ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deport

D IH0 P AO1 R T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deport-, *deport*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deport(vt) เนรเทศออกจากประเทศ, Syn. comport, disport
deportee(n) คนที่ถูกเนรเทศออกจากประเทศ, Syn. evacue, exile, refugee
deportment(n) พฤติกรรม, See also: ท่าทางการเคลื่อนไหว, Syn. conduct, behavior
deportation(n) การเนรเทศออกจากประเทศ, Syn. banishment, exils

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deport(ดีพอร์ท') vt. เนรเทศ,วางท่าทาง,ประพฤติตัว., See also: deportable adj., Syn. banish
deportation(ดีพอร์เท'เชิน) n. การเนรเทศ
deportee(ดีพอร์ที') n. ผู้ถูกเนรเทศ
deportmentn. พฤติกรรม,การวางตัว, Syn. demeanour

English-Thai: Nontri Dictionary
deport(vt) ขับไล่,เนรเทศ,ประพฤติตัว,วางท่าทาง
deportation(n) การขับไล่,การเนรเทศ,พฤติกรรม,การประพฤติตัว
deportment(n) พฤติกรรม,ความประพฤติ,การวางตัว,การวางท่าทาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deportเนรเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
deportationการเนรเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
deportationการเนรเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
deportationการเนรเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deporteeผู้ถูกเนรเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
deporterผู้ถูกสั่งเนรเทศ, คนต้องเนรเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deportationการเนรเทศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deportIt is unlikely that this indictment will lead to his deportation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อิริยาบถ(n) manner, See also: deportment, bodily movement, Syn. ท่าทาง, Example: พระพุทธรูปองค์นี้สร้างขึ้นตามพุทธศิลปะแบบสุโขทัย ในอิริยาบถประทับยืน, Thai Definition: อาการที่ร่างกายอยู่ในท่าใดท่าหนึ่ง คือ ยืน เดิน นั่ง นอน, Notes: (บาลี)
หน่วยก้าน(n) deportment, See also: manner, demeanor, demeanour, Syn. ท่าทาง, ท่วงที, แวว, Example: เขาชื่นชมลูกศิษย์คนที่มีหน่วยก้านดี เอาการเอางานกว่าทุกคนในกลุ่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิริยา[kiriyā] (n) EN: manners ; behaviour ; behaviour = behavior (Am.) ; act ; deportment  FR: savoir-vivre [m] ; politesse [f]
ลา กอรุนญ่า[Lā Kørunyā] (tm) EN: Deportivo La Coruna  FR: Deportivo La Corogne [m]
เนรเทศ[nērathēt] (v) EN: banish ; exile ; deport ; expel ; ostracize  FR: bannir ; exiler ; déporter
ท่วงที[thūangthī] (n) EN: manners ; deportment ; bearing ; attitude  FR: air [m] ; aspect [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEPORT D IH0 P AO1 R T
DEPORTED D IH0 P AO1 R T AH0 D
DEPORTEE D IY2 P AO0 R T IY1
DEPORTEES D IY2 P AO0 R T IY1 Z
DEPORTING D IH0 P AO1 R T IH0 NG
DEPORTMENT D AH0 P AO1 R T M AH0 N T
DEPORTATION D IY2 P AO0 R T EY1 SH AH0 N
DEPORTATIONS D IY2 P AO0 R T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deport (v) dˈɪpˈɔːt (d i1 p oo1 t)
deports (v) dˈɪpˈɔːts (d i1 p oo1 t s)
deported (v) dˈɪpˈɔːtɪd (d i1 p oo1 t i d)
deportee (n) dˌiːpɔːtˈiː (d ii2 p oo t ii1)
deportees (n) dˌiːpɔːtˈiːz (d ii2 p oo t ii1 z)
deporting (v) dˈɪpˈɔːtɪŋ (d i1 p oo1 t i ng)
deportment (n) dˈɪpˈɔːtmənt (d i1 p oo1 t m @ n t)
deportation (n) dˌiːpɔːtˈɛɪʃən (d ii2 p oo t ei1 sh @ n)
deportations (n) dˌiːpɔːtˈɛɪʃənz (d ii2 p oo t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
驱逐出境[qū zhú chū jìng, ㄑㄩ ㄓㄨˊ ㄔㄨ ㄐㄧㄥˋ, / ] deport; expel, #51,233 [Add to Longdo]
遣送出境[qiǎn sòng chū jìng, ㄑㄧㄢˇ ㄙㄨㄥˋ ㄔㄨ ㄐㄧㄥˋ, ] deport [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deportation {f}; Abschiebung {f}; Ausweisung {f} | Deportationen {pl}; Abschiebungen {pl}; Ausweisungen {pl}deportation | deportations [Add to Longdo]
deportieren | deportierend | deportiert | deportiert | deportierteto deport | deporting | deported | deports | deported [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遠島船[えんとうぶね, entoubune] (n) deportation boat [Add to Longdo]
起居挙動[ききょきょどう, kikyokyodou] (n) behavior; bearing; deportment; manners; demeanor [Add to Longdo]
挙止[きょし, kyoshi] (n) bearing; deportment [Add to Longdo]
強制退去[きょうせいたいきょ, kyouseitaikyo] (n) forced eviction; deport [Add to Longdo]
国外追放[こくがいついほう, kokugaitsuihou] (n) deportation [Add to Longdo]
操行[そうこう, soukou] (n) conduct; deportment [Add to Longdo]
送還[そうかん, soukan] (n,vs) sending home; repatriation; deportation; (P) [Add to Longdo]
品行[ひんこう, hinkou] (n) (moral) conduct; behaviour; behavior; deportment [Add to Longdo]
容儀[ようぎ, yougi] (n) behavior; behaviour; deportment [Add to Longdo]
立ち居振る舞い;立ち居振舞い;立居振舞;立居振舞い;立居振る舞い;立ち居振舞;立ち居振る舞;起ち居振る舞い;起ち居振舞い;起居振舞[たちいふるまい, tachiifurumai] (n) movements; behavior; behaviour; bearing; deportment; manners; demeanor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deport
   v 1: behave in a certain manner; "She carried herself well"; "he
      bore himself with dignity"; "They conducted themselves well
      during these difficult times" [syn: {behave}, {acquit},
      {bear}, {deport}, {conduct}, {comport}, {carry}]
   2: hand over to the authorities of another country; "They
     extradited the fugitive to his native country so he could be
     tried there" [syn: {extradite}, {deliver}, {deport}]
   3: expel from a country; "The poet was exiled because he signed
     a letter protesting the government's actions" [syn:
     {expatriate}, {deport}, {exile}] [ant: {repatriate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top