ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

departure

D IH0 P AA1 R CH ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -departure-, *departure*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
departure(n) การแตกต่างจากปกติ หรือที่คาดไว้, See also: การเบี่ยงเบน, Syn. deviation
departure(n) การออกจาก (สถานที่), See also: การออกไป, Syn. parting
departure(n) การออกเดินทาง, See also: ทางออก, Syn. exit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
departure(ดีพาร์'เชอะ) n. การจากไป,การออกเดินทาง,การเบี่ยงเบน,การฝ่าฝืน,การแยกไป,การตาย, Syn. exit, going, leave

English-Thai: Nontri Dictionary
departure(n) การจากไป,การออกเดินทาง,การตาย,การแยกไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
departureการจากไป, การออกไป [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
departureการยกประเด็นขึ้นใหม่ (ที่แตกต่างกับประเด็นเดิม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Departure Ceremonyพิธีการส่ง ซึ่งมีลำดับขั้นตอน (procedure) แตกต่างกันออกไปตามระดับของผู้มาเยือนและประเภทของการเยือน [การทูต]
Departure of Diplomatic Agentsการออกไปจากรัฐผู้รับของเจ้าหน้าที่ทางการทูต ข้อ 44 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ได้บัญญัติได้ว่า ?แม้ในกรณีการขัดกันด้วยอากร รัฐผู้รับต้องอำนวยความสะดวก เพื่อให้บุคคลซึ่งอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน นอกจากคนชาติของรัฐผู้รับและคนในครอบครัวของบุคคลเช่นว่านี้ โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติของบุคคลเหล่านั้น ออกไปในขณะที่เร็วที่สุดที่จะเป็นไปได้ ในกรณีที่จำเป็นโดยเฉพาะ รัฐผู้รับต้องจัดพาหนะเดินทางในการขนส่งสำหรับตัวบุคคลเหล่านั้น และทรัพย์สินของบุคคลเหล่านั้นให้ด้วย? [การทูต]
departure reportรายงานก่อนการพ้นหน้าที่ของหัวหน้าสำนักงานทางการทูต [การทูต]
Departuresผู้จากไป, Example: ใช้ในความหมายของผู้ย้ายถิ่นที่ย้ายออกจาก พื้นที่ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
departureAll the arrangements should be made prior to our departure.
departureBe sure to check in at least 45 minute prior to departure time.
departureCould you change the departure date for this ticket?
departureDon't put off your departure on account of me.
departureDo you know why he put off his departure?
departureHe advanced his departure by two days.
departureHe decided he would put off his departure.
departureHe decided to postpone his departure.
departureHe got ready for departure.
departureHe has postponed his departure until tomorrow.
departureHe made an abrupt departure.
departureHe prepared for his imminent departure.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การอพยพ(n) emigration, See also: departure, migration, exodus, Syn. การโยกย้ายถิ่นฐาน, Example: สงครามกลางเมืองทำให้เกิดการอพยพหนีตายไปอยู่ต่างประเทศกันอย่างขนานใหญ่, Thai Definition: การย้ายครอบครัวจากถิ่นหนึ่งไปอยู่อีกถิ่นหนึ่ง, ยกพวกย้ายจากถิ่นเดิมไป
ขาออก(n) departure, Ant. ขาเข้า, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่บริเวณขาออก กำลังดักจับคนร้าย, Thai Definition: การเดินทางออกนอกประเทศ
ขาออก(adj) export, See also: departure, Ant. ขาเข้า, Example: ประเทศไทยส่งข้าวเป็นสินค้าขาออกไปขายยังต่างประเทศ, Thai Definition: ที่ส่งออกนอกประเทศ
วิโยค(n) departure, See also: separation, estrangement, bereavement, Syn. การจากไป, การพลัดพราก, ความร้าง, ความห่างเหิน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรขาออก[bat khā-øk] (n, exp) EN: (immigration) departure card  FR: carte de départ [f] ; volet départ de la carte d'immigration [m]
แจ้งย้ายสำมะโนครัวออก[jaēng yāi sammanōkhrūa øk] (v, exp) EN: give notice of departure from present address
จุดเริ่มต้น[jut roēmton] (n, exp) EN: starting point ; point of departure ; source ; beginning point  FR: point de départ [m] ; point initial [m]
การเดินทางออก[kān doēnthāng øk] (n, exp) EN: departure
การออกเดินทาง[kān øk doēnthāng] (n) EN: departure  FR: départ [m]
ออกเรือ[øk reūa] (n, exp) EN: departure from the port  FR: sortir du port
ออกเวลา[øk wēlā] (v, exp) EN: departure time  FR: heure de départ [f]
ประตูทางออก[pratū thāng øk] (n, exp) EN: departure gate  FR: porte d'embarquement [f]
สนามบินต้นทาง[sanāmbin tonthāng] (n, exp) EN: airport of departure
วันเดินทาง[wan doēnthāng] (n, exp) EN: departure date  FR: date de départ [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEPARTURE D IH0 P AA1 R CH ER0
DEPARTURES D IH0 P AA1 R CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
departure (n) dˈɪpˈaːtʃər (d i1 p aa1 ch @ r)
departures (n) dˈɪpˈaːtʃəz (d i1 p aa1 ch @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出港大厅[chū gǎng dà tīng, ㄔㄨ ㄍㄤˇ ㄉㄚˋ ㄊㄧㄥ, / ] departure lounge [Add to Longdo]
离港大厅[lí gǎng dà tīng, ㄌㄧˊ ㄍㄤˇ ㄉㄚˋ ㄊㄧㄥ, / ] departure lounge [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfahrt {f}; Abflug {m}; Start {m} | Abfahrten {pl} | zur Abfahrt bereitstehendeparture | departures | to be ready to depart [Add to Longdo]
Abfahrtsplan {m}; Abfahrtsfahrplan {m}departure schedule [Add to Longdo]
Abfahrtstafel {f}departure board [Add to Longdo]
Abflugdatum {n}departure date; date of departure [Add to Longdo]
Abreise {f} | bei meiner Abreisedeparture | when I leave [Add to Longdo]
Abreisedatum {n}departure date [Add to Longdo]
Abreisetag {m}departure day [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) [Add to Longdo]
デパーチャー[depa-cha-] (n) departure [Add to Longdo]
逸脱[いつだつ, itsudatsu] (n,vs) (1) deviation; departure; (2) omission; (P) [Add to Longdo]
延発[えんぱつ, enpatsu] (n,vs) postponement of departure; delayed departure [Add to Longdo]
攻撃開始線[こうげきかいしせん, kougekikaishisen] (n) line of departure [Add to Longdo]
作戦開始日[さくせんかいしび, sakusenkaishibi] (n) start day for military operation; departure day; D-Day [Add to Longdo]
始点[してん, shiten] (n) point of departure; initial point; starting point [Add to Longdo]
始発[しはつ, shihatsu] (n) (1) (See 終発) first departure (of a train, bus, etc.); first train; first bus; (2) departing one's home station (of a train, bus, etc.); (P) [Add to Longdo]
終発[しゅうはつ, shuuhatsu] (n) (See 始発・1) last departure (of a train, bus, etc.); last train; last bus [Add to Longdo]
出駕[しゅつが, shutsuga] (n,vs) departure (of a noble) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 departure
   n 1: the act of departing [syn: {departure}, {going}, {going
      away}, {leaving}]
   2: a variation that deviates from the standard or norm; "the
     deviation from the mean" [syn: {deviation}, {divergence},
     {departure}, {difference}]
   3: euphemistic expressions for death; "thousands mourned his
     passing" [syn: {passing}, {loss}, {departure}, {exit},
     {expiration}, {going}, {release}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top