] descriptor [Add to Longdo]
記述子要素[きじゅつしようそ, kijutsushiyouso] descriptor elements [Add to Longdo]
記述的マーク[きじゅつてきマーク, kijutsuteki ma-ku] descriptive markup [Add to Longdo]
記述部[きじゅつぶ, kijutsubu] description [Add to Longdo]
記述名[きじゅつめい, kijutsumei] descriptive name [Add to Longdo]
起点デスクリプタ[きてんデスクリプタ, kiten desukuriputa] source descriptor [Add to Longdo]
共通内容部記述部[きょうつうないようぶきじゅつぶ, kyoutsuunaiyoubukijutsubu] generic content portion description [Add to Longdo]
候補デスクリプタ[こうほデスクリプタ, kouho desukuriputa] candidate descriptor [Add to Longdo]
公開文記述[こうかいぶんきじゅつ, koukaibunkijutsu] public text description [Add to Longdo]
指定子[していし, shiteishi] descriptor, designator [Add to Longdo]
実体記述子[じったいきじゅつし, jittaikijutsushi] entity descriptor [Add to Longdo]
図形記述子[ずけいきじゅつし, zukeikijutsushi] Picture Descriptor [Add to Longdo]
整列併合用ファイル記述項[せいれつへいごうようファイルきじゅつこう, seiretsuheigouyou fairu kijutsukou] sort-merge file description entry [Add to Longdo]
対象体クラス記述部[たいしょうたいクラスきじゅつぶ, taishoutai kurasu kijutsubu] object class description [Add to Longdo]
対象体記述部[たいしょうたいきじゅつぶ, taishoutaikijutsubu] object description [Add to Longdo]
通信記述項[つうしんきじゅつこう, tsuushinkijutsukou] communication description entry [Add to Longdo]
独立データ記述項[どくりつデータきじゅつこう, dokuritsu de-ta kijutsukou] 77-level-description-entry [Add to Longdo]
内容部記述部[ないようぶきじゅつぶ, naiyoubukijutsubu] content portion description [Add to Longdo]
非デスクリプタ[ひデスクリプタ, hi desukuriputa] non-descriptor [Add to Longdo]
副ボリューム記述子[ふくボリュームきじゅつし, fuku boryu-mu kijutsushi] SVD, Supplementary Volume Descriptor [Add to Longdo]
文書クラス記述部[ぶんしょクラスきじゅつぶ, bunsho kurasu kijutsubu] document class description [Add to Longdo]
補助デスクリプタ[ほじょデスクリプタ, hojo desukuriputa] auxiliary descriptor [Add to Longdo]
報告集団記述項[ほうこくしゅうだんきじゅつこう, houkokushuudankijutsukou] report group description entry [Add to Longdo]
報告書記述項[ほうこくしょきじゅつこう, houkokushokijutsukou] report description entry [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top