ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

depreciate

D IH0 P R IY1 SH IY0 EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -depreciate-, *depreciate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
depreciate(vt) ลดค่า, See also: ลดความสำคัญ, Syn. deminish, discount, Ant. esteem, like
depreciate(vi) ลดค่า, See also: ลดความสำคัญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
depreciate(ดิพรี'ชีเอท) vt. ลดค่าของเงิน,หักค่าเสื่อม,ลดราคา,ขอเป็นส่วนลดภาษีได้ vi. (ค่า) ลดลง,เสื่อมราคา, See also: depreciator n. ดูdepreciate

English-Thai: Nontri Dictionary
depreciate(vi) เสื่อมค่า,เสื่อมราคา,ลดลง
depreciate(vt) เสื่อมคุณค่า,ลดค่าเงิน,ลดราคา,ทำให้เสื่อมทราม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
depreciateWhen a currency depreciates, that has an inflationary effect on the economy of the country of the currency.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่เห็นค่า(v) depreciate, See also: not appreciate, Syn. ไม่รู้ค่า, ไม่เห็นคุณค่า, ไม่รู้คุณค่า, Example: หากคนไทยไม่เห็นค่าของสถาปัตยกรรมแบบไทยๆ แล้วชาติใดจะมาเห็น, Thai Definition: ไม่สำนึกหรือไม่สนใจในคุณประโยชน์ของสิ่งนั้น
เสื่อมค่า(v) devalue, See also: depreciate, Syn. ลดค่า, เสื่อมราคา, Example: เงินกู้ต่างประเทศมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นตามค่าเงินบาทที่เสื่อมค่าลง
เสื่อม(v) depreciate, See also: lessen, decrease, belittle, grow worse, Syn. น้อยลง, ลด, ลดลง, ถอยลง, Example: การเก็บสต๊อคนานเกินไป อาจทำให้สินค้าเสื่อมคุณภาพได้, Thai Definition: น้อยลง, หย่อนลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่เห็นค่า[mai hen khā] (v, exp) EN: depreciate
ไม่เห็นคุณค่า[mai hen khunkhā] (v, exp) EN: depreciate
เสื่อมค่า[seūam khā] (v, exp) EN: devalue ; depreciate ; lose value  FR: dévaloriser ; déprécier
เสื่อมโทรม[seūamsōm] (v) EN: degenerate ; depreciate ; deteriorate ; decline  FR: se délabrer ; dépérir
ต่ำ[tam] (v) EN: go down ; depreciate ; fall ; drop ; plunge ; sink ; dive  FR: plonger
ต่ำต้อย[tamtøi] (v) EN: go down ; depreciate ; sink

CMU English Pronouncing Dictionary
DEPRECIATE D IH0 P R IY1 SH IY0 EY2 T
DEPRECIATED D IH0 P R IY1 SH IY0 EY2 T IH0 D
DEPRECIATES D IH0 P R IY1 SH IY0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
depreciate (v) dˈɪprˈiːʃɪɛɪt (d i1 p r ii1 sh i ei t)
depreciated (v) dˈɪprˈiːʃɪɛɪtɪd (d i1 p r ii1 sh i ei t i d)
depreciates (v) dˈɪprˈiːʃɪɛɪts (d i1 p r ii1 sh i ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 depreciate
   v 1: belittle; "The teacher should not deprecate his student's
      efforts" [syn: {deprecate}, {depreciate}, {vilipend}]
   2: lower the value of something; "The Fed depreciated the dollar
     once again" [ant: {appreciate}, {apprise}, {apprize}]
   3: lose in value; "The dollar depreciated again" [syn:
     {depreciate}, {undervalue}, {devaluate}, {devalue}] [ant:
     {appreciate}, {apprise}, {apprize}, {revalue}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top