ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

demolition

D EH2 M AH0 L IH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demolition-, *demolition*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demolition(n) การรื้อถอน, See also: การทำลาย, Syn. annihilation, razing, wrecking

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demolition(เดมมะลิช'เชิน) n. การรื้อ,การทำลาย,การโค่น,ภาวะที่ถูกรื้อ., See also: demolitions ระเบิด demolitionist n. ดูdemolition

English-Thai: Nontri Dictionary
demolition(n) การรื้อ,การทำลาย,การโค่นล้ม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
demolitionIf the demolition of buildings is uncontrolled, a fine city is in danger of becoming nothing more than a concrete jungle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระเบิดทำลาย(n) demolition bomb, See also: dynamite, high - explosive bomb, Count Unit: ลูก, Thai Definition: ลูกระเบิดซึ่งบรรจุดินระเบิดอย่างแรง มักมีขนาดใหญ่ มีอำนาจทำลายสูง
การทำลายล้าง(n) demolition, See also: destruction, ruination, annihilation, destruction, explosion, Syn. การทำลาย, การล้มล้าง, การโค่นล้ม, Ant. การก่อกำเนิด, การสร้าง, Example: ปัจจุบันประเทศต่างๆ ตระหนักถึงการลดจำนวนของขีปนาวุธที่มีประสิทธิภาพในการทำลายล้างที่สูงมาก
การรื้อ(n) demolition, See also: dismantlement, Syn. การถอน, การแยกออก, Example: การรื้อบ้านครั้งนี้ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก, Thai Definition: การแยกออก การถอดออก จากสิ่งที่ทำเป็นรูปแล้วให้เสียความเป็นกลุ่มก้อนของรูปเดิม เช่น การรื้อบ้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การทำลาย[kān thamlāi] (n) EN: demolition ; destruction  FR: annihilation [f] ; destruction [f]
การทำลายล้าง[kān thamlāilāng] (n) EN: demolition
การแยกออก[kān yaēk øk] (n, exp) EN: demolition

CMU English Pronouncing Dictionary
DEMOLITION D EH2 M AH0 L IH1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demolition (n) dˌɛməlˈɪʃən (d e2 m @ l i1 sh @ n)
demolitions (n) dˌɛməlˈɪʃənz (d e2 m @ l i1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
清拆[qīng chāi, ㄑㄧㄥ ㄔㄞ, ] demolition (of buildings for new project) [Add to Longdo]
清拆户[qīng chāi hù, ㄑㄧㄥ ㄔㄞ ㄏㄨˋ, / ] demolition of homes; to destroy homes (for new building projects) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbrucharbeiten {pl}; Abrissarbeiten {pl}demolition work [Add to Longdo]
Abbruchfirma {f}; Abbruchunternehmen {n}demolition firm [Add to Longdo]
Abbruchgebot {n}demolition order [Add to Longdo]
Abbruchschaufel {f}; Abbruchlöffel {m}demolition bucket [Add to Longdo]
Sprengkommando {n} | Sprengkommandos {pl}demolition party | demolition parties [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
解体工法[かいたいこうほう, kaitaikouhou] (n) method of demolition; demolition method [Add to Longdo]
取り壊し(P);取壊し[とりこわし, torikowashi] (n) demolition; pulling down; destruction; dismantling; (P) [Add to Longdo]
撤去[てっきょ, tekkyo] (n,vs) (1) withdrawal; revocation; repeal; (2) demolition; removal; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 demolition
   n 1: an event (or the result of an event) that completely
      destroys something [syn: {destruction}, {demolition},
      {wipeout}]
   2: the act of demolishing

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top