ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

department

D IH0 P AA1 R T M AH0 N T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -department-, *department*
English-Thai: Longdo Dictionary
Department of Peacekeeping Operationsทบวงการสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ มีหน้าที่ดูแลรักษาสันติภาพของมนุษยชาติในนามสหประชาชาติ
public relations department(n) กรมประชาสัมพันธ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
department(n) แผนก, See also: ภาค, คณะ, กรม, Syn. agency, branch, division, group
departmental(adj) เกี่ยวกับแผนก, See also: เกี่ยวกับกรม, เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐบาลหรือองค์กร
departmentalize(vt) ทำให้เป็นแผนก, See also: แบ่งเป็นแผนก
department store(n) ห้างสรรพสินค้า, See also: ศูนย์สรรพสินค้า, ศูนย์การค้าขนาดใหญ่, Syn. store, chain store bazaar

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
department(ดิพาร์ท'เมินทฺ) n. แผนก,ภาค,กอง,กรม,ทบวง,กระทรวง,เขต,จังหวัด., See also: departmental adj. ดูdepartment, Syn. section
department storen. ร้านสรรพสินค้า
social welfare departmentกรมประชาสงเคราะห์, See also: social worker n.

English-Thai: Nontri Dictionary
department(n) ภาค,แผนก,กระทรวง,กรม,กอง,ทบวง,จังหวัด,เขต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
department๑. กรม๒. จังหวัด๓. กระทรวง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Department, Stateกระทรวงการต่างประเทศ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
department storeดีพาร์ตเมนต์สโตร์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Department storesห้างสรรพสินค้า [TU Subject Heading]
Departmental chairmen (High schools)ผู้บริหาร (โรงเรียนมัธยมศึกษา) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Department of Business Development(n) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
department of consular affairs(n) กรมการกงสุล
department of consular affairs(n) กรมการกงสุล
Department of Land Transportation(n, name, org) กรมการขนส่งทางบก
Department of Provincial Administrationกรมการปกครอง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
departmentAll of a sudden a fire broke out in the department store.
departmentA sale of quality-brand goods is being held at that department.
departmentA very pleasant young woman waited on me in the department store.
departmentA woman lost her driver's license while she was shopping the other day at a department store.
departmentBob operates an elevator in the department store.
departmentCold calls are the primary function of the telemarketing department.
departmentDepartment stores sell numerous things.
departmentDo you have a children's department?
departmentEnclose your resume in this envelope and submit it to the personnel department.
departmentExcuse me, but where is the men's shoes department?
departmentFirst off, I'd like you to come with me to a department store sale.
departmentFor the time being, she is clerking in a department store.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดีพาร์ทเมนต์สโตร์(n) department store, Syn. ห้างสรรพสินค้า, Example: ยอดขายหนังสือดีขึ้นบ้างเมื่อร้านหนังสือที่อยู่ในดีพาร์ทเมนต์สโตร์ได้ช่วยดึงยอดขายเอาไว้, Count Unit: แห่ง
กกจ.(n) Department of Employment, Syn. กรมการจัดหางาน
กทธ.(n) Department of Mineral Resources, Syn. กรมทรัพยากรธรณี
กน.(n) Department of Internal Trade, Syn. กรมการค้าภายใน
กพร.(n) Department of Skill Development, Syn. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการค้าต่างประเทศ(n) Department of Foreign Trade
กรมการผังเมือง(n) Department of Town and Country Planning
กรมคุมประพฤติ(n) Department of Probation
กรมวิชาการเกษตร(n) Department of Agriculture
กรมอาชีวศึกษา(n) Department of Vocational Education

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้าน[dān] (n) EN: side ; quarter ; sector ; aspect ; phase ; way ; field ; area ; department  FR: côté [m] ; face [f] ; facette [f] ; angle [m] ; quartier [m] ; secteur [m] ; domaine [m] ; aspect [m] ; sens [m]
ดีพาร์ตเมนต์สโตร์[dīphātmēn-satō] (n) EN: department store
ฝ่าย[fāi] (n) EN: department ; service  FR: division [f]
ฝ่ายการเงิน[fāi kānngoen] (n, exp) EN: finance department
ฝ่ายขาย[fāi khāi] (n) EN: sales ; sales department  FR: ventes [fpl]
ห้างสรรพสินค้า[hāngsapphasinkhā] (n, exp) EN: department store ; shopping mall ; hypermarket ; mall  FR: grand magasin [m] ; hypermarché [m]
เจ้ากรม[jaokrom] (n, exp) EN: director-general ; director of a department  FR: directeur général [m]
กลาโหม[Kalāhōm] (org) EN: Ministry of Defence ; Defence Department
การแบ่งแผนก[kān baeng phanaēk] (n, exp) EN: departmentalization
คณะ[khana] (n) EN: college ; faculty ; school ; branch of study ; department  FR: faculté (universitaire) [f] ; département universitaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEPARTMENT D IH0 P AA1 R T M AH0 N T
DEPARTMENTS D IH0 P AA1 R T M AH0 N T S
DEPARTMENTAL D IH0 P AA2 R T M EH1 N AH0 L
DEPARTMENTAL D IH0 P AA2 R T M EH1 N T AH0 L
DEPARTMENT'S D IH0 P AA1 R T M AH0 N T S
DEPARTMENTALIZE D IH0 P AA2 R T M EH1 N T AH0 L AY2 Z
DEPARTMENTALIZE D IH0 P AA2 R T M EH1 N AH0 L AY2 Z
DEPARTMENTALIZED D IH0 P AA2 R T M EH1 N T AH0 L AY2 Z D
DEPARTMENTALIZED D IH0 P AA2 R T M EH1 N AH0 L AY2 Z D
DEPARTMENTALIZES D IH0 P AA2 R T M EH1 N T AH0 L AY2 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
department (n) dˈɪpˈaːtmənt (d i1 p aa1 t m @ n t)
departments (n) dˈɪpˈaːtmənts (d i1 p aa1 t m @ n t s)
departmental (j) dˌiːpaːtmˈɛntl (d ii2 p aa t m e1 n t l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
部门[bù mén, ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ, / ] department; branch; section; division, #238 [Add to Longdo]
商务部[shāng wù bù, ㄕㄤ ㄨˋ ㄅㄨˋ, / ] Department of Trade; Department of Commerce, #6,216 [Add to Longdo]
农业部[nóng yè bù, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄅㄨˋ, / ] department of agriculture, #8,508 [Add to Longdo]
妇产科[fù chǎn kē, ㄈㄨˋ ㄔㄢˇ ㄎㄜ, / ] department of gynecology and obstetrics; birth clinic, #16,879 [Add to Longdo]
百货公司[bǎi huò gōng sī, ㄅㄞˇ ㄏㄨㄛˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] department store, #27,633 [Add to Longdo]
律政司[Lǜ zhèng sī, ㄌㄩˋ ㄓㄥˋ ㄙ, ] Department of Justice (Hong Kong), #74,580 [Add to Longdo]
交通管理局[jiāo tōng guǎn lǐ jú, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄐㄩˊ, ] department of transport [Add to Longdo]
外文系[wài wén xì, ㄨㄞˋ ㄨㄣˊ ㄒㄧˋ, / ] department of foreign languages; modern languages (college department) [Add to Longdo]
科系[kē xì, ㄎㄜ ㄒㄧˋ, ] department [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[か, ka] TH: แผนก  EN: department

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abteilung {f}; Ressort {n}; Gebiet {n}; Referat {n}; Sektion {f} | Abteilungen {pl} | ausführende Abteilung | beratende Abteilungdepartment | departments | responsible department | advisory department [Add to Longdo]
Grundlagen-Fachbereich {m}department of basic sciences [Add to Longdo]
Umweltministerium {n}Department of the Environment [Br.] [Add to Longdo]
Warenhaus {n} | Warenhäuser {pl}department store | department stores [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゆるキャラ[yuru kyara] (n) (See キャラクター,緩い・1) (weak) mascot character (e.g. devised for PR purposes by local government, government departments, etc.) [Add to Longdo]
アメリカ国土安全保障省[アメリカこくどあんぜんほしょうしょう, amerika kokudoanzenhoshoushou] (n) Department of Homeland Security (US); DHS [Add to Longdo]
シャワー効果[シャワーこうか, shawa-kouka] (n) (See 噴水効果) shower effect (theory that placing high-selling items on the upper floors of a department store will lead to increased sales in the lower floors) [Add to Longdo]
デパート[depa-to] (n) (abbr) department store; (P) [Add to Longdo]
デパートメント[depa-tomento] (n) department [Add to Longdo]
デパートメントストア[depa-tomentosutoa] (n) department store [Add to Longdo]
デパレス[deparesu] (n) (abbr) restaurant inside a department store [Add to Longdo]
デパ地下[デパちか(P);デパチカ, depa chika (P); depachika] (n) (col) (abbr) basement of a department store (where foodstuffs are usually sold); (P) [Add to Longdo]
ドイツ語学科[ドイツごがっか, doitsu gogakka] (n) German department (e.g. in a university) [Add to Longdo]
ロス市警[ロスしけい, rosu shikei] (n) (See 市警) Los Angeles police department; LAPD [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 department
   n 1: a specialized division of a large organization; "you'll
      find it in the hardware department"; "she got a job in the
      historical section of the Treasury" [syn: {department},
      {section}]
   2: the territorial and administrative division of some countries
     (such as France)
   3: a specialized sphere of knowledge; "baking is not my
     department"; "his work established a new department of
     literature"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 d
 
 1. (kıs.) December, Department, Deus Doctor, Dutch.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top