ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

derange

D IH0 R EY1 N JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -derange-, *derange*
Possible hiragana form: でらんげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
derange(vt) ก่อกวน, See also: ทำให้ยุ่งเหยิง, รบกวน, Syn. craze, madden, unbalance
deranged(adj) ควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะป่วยทางจิต, Syn. crazy, demented
derangement(n) การควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะป่วยทางจิต, Syn. displacement, disorganization

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
derange(ดิเรนจฺ') vt. ทำให้ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย,ก่อกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สติฟั่นเฟือน,ทำให้บ้า, Syn. disorder
derangement(ดิเรนจฺ'เมินทฺ) n. ความยุ่งเหยิง,ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย,ความบ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
derange(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ก่อกวน,ทำให้ฟั่นเฟือน,ทำให้บ้า
derangement(n) ความยุ่งเหยิง,ความบ้า,ความวิกลจริต,ความฟั่นเฟือน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deranged drainage patternแบบรูปทางน้ำสับสน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Derangementการเสียระเบียบ,ความผิดปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They are fanatics. Yahweh deranges them.พวกเขาล้วนบ้าคลั่ง พระยาห์เวห์ทำให้พวกเขาเป็นบ้า Risen (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
derangeHe became temporarily deranged.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้า[bā] (adj) EN: crazy ; insane ; mad  FR: fou ; délirant ; dément ; insensé ; dérangé ; malade (fam.)
บ้าคลั่ง[bākhlang] (adj) EN: insane ; mad ; crazy ; demented ; deranged  FR: déchaîné ; hors de soi ; enragé
เกรงใจ[krēngjai] (x) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; give high priority to how another person feels/thinks about sth  FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
กวน[kūan] (v) EN: bother ; annoy ; disturb ; cause trouble ; irritate ; provoke  FR: gêner ; ennuyer ; déranger ; importuner ; agiter
กวนใจ[kūanjai] (v) EN: disturb ; bother ; annoy ; harass ; vex ; irritate ; agitate  FR: gêner ; déranger ; ennuyer ; agacer ; embêter
ไม่ต้องลำบาก[mai tǿng lambāk] (xp) FR: ne vous dérangez pas
น่ารำคาญ[nāramkhān] (adj) EN: annoying ; irritating ; vexing ; bothersome ; tiresome  FR: énervant ; ennuyeux ; irritant ; dérangeant ; agaçant
เพ้อคลั่ง[phoēkhlang] (adj) EN: delirious ; deranged ; unhinged
รังควาน[rangkhwān] (n) EN: harass ; disturb ; annoy ; vex  FR: déranger ; harceler
รบกวน[ropkūan] (v) EN: bother ; trouble ; disturb ; annoy ; intrude  FR: importuner ; déranger ; ennuyer ; agacer ; embêter ; tanner (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
DERANGE D IH0 R EY1 N JH
DERANGED D IH0 R EY1 N JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
derange (v) dˈɪrˈɛɪnʤ (d i1 r ei1 n jh)
deranged (v) dˈɪrˈɛɪnʤd (d i1 r ei1 n jh d)
deranges (v) dˈɪrˈɛɪnʤɪz (d i1 r ei1 n jh i z)
derangement (n) dˈɪrˈɛɪnʤmənt (d i1 r ei1 n jh m @ n t)
derangements (n) dˈɪrˈɛɪnʤmənts (d i1 r ei1 n jh m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
撹乱;攪乱;かく乱[かくらん;こうらん(撹乱;攪乱), kakuran ; kouran ( kakuran ; kakuran )] (n,vs) disturbance; perturbation; derangement [Add to Longdo]
逆噴射[ぎゃくふんしゃ, gyakufunsha] (n) (1) (col) (obs) reverse thrust; retrofire (rocket, jet engine); (2) sudden mental derangement [Add to Longdo]
錯乱[さくらん, sakuran] (n,vs) confusion; distraction; derangement; (P) [Add to Longdo]
精神錯乱[せいしんさくらん, seishinsakuran] (n,adj-no) mental derangement; mental confusion; alienation [Add to Longdo]
乱心[らんしん, ranshin] (n,vs) mental derangement; going mad [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 derange
   v 1: derange mentally, throw out of mental balance; make insane;
      "The death of his parents unbalanced him" [syn:
      {unbalance}, {derange}]
   2: throw into great confusion or disorder; "Fundamental
     Islamicists threaten to perturb the social order in Algeria
     and Egypt" [syn: {perturb}, {derange}, {throw out of kilter}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top