ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deploy

D IH0 P L OY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deploy-, *deploy*
English-Thai: Longdo Dictionary
deploy(vt) แปรแถวตอนเป็นแถวหน้ากระดาน(ทางทหาร), เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), การตั้งแถวเตรียมตัวออกรบ, จัดเพื่อใช้งาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deploy(vt) เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), See also: เข้าแถวเรียงหน้ากระดาน, Syn. array, mobilize
deployment(n) การเคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), See also: การเข้าแถวเรียงหน้ากระดาน, Syn. stretching, spread

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deploy(ดิพลอย') {deployed,deploying,deploys} v. แปรแถวเป็นแถวหน้ากระดาน,จัดให้เหมาะสม,เคลื่อนหรือวางให้เหมาะสม, See also: deployment n. ดูdeploy -S.arrange

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
deployment(n) การแปรแถว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deployThe government asked the SDF for a disaster relief deployment to Okinawa.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปรขบวน(v) deploy, See also: variate the row, Syn. แปรแถว, จัดแถว, กระจายแถว, Example: นักเรียนที่ร่วมขบวนเดินพาเหรดต่างแปรขบวนได้อย่างดงาม, Thai Definition: กระจายแถวเพื่อเปลี่ยนเป็นรูปลักษณะต่างๆ
กรีธาพล(v) march, See also: deploy, move, maneuver, Example: แม่ทัพกรีธาพลไปยังแนวหลังของข้าศึก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ[baē] (v) EN: open ; unfold ; expand ; unfurl ; spread out ; open up  FR: déplier ; déployer
กาง[kāng] (v) EN: spread ; unfold ; open ; extend ; stretch out ; protract  FR: étendre ; tendre ; déployer ; écarter ; ouvrir
กางใบเรือ[kāng bai reūa] (v, exp) FR: déployer les voiles (d'un bateau) ; mettre un navire à la voile
กางปีก[kāng pīk] (v, exp) EN: spread the wings ; expand the wings  FR: étendre les ailes ; déployer les ailes ; ouvrir les ailes
คลี่[khlī] (v) EN: spread out ; open ; unfold ; unfurl ; stretch  FR: déployer ; étendre ; ouvrir ; déplier ; dérouler
คลี่แผนที่[khlī phaēnthī] (v, exp) EN: unfold a map ; spread out a map  FR: dérouler une carte ; déployer une carte
เหยียด[yīet] (v) EN: stretch ; stretch out ; extend ; spread ; unroll ; put forth ; sprawl ; straighten ; unkink  FR: étendre ; déployer
ยกทัพ[yok thap] (v, exp) EN: move the troops ; march an army ; send an army ; dispatch troops ; move troops ; send out troops  FR: déployer une armée

CMU English Pronouncing Dictionary
DEPLOY D IH0 P L OY1
DEPLOYS D IH0 P L OY1 Z
DEPLOYED D IH0 P L OY1 D
DEPLOYING D IH0 P L OY1 IH0 NG
DEPLOYABLE D IH0 P L OY1 AH0 B AH0 L
DEPLOYMENT D IH0 P L OY1 M AH0 N T
DEPLOYMENTS D IH0 P L OY1 M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deploy (v) dˈɪplˈɔɪ (d i1 p l oi1)
deploys (v) dˈɪplˈɔɪz (d i1 p l oi1 z)
deployed (v) dˈɪplˈɔɪd (d i1 p l oi1 d)
deploying (v) dˈɪplˈɔɪɪŋ (d i1 p l oi1 i ng)
deployment (n) dˈɪplˈɔɪmənt (d i1 p l oi1 m @ n t)
deployments (n) dˈɪplˈɔɪmənts (d i1 p l oi1 m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
緊急配備[きんきゅうはいび, kinkyuuhaibi] (n) emergency deployment (police, etc.); emergency posting [Add to Longdo]
軍事配備[ぐんじはいび, gunjihaibi] (n) military deployment [Add to Longdo]
耕地整理[こうちせいり, kouchiseiri] (n) redeployment of arable land [Add to Longdo]
散開[さんかい, sankai] (n,vs) deployment; spreading out; dispersing; dispersal [Add to Longdo]
散兵線[さんぺいせん, sanpeisen] (n) front line of (trenches for) deployed soldiers [Add to Longdo]
陣を立て直す;陣を立てなおす[じんをたてなおす, jinwotatenaosu] (exp,v5s) to redeploy troops [Add to Longdo]
疎開[そかい, sokai] (n,vs) dispersal; evacuation; deployment; (P) [Add to Longdo]
展開[てんかい, tenkai] (n,vs) (1) development; evolution; unfolding; (2) expansion; deployment; building up; (P) [Add to Longdo]
派遣[はけん, haken] (n,vs) dispatch; despatch; deployment; (P) [Add to Longdo]
配置[はいち, haichi] (n,vs) arrangement (of resources); deployment; stationing; posting; disposition; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deploy
   v 1: place troops or weapons in battle formation
   2: to distribute systematically or strategically; "The U.S.
     deploys its weapons in the Middle East"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top