ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

derision

D ER0 IH1 ZH AH0 N   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -derision-, *derision*
Possible hiragana form: でりしおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
derision[N] การหัวเราะเยาะ, See also: การเยาะเย้ย, การดูถูก, Syn. mockery, scorn, ridicule, Ant. honor, respect

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
derision(ดิริส'เชิน) n. การเยาะเย้ย,การหัวเราะเยาะ,การดูถูก,สิ่งที่ถูกหัวเราะเยาะ,ขี้ปาก

English-Thai: Nontri Dictionary
derision(n) การเยาะเย้ย,การหัวเราะเยาะ,การดูถูก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But through people like you he would become an object of derision... speculation, experimentation.แต่ผ่านคนที่ชอบคุณเขาจะ กลายเป็นวัตถุของการดูถูก ... การเก็งกำไรการทดลอง Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Do you deny that you separated a young couple who loved each other, exposing your friend to censure for caprice and my sister to derision for disappointed hopes, involving them both in acute misery?คุณจะปฎิเสธหรือว่า คุณไม่ได้เป็น คนแยกคู่รักทั้งสองออกจากกัน ตำหนิเพื่อนของคุณ ว่ากำลังทำสิ่งไม่เหมาะสม และทำให้พี่สาวของฉัน ต้องได้รับความผิดหวัง Pride & Prejudice (2005)
Could you stop snorting with derision?คุณช่วยหยุดแสดงอาการ การเย้ยหยันหน่อยจะได้ไหม Do It, Monkey (2009)
In high school, you were quite overweight, hence the derision from the other students.สมัยมัธยมปลาย คุณค่อนข้างน้ำหนักเกิน ถูกปรามาสจากนักเรียนคนอื่นๆ The Death of the Queen Bee (2010)
I would snort in derision and throw my arms in the air exhausted by your constant tomfoolery.ฉันจะทำเสียงขึ้นจมูกเยาะเย้ย และยกแขนขึ้น เบื่อหน่ายความโง่เขลา ไม่มีที่สิ้นสุดของนาย The Lunar Excitation (2010)
Or just my normal look of haughty derision?หรือท่ามองเหยียด ด้วยหางตาปกติของฉัน The Lunar Excitation (2010)
- Haughty derision it is.งั้นท่ามองเหยียดด้วยหางตา The Lunar Excitation (2010)
Well, the arrow on the head could have been placed there as a mark of derision.ลูกธนูที่หัว อาจถูกนำไปใส่ไว้ เพื่อเป็นเครื่องหมายการเยาะเย้ย ดูหมิ่น The But in the Joke (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดก[v.] (daēk) EN: ridicule ; be sarcastic ; be ironic ; speak sarcastically   FR: tourner en dérision ; ironiser
หัวเราะเยาะ[v.] (hūarǿ yǿ) EN: deride ; ridicule ; laugh at ; sneer ; mock ; laugh at   FR: tourner en dérision ; ridiculiser ; se moquer de ; rire de ; railler (litt.)
เย้ย[v.] (yoēi) EN: mock ; jeer ; laugh at ; sneer ; ridicule   FR: se moquer ; tourner en dérision
เย้ยหยัน[v.] (yoēiyan) EN: hold in derision   FR: ricaner ; gouailler

CMU English Pronouncing Dictionary
DERISION    D ER0 IH1 ZH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
derision    (n) dˈɪrˈɪʒn (d i1 r i1 zh n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
愚弄[yú nòng, ㄩˊ ㄋㄨㄥˋ, ] derision; mock; ridicule, #32,901 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
愚弄[ぐろう, gurou] (n,vs) mockery; derision; ridicule [Add to Longdo]
自嘲[じちょう, jichou] (n,vs) self-deprecation; self-derision; self-mockery; laughing at oneself [Add to Longdo]
蔑視[べっし, besshi] (n,vs) contempt; derision; slight [Add to Longdo]
漫罵[まんば, manba] (n,vs) revilement; derision [Add to Longdo]
冷笑[れいしょう, reishou] (n,vs) derision; derisive laughter; scornful laugh; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 derision
   n 1: contemptuous laughter
   2: the act of deriding or treating with contempt [syn:
     {derision}, {ridicule}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top