ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

demesne

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demesne-, *demesne*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demesne(n) กรรมสิทธิ์ที่ดิน, See also: การครอบครองที่ดิน
demesne(n) ผืนดินที่อยู่ล้อมรอบบ้านหลังใหญ่, See also: ที่ดินส่วนตัว, อสังหาริมทรัพย์, Syn. land, farm, estate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demesne(ดีเมน') n. การครอบครอง (ทรัพย์สิน) ที่ดินโดยเจ้าของที่ดิน,ที่ดินในครอบครอง ,ขอบเขต,อาณาจักร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
demesneสิทธิในที่ดิน (ก. เก่า) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
demesne (n) dˈɪmˈɛɪn (d i1 m ei1 n)
demesnes (n) dˈɪmˈɛɪnz (d i1 m ei1 n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
私有地[しゆうち, shiyuuchi] (n) demesne; estate; private land; private property [Add to Longdo]
所有地[しょゆうち, shoyuuchi] (n) demesne; belonging [Add to Longdo]
荘園;庄園[しょうえん;そうえん(荘園), shouen ; souen ( shouen )] (n) manor; demesne [Add to Longdo]
中宮[ちゅうぐう, chuuguu] (n) (1) (See 三后) the empress, the empress dowager and the grand empress dowager; (2) emperor's second consort; (3) empress; palace of the empress; (4) building of a Shinto shrine built on middle ground; (5) (See 皇居) demesne of the imperial palace [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 demesne
   n 1: extensive landed property (especially in the country)
      retained by the owner for his own use; "the family owned a
      large estate on Long Island" [syn: {estate}, {land},
      {landed estate}, {acres}, {demesne}]
   2: territory over which rule or control is exercised; "his
     domain extended into Europe"; "he made it the law of the
     land" [syn: {domain}, {demesne}, {land}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top