ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

demi

D EH1 M IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demi-, *demi*
Possible hiragana form: でみ
English-Thai: Longdo Dictionary
demilitarized zone(n) เขตปลอดทหาร
pandemic(n) โรคระบาด ที่มีการระบาดกระจายไปในพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น ทั่วประเทศ หลายประเทศในภูมิภาค หรือ กระจายไปทั่วโลก ถือเป็นระดับสูงสุดของการระบาด ที่เริ่มจาก endemic (โรคระบาดประจำถิ่น), outbreak (โรคระบาดประจำถิ่นที่มีการเพิ่มของผู้ป่วยผิดปกติ หรือ โรคใหม่ที่เริ่มการระบาด, epidemic (เริ่มแพร่ระบาดไปในวงกว้าง) และ pandemic (โรคระบาดไปทั่วทั้งประเทศ หรือ หลายพื้นที่ในโลก)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demi(prf) ครึ่ง
demi-(prf) ครึ่งหนึ่ง, See also: ส่วนหนึ่ง
demise(n) การตาย, See also: การสิ้นสุด, Syn. bequeath, dying, passing, Ant. life, birth, beginning
demise(vi) ตาย, See also: สิ้นชีพ, มรณะ, Syn. extinction, end, Ant. exist, survive
demist(vt) เช็ดละอองน้ำหรือฝ้าออกเพื่อให้มองเห็นชัด, See also: กำจัดหมอกบนกระจก / เลนส์, Syn. defog
demigod(n) ผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์ แต่ต้อยต่ำกว่าพระเจ้า, See also: ผู้ที่ถูกเคารพบูชาเหมือนเป็นพระเจ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demi-Pref. "ครึ่ง" "น้อยกว่า"
demijohnn. ขวดขนาดใหญ่คอเล็กที่หุ้มด้วยตะกร้าจักสาน
demilitarise(ดีมิล'ลิทะไรซ) vt. ทำให้ไร้ทหาร,ทำให้ปลอดทหาร, See also: demilitariz s ation n.
demilitarize(ดีมิล'ลิทะไรซ) vt. ทำให้ไร้ทหาร,ทำให้ปลอดทหาร, See also: demilitariz s ation n.
demilune(เดม'มิลูน) n. ดวงจันทร์ครึ่งวงกลม.
demisable(ดิมิส'ซะเบิล) adj. ซึ่งตกทอดเป็นมรดกได้
demise(ดิไมซ') n. การตาย,การสิ้นสุด,การตกทอดมรดกของผู้ตายแก่ทายาท,การสืบราชสมบัติ,การสืบตำแหน่ง vi. โอน,สืบทอดราชสมบัติ, See also: demisable adj.
demission(ดิมิช'เชิน) n. การสละราชสมบัติ,การลาออกจากตำแหน่ง, Syn. abdication
demist(ดิมิสท') vt. ขจัดหมอก,เอาหมอกออก
demit(ดิมิท') vt.,vi. ลาออก,สละ, Syn. resign

English-Thai: Nontri Dictionary
demigod(n) เซียน,เทวดาชั้นต่ำ
demise(n) ความตาย,การสิ้นสุด,การมรณกรรม,การสืบตำแหน่ง
academic(adj) เชิงวิชาการ,เกี่ยวกับโรงเรียน,เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา
academician(n) นักวิชาการ
epidemic(adj) ที่ระบาด,ที่แพร่เชื้อ,ที่แพร่กระจาย
epidemic(n) โรคระบาด,การแพร่,การระบาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
demi relief; mezzo-rilievo; middle reliefรูปนูนปานกลาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demilitarizationการทำให้เป็นเขตปลอดทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demilitarized zoneเขตปลอดทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demilitarized zoneเขตปลอดทหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demiseการให้เช่าที่ดินระยะยาว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demise of the crownการผลัดแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demise of the Crownการผลัดแผ่นดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Demianoff Signอาการปวดจากการตึงตัวของกล้ามเนื้อบั้นเอวด้านหลัง [การแพทย์]
demilitarisationการปลอดทหาร [การทูต]
Demineralizationการลดแร่ธาตุ, Example: การลดปริมาณแร่ธาตุในน้ำโดยวิธีการทางกายภาพ ทางเคมี หรือทางชีววิทยา [สิ่งแวดล้อม]
Demineralizationถูกละลายออกไป,กระดูกจาง,การสลายของกระดูก,การบางของกระดูก [การแพทย์]
Demineralization, Diffuseการบางทั่วไปของกระดูก [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนิจกรรม(n) death, See also: demise, Syn. ความตาย, Example: ข้าพเจ้าเริ่มประเดิมเขียนเกี่ยวกับท่านในวันที่ท่านอนิจกรรมนั้นเอง
เขตปลอดทหาร(n) demilitarized zone, Example: แต่ก่อนเคยมีเขตปลอดทหารระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย แต่เดี๋ยวนี้ยกเลิกไปแล้ว, Count Unit: เขต, Thai Definition: พื้นที่ที่ไม่มีทหารควบคุมหรือคอยดูแลกำกับอยู่
ปลอดทหาร(n) demilitarized zone, Syn. เขตปลอดทหาร, Example: เมื่อก่อนเคยมีเขตปลอดทหารระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย แต่ปัจจุบันไม่มีแล้วเนื่องจากทั้งสองประเทศได้ทำสัญญาเป็นพันธะมิตรกัน, Count Unit: เขต, Thai Definition: ดินแดนหรือเขตที่ไม่มีที่ตั้งกองทหารตามสนธิสัญญาหรือข้อตกลง
ทิพยมานุษ(n) celestial human, See also: demi-god, half-human-half god, Syn. คนทิพย์, Count Unit: ท่าน, Thai Definition: คนครึ่งเทวดาครึ่งมนุษย์, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบลาออก[bai lā-øk] (n, exp) EN: resignation ; notice  FR: lettre de démission [m]
บัณฑิต[bandit] (n) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage  FR: lettré [m] ; érudit [m] ; expert [m] ; ponte [m] ; savant [m] ; pandit [m] ; sage [m] ; académiste [m] (vx)
บัณฑิตสถาน[banditsathān] (n) FR: académie [f]
เฉพาะถิ่น[chaphǿ thin] (adj) EN: local ; regional ; provincial ; endemic
หันกลับ[han klap] (v, exp) EN: turn back ; turn around  FR: faire demi-tour ; se retourner ; faire volte-face
หอประชุม[høprachum] (n) EN: hall ; auditorium  FR: auditoire [m] ; salle académique [f] ; salle de congrés [f] ; salle de réunion [f]
การลาออก[kān lā-øk] (n) EN: resignation  FR: démission [f]
กึ่ง[keung-] (pref, (adj)) EN: half ; middle ; midway ; half-and-half ; fifty-fifty  FR: semi- ; demi- ; à moitié ; à demi ; moitié-moitié ; cinquante-cinquante ; fifty-fifty
เขตปลอดทหาร[khēt pløt thahān] (n, exp) EN: demilitarized zone  FR: zone démilitarisée [f]
ครึ่ง[khreung] (adj) EN: half ... [+ n.], and a half  FR: demi ... [+ n.] ; et demi

CMU English Pronouncing Dictionary
DEMI D EH1 M IY0
DEMISE D IH0 M AY1 Z
DEMILO D IH0 M AY1 L OW0
DEMICK D EH1 M IH0 K
DEMINT D EY1 M IY0 N T
DEMING D EH1 M IH0 NG
DEMISH D EH1 M IH0 SH
DEMI'S D EH1 M IY0 Z
DEMILO D IH0 M IH1 L OW0
DEMILIO D IH0 M IY1 L IY0 OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demise (n) dˈɪmˈaɪz (d i1 m ai1 z)
demist (v) dˌiːmˈɪst (d ii2 m i1 s t)
demigod (n) dˈɛmɪgɒd (d e1 m i g o d)
demists (v) dˌiːmˈɪsts (d ii2 m i1 s t s)
demigods (n) dˈɛmɪgɒdz (d e1 m i g o d z)
demijohn (n) dˈɛmɪʤɒn (d e1 m i jh o n)
demisted (v) dˌiːmˈɪstɪd (d ii2 m i1 s t i d)
demister (n) dˌiːmˈɪstər (d ii2 m i1 s t @ r)
demijohns (n) dˈɛmɪʤɒnz (d e1 m i jh o n z)
demimonde (n) dˌɛmɪmˈɔːnd (d e2 m i m oo1 n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天龙八部[tiān lóng bā bù, ㄊㄧㄢ ㄌㄨㄥˊ ㄅㄚ ㄅㄨˋ, / ] Demigods, semidevils, wuxia (武侠, martial arts chivalry) novel by Jin Yong 金庸 and its TV and screen adaptations [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
出店[でみせ, demise] TH: การออกร้าน  EN: food stand

German-Thai: Longdo Dictionary
Epidemie(n) |die, pl. Epidemien| โรคระบาด

French-Thai: Longdo Dictionary
demi(n) |m| เศษหนึ่งส่วนสอง, ครึ่งหนึ่ง เช่น un demi-litre, une demi-heure, Syn. moitié
demi-tarif(n) |m| อัตราพิเศษครึ่งราคา
académie française(n) |f| ราชบัณฑิตยสภาฝรั่งเศส

Japanese-English: EDICT Dictionary
はやり目;流行り目;流行目;流行眼[はやりめ, hayarime] (n) conjunctivitis; pink eye; epidemic keratoconjunctivitis [Add to Longdo]
アウロノカラ属[アウロノカラぞく, auronokara zoku] (n) Aulonocara (genus of cichlids endemic to Lake Malawi in East Africa in the family Cichlidae); peacock cichlids [Add to Longdo]
アウロノクラヌスデウィンドティ[auronokuranusudeuindotei] (n) Aulonocranus dewindti (cichlid fish endemic to Lake Tanganyika in E. Africa) [Add to Longdo]
アカデミー(P);アキャデミィ[akademi-(P); akyademii] (n) academia (fre [Add to Longdo]
アカデミー賞[アカデミーしょう, akademi-shou] (n) Academy Award; (P) [Add to Longdo]
アカデミシズム[akademishizumu] (n) academicism [Add to Longdo]
アカデミシャン[akademishan] (n) academician [Add to Longdo]
アカデミズム[akademizumu] (n) academism [Add to Longdo]
アカデミック[akademikku] (adj-na,n) academic; (P) [Add to Longdo]
アカデミックガウン[akademikkugaun] (n) academic gown [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
出店[でみせ, demise] Zweiggeschaeft, Filiale, Zweigstelle [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top