ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deny

D IH0 N AY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deny-, *deny*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deny(vt) ปฏิเสธ, See also: ไม่ยอมรับ, ไม่ยอมเชื่อ, ไม่เห็นด้วย, Syn. refuse, Ant. admit, accept, affirm
deny(vt) ระงับ, See also: ยับยั้ง, อดกลั้น, Syn. refuse, contradict, forswear
deny to(phrv) ปฏิเสธกับ
deny to(phrv) ปฏิเสธ, See also: ไม่ยอมรับ, Syn. refuse to
deny oneself(phrv) มีชีวิตอย่างสมถะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deny(ดิไน') {denied,denying,denies} vt. ปฎิเสธ,ไม่ยอมรับ,ไม่ตกลง,บังคับใจตัวเอง, Syn. dispute, Ant. affirm

English-Thai: Nontri Dictionary
deny(vt) ปฏิเสธ,บอกปัด,ไม่ปฏิบัติตาม,ไม่ตกลง,ไม่ยอมรับ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
denyDo you deny that you went there?
denyHe didn't deny that he was formerly involved in the program.
denyI am not so stupid as to deny its great beauty.
denyI deny his request.
denyI do not deny but that it is true.
denyI think it impossible to deny the fact.
denyIt is no use your trying to deny it.
denyIt's a fact you can't deny.
denyNobody can deny the fact the world economy revolves around the American economy.
denyNo one can deny the fact.
denyNo one can deny the fact that fire burns.
denyNo one can deny the fact that the earth is round.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชักดาบ(v) cheat, See also: deny to pay, Syn. เบี้ยว, Example: หมู่นี้ธุรกิจมันฝืดเคืองเต็มที แถมยังต้องมาเจอไอ้พวกที่ชอบชักดาบอีก ผมก็แย่เต็มทีนะครับ, Thai Definition: ซื้อเชื่อแล้วโกง, ยืมแล้วไม่คืน, ใช้บริการแล้วไม่จ่าย, Notes: (สำนวน)
ตัดสิทธิ์(v) deprive of one's right, See also: deny someone the right, Example: ข้าราชการถูกตัดสิทธิ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชน, Thai Definition: ไม่ให้มีสิทธิ์ได้รับ หรือเข้าร่วม
ไม่ยอม(v) refuse, See also: deny, be not willing to, not allow, say no, Syn. ไม่ยินยอม, ไม่สมยอม, Example: เจ้าของบ้านไม่ยอมให้ตำรวจขึ้นไปตรวจค้นชั้นบน, Thai Definition: อาการที่แสดงออกบอกให้รู้ว่าไม่เห็นด้วย ไม่ผ่อนผันให้
ปฏิเสธ(v) deny, See also: refuse, refute, decline, reject, Syn. ไม่ยอมรับ, ไม่รับ, ไม่ยอม, Ant. ยอมรับ, รับ, Example: รัฐบาลปฏิเสธไม่ยอมรับรองความตกลงที่คณะผู้เจรจาทำเอาไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งรับแบ่งสู้[baengrap-baengsū] (v) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement
เบี้ยว[bīo] (v, exp) EN: break a promise ; break an agreement ; not keep a promise ; deny ; refuse to admit  FR: renier sa parole
ให้การปฏิเสธ[hai kān patisēt] (v, exp) EN: deny
ห้ามประกันตัว[hām prakantūa] (v, exp) EN: deny bail
ขัด[khat] (v) EN: oppose ; go against ; deny ; disobey ; violate ; be opposed to ; be in contrast to  FR: s'opposer ; aller à l'encontre de ; désobéir ; refuser
ไม่ยอม[mai yøm] (v, exp) EN: refuse ; deny ; be not willing to ; not allow ; say no  FR: refuser ; repousser ; ne pas accepter
มองข้าม[møng khām] (v) EN: overlook ; look over ; neglect ; ignore ; deny ; blur out ; obliterate  FR: laisser échapper ; négliger ; ignorer
มองข้ามความเป็นจริง[møng khām khwām pen jing] (x) EN: deny facts ; ignore facts  FR: nier les faits ; ignorer la vérité
ปฏิเสธ[patisēt] (v) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ;disown ; negate ; disavow  FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer
ปฏิเสธข่าวลือ[patisēt khāoleū] (v, exp) EN: decline rumours ; deny rumours  FR: démentir un bruit

CMU English Pronouncing Dictionary
DENY D IH0 N AY1
DENYS D EH1 N IH2 S
DENYSE D EH2 N IY1 S
DENYING D IH0 N AY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deny (v) dˈɪnˈaɪ (d i1 n ai1)
denying (v) dˈɪnˈaɪɪŋ (d i1 n ai1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
でもない[demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P) [Add to Longdo]
アデニル酸[アデニルさん, adeniru san] (n) adenylic acid [Add to Longdo]
アデニル酸シクラーゼ[アデニルさんシクラーゼ, adeniru san shikura-ze] (n) adenylate cyclase; adenyl cyclase [Add to Longdo]
拒否る[きょひる, kyohiru] (v5r) (sl) to refuse; to reject; to deny [Add to Longdo]
携帯電郵[けいたいでんゆう, keitaidenyuu] (n) (See 電郵) email from a cell phone or mobile phone [Add to Longdo]
御田屋;おでん屋[おでんや, odenya] (n) oden vendor [Add to Longdo]
抗う;争う;諍う[あらがう, aragau] (v5u,vi) to go against; to fight against; to oppose; to resist; to deny [Add to Longdo]
静電容量[せいでんようりょう, seidenyouryou] (n) capacitance; electrostatic capacity [Add to Longdo]
宣伝屋[せんでんや, sendenya] (n) one skilled at obtaining publicity [Add to Longdo]
全面否定[ぜんめんひてい, zenmenhitei] (n,vs) total denial; complete denial; denying totally (flatly, outright) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
静電容量[せいでんようりょう, seidenyouryou] capacitance, electrostatic capacity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deny
   v 1: declare untrue; contradict; "He denied the allegations";
      "She denied that she had taken money" [ant: {acknowledge},
      {admit}]
   2: refuse to accept or believe; "He denied his fatal illness"
   3: refuse to grant, as of a petition or request; "The dean
     denied the students' request for more physics courses"; "the
     prisoners were denied the right to exercise for more than 2
     hours a day"
   4: refuse to let have; "She denies me every pleasure"; "he
     denies her her weekly allowance" [syn: {deny}, {refuse}]
     [ant: {allow}, {grant}]
   5: deny oneself (something); restrain, especially from indulging
     in some pleasure; "She denied herself wine and spirits" [syn:
     {deny}, {abnegate}]
   6: deny formally (an allegation of fact by the opposing party)
     in a legal suit [syn: {traverse}, {deny}]
   7: refuse to recognize or acknowledge; "Peter denied Jesus"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top