ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

depth

D EH1 P TH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -depth-, *depth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
depth(n) ความเข้มของสี
depth(n) ความรู้ความสามารถ, Syn. wisdom, profundity
depth(n) ความลึก, Syn. deepness, Ant. high, shallowness, flatness
depth(n) ความลึกซึ้ง, See also: ความรู้สึกซาบซึ้ง, ความรู้สึกสุดซึ้ง, ความซึมซาบ, Syn. abyss, intensity, profundity
depth(n) ส่วนที่ลึกที่สุด, See also: ส่วนที่รุนแรงที่สุด
depth(n) เสียงต่ำ, See also: ระดับเสียงต่ำ, Syn. lowness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
depth(เดพธฺ) n. ความลึก,ความซับซ้อน,ความรุนแรง,ความคิดลึกซึ้ง,ความเข้มข้น,ความต่ำของระดับเสียง,ส่วนลึก, -Phr. (in depth อย่างยิ่ง,เต็มที่) adj. มาก,ละเอียด, Syn. bottom, Ant. surface
depth bombn. ระเบิดน้ำลึก
depth chargen. ระเบิดน้ำลึก
in-depth(อิน' เดพธฺ) adj. ลึกซึ้ง, ถี่ถ้วน, เจริญเติบโตเต็มที่, Syn. intensive, thorough

English-Thai: Nontri Dictionary
depth(n) ความลึก,ความลึกซึ้ง,ความเข้มข้น,ความรุนแรง,ส่วนลึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
depthความลึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
depth of compensationความลึกแห่งดุลเสมอภาค [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
depth sectionภาคตัดทางลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
depth zoneโซนลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
depth-first searchการค้นหาในแนวลึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Depthความลึก [การแพทย์]
Depthลึกซึ้ง [การแพทย์]
depth of runoffdepth of runoff, ความลึกของน้ำท่า [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Depth of snowความสูงของหิมะ [อุตุนิยมวิทยา]
Depth Perceptionรับรู้ความลึก [การแพทย์]
Depth Recognitionบอกระดับความลึก [การแพทย์]
depth scale ratiodepth scale ratio, อัตราส่วนของความลึก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Depth-area curveDepth-area curve, โค้งความลึก-พื้นที่ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Depth-duration curveDepth-duration curve, โค้งความลึก-ช่วงเวลา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They spoke about the currents... ... and the depths they'd drifted their lines at... ... and the steady, good weather and of what they had seen.และความลึกที่พวกเขาต้องการ ลอยสายของพวกเขาที่ และคงสภาพอากาศที่ดี และสิ่งที่พวกเขาได้เห็น The Old Man and the Sea (1958)
Now he should run with the line or jump or sound to the depths below... ... but nothing happened.ตอนนี้เขาควรใช้เส้น หรือกระโดดหรือเสียงเพื่อ ความลึกดังต่อไปนี้ แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น The Old Man and the Sea (1958)
It was then he knew the depth of his tiredness.แล้วมันเป็น เขารู้ลึกของความเมื่อยล้าของ เขา The Old Man and the Sea (1958)
Up periscope. Rig for depth charge. Stand by fire drill.กล้องส่องพร้อม ปีนพร้อม เตรียมรับคําสัั่งยิง Jaws (1975)
Because the Bible tells us that God knows the falling of a sparrow and the depth of a pocket, and that is what I'm talking about!เพราะว่า... คัมภีร์บอกเราว่าพระเจ้ารู้ว่า ใครเป็นคนที่มีความมัธยัสถ์ และความลึกของกระเป๋า และนั่นคือสิ่งที่ผมพูดอยู่ Oh, God! (1977)
The princess was so taken by the depth of his feeling... that she said to the soldier...เจ้าหญิงได้ใจเขาไปครองแล้ว... เธอบอกกับทหารว่า... Cinema Paradiso (1988)
Feelin' like God put an angel on Earth just for you, who could rescue you from the depths of hell.รู้สึกเหมือนพระเจ้าวางเทพลงบนโลกเพื่อเธอ ใครจะฉุดเธอออกจากขุมนรก Good Will Hunting (1997)
No one could possibly understand the depths of you.แล้วไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกลึกๆ ของเธอ Good Will Hunting (1997)
They believe the more difficult the journey... the greater the depth of purification.เขาเชื่อว่ายิ่งทางลำบากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งบริสุทธิ์มากขึ้นเท่านั้น Seven Years in Tibet (1997)
Somewhere, a voice calls, in the depths of my heartบางครั้ง ฉันได้ยินเสียงเรียก จากส่วนลึกในใจฉัน Spirited Away (2001)
Somewhere, a voice calls, in the depths of my heartบางครั้ง ฉันได้ยินเสียงเรียก จากส่วนลึกในใจฉัน Spirited Away (2001)
And then either Monsanto misreported the results to the FDA or the FDA didn't bother to look in depth at Monsanto's own studies.ไม่รู้ว่ามอนซานโตบิดเบือนผลการทดลอง ที่ส่งให้องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ หรือ อย.ไม่สนใจจะตรวจสอบ The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
depthAs compared with his father, he is lacking in depth.
depthCompared with his father he is lacking in depth.
depthCompared with his father, he is lacking in depth.
depthHe was in the depth of misery.
depthI'm afraid my depth perception is very poor.
depthIt also has a strong flavour, and adds depth to Chinese food such as soups and stir-fries.
depthIt shows the depth of his love for his family.
depthIt took me about two hours and a half to dig a hole one meter in diameter and two meters in depth.
depthShe was dropped from the height of happiness into the depth of misery.
depthThe family lived in the depths of misery.
depthThe sperm whale can dive to a depth of 1,000 meters.
depthThis drama is missing something. All it is is a simple cautionary tale with no real depth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนลึก(n) depth, See also: insight, profoundness, Example: ผมไม่อาจหยั่งรู้เข้าไปในส่วนลึกของหัวใจฉิมฉาย
ตอนดึก(n) late at night, See also: depth of night, far into the night, Syn. กลางดึก, ดึกดื่น, Ant. ตอนเช้า, Example: พยาบาลต้องออกมาเดินดูคนไข้ตามเตียงต่างๆ ในตอนดึกเป็นประจำ, Thai Definition: เวลามืดนานแล้ว, เวลาค่ำมากแล้ว
ความลุ่มลึก(n) profoundness, See also: depth, Example: การเขียนเชิงบันทึกนั้นผู้เขียนต้องมีความลุ่มลึกทางอารมณ์
ความลึก(n) depth, See also: deepness, lowness, Ant. ความตื้น, Example: คลองมีความลึกประมาณ 2 เมตร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบเจาะลึก[baēp jǿ leuk] (adj) EN: in-depth  FR: en profondeur ; approfondi
การอภิปรายเจาะลึก[kān aphiprāi jǿ leuk] (n, exp) EN: in-depth discussion  FR: discussion approfondie [f]
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก[kān samphāt kān samphāt baēp phachoēn nā] (n, exp) EN: in-depth interview   FR: entretien approfondi [m]
ความลึก[khwām leuk] (n) EN: depth ; deepness ; lowness  FR: profondeur [f]
ก้นทะเล[kon thalē] (n, exp) EN: seabed ; sea bottom ; bottom of the sea ; depths of the ocean  FR: fond de la mer [m] ; grands fonds [mpl]
ตอนดึก[tøndeuk] (x) EN: late at night ; depth of night ; far into the night  FR: en pleine nuit ; dans la nuit

CMU English Pronouncing Dictionary
DEPTH D EH1 P TH
DEPTHS D EH1 P TH S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
depth (n) dˈɛpθ (d e1 p th)
depths (n) dˈɛpθs (d e1 p th s)
depth-bomb (n) dˈɛpθ-bɒm (d e1 p th - b o m)
depth-bombs (n) dˈɛpθ-bɒmz (d e1 p th - b o m z)
depth-charge (n) dˈɛpθ-tʃaːʤ (d e1 p th - ch aa jh)
depth-charges (n) dˈɛpθ-tʃaːʤɪz (d e1 p th - ch aa jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
深度[shēn dù, ㄕㄣ ㄉㄨˋ, ] depth, #4,770 [Add to Longdo]
水深[shuǐ shēn, ㄕㄨㄟˇ ㄕㄣ, ] depth (of waterway); sounding, #21,473 [Add to Longdo]
景深[jǐng shēn, ㄐㄧㄥˇ ㄕㄣ, ] depth of field, #51,971 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Crimptiefe {f} [techn.]depth of crimp [Add to Longdo]
Eintauchtiefe {f}depth of immersion [Add to Longdo]
Gewindetiefe {f}depth of thread [Add to Longdo]
Schärfentiefenbereich {m}depth of field [Add to Longdo]
Stützrad {n}depth wheel [Add to Longdo]
Tiefe {f} | Tiefen {pl}depth | depths [Add to Longdo]
Tiefenmaß {n}depth gauge [Add to Longdo]
Tiefenmikrometer {n}depth micrometer [Add to Longdo]
Tiefenschärfe {f} [photo.]depth of field [Add to Longdo]
Tiefenwirkung {f}depth effect [Add to Longdo]
Wasserbombe {f}; Unterwasserbombe {f} [mil.]depth charge; depth bomb [Add to Longdo]
Wassertiefe {f}depth of the water [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
わね[wane] (exp) (fem) (See わ,ね・1) expresses depth of feeling or emphasis (sentence end) [Add to Longdo]
デプスインタビュー[depusuintabyu-] (n) depth interview [Add to Longdo]
レクリェーショナルダイビング[rekurie-shonarudaibingu] (n) recreational diving; no decompression stop diving; diving at depths which do not exceed 40 meters or 130 feet [Add to Longdo]
奥行き(P);奥行(P)[おくゆき, okuyuki] (n) depth; length; (P) [Add to Longdo]
奥行き知覚;奥行知覚[おくゆきちかく, okuyukichikaku] (n) depth perception [Add to Longdo]
奥行き表現[おくゆきひょうげん, okuyukihyougen] (n) {comp} depth cueing [Add to Longdo]
奥行き表現モード[おくゆきひょうげんモード, okuyukihyougen mo-do] (n) {comp} depth cue mode [Add to Longdo]
奥行き表現定義表[おくゆきひょうげんていぎひょう, okuyukihyougenteigihyou] (n) {comp} depth cue table [Add to Longdo]
奥深さ[おくふかさ, okufukasa] (n) depth; profundity [Add to Longdo]
奥底[おくそこ;おうてい, okusoko ; outei] (n) (See 心の奥底) depths; bottom (of one's heart) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
奥行き表現[おくゆきひょうげん, okuyukihyougen] depth cueing [Add to Longdo]
奥行き表現モード[おくゆきひょうげんモード, okuyukihyougen mo-do] depth cue mode [Add to Longdo]
奥行き表現定義表[おくゆきひょうげんていぎひょう, okuyukihyougenteigihyou] depth cue table [Add to Longdo]
索引精度[さくいんせいど, sakuinseido] depth of indexing [Add to Longdo]
深さ優先探索[ふさゆうせんたんさく, fusayuusentansaku] depth first search [Add to Longdo]
深層分類体系[しんそうぶんるいたいけい, shinsoubunruitaikei] close classification system, depth classification system [Add to Longdo]
精密分類体系[せいみつぶんるいたいけい, seimitsubunruitaikei] close classification system, depth classification system [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 depth
   n 1: the extent downward or backward or inward; "the depth of
      the water"; "depth of a shelf"; "depth of a closet" [syn:
      {depth}, {deepness}]
   2: degree of psychological or intellectual profundity
   3: (usually plural) the deepest and most remote part; "from the
     depths of darkest Africa"; "signals received from the depths
     of space"
   4: (usually plural) a low moral state; "he had sunk to the
     depths of addiction"
   5: the intellectual ability to penetrate deeply into ideas [syn:
     {astuteness}, {profundity}, {profoundness}, {depth},
     {deepness}]
   6: the attribute or quality of being deep, strong, or intense;
     "the depth of his breathing"; "the depth of his sighs," "the
     depth of his emotion"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top