ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

delve

D EH1 L V   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -delve-, *delve*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delve[VT] ขุดหา, See also: ขุด, ขุดด้วยพลั่ว, Syn. dig, excavate
delve[VI] ค้นหาข้อมูลอย่างละเอียด, See also: ค้นคว้าอย่างละเอียด, ศึกษาอย่างละเอียด, ขุดคุ้ยข้อมูล, Syn. investigate, research
delve[VT] ล้วงหา, See also: คุ้ยหา, ค้นหา, Syn. search, probe
delve into[PHRV] ค้นหาข้อมูลอย่างละเอียดในเรื่อง

English-Thai: Nontri Dictionary
delve(vt) ค้นหา,ค้นคว้า,ขุดค้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Before you delve deeper into our complex association, let me suggest you dig a little closer to home.ก่อนที่เธอจะค้นหาความซับซ้อน ของหน่วยงานมากกว่านี้ ฉันขอแนะนำให้เธอเริ่มค้นหา แถวบ้านของเธอก่อน Power (2013)
Delve into our facilities.เมื่อย่างกรายเข้าไปในห้องน้ำ The Perks of Being a Wallflower (2012)
That's not enough time to delve into their histories.ซึ่งไม่มีเวลาพอจะสาวไปถึง ประวัติของพวกเขา JJ (2010)
But it is in that particular branch of pathology known as forensics that we will delve into what it means to be inhuman.แต่ว่าภายในนั้น ก็มีสาขาของการชันสูตร ที่เรียกว่านิติเวชวิทยา ซึ่งเราได้เข้าถึงสิ่งที่เรียกว่า การทารุณโหดร้าย Pathology (2008)
but before we delve into my lectures about the greeks, romans, and spartans... all of which i'm sure you'll find very enlightening... let's look at the word "history."แต่ ก่อนที่จะลงลึกในการบรรยายเกี่ยวกับชาวกรีก โรมัน และ สปาตัน ทุกอย่างนี้เราคิดว่าคุณคงไม่เคยรู้มาก่อน Aqua (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจาะข่าว[V] dig into news, See also: delve into news, Syn. ขุดคุ้ยข่าว, Example: เขาเป็นนักข่าวประจำสำนักพิมพ์ ที่เจาะข่าวเก่งคนหนึ่ง, Thai definition: สืบหาเบื้องหลังข่าว
ล้วง[V] delve, See also: dig, draw out, elicit, extract, Syn. ล้วงตับ, ล้วงไส้, ล้วงถาม, ลวงถาม, Example: ผมไม่อยากจะล้วงเอาความลับของใคร, Thai definition: หยั่งเอาความรู้ความคิด
คุ้ยหา[V] dig, See also: delve, burrow, hollow out, Example: หมาจรจัดชอบมาคุ้ยหาเศษขยะที่ถังหน้าบ้านจนเลอะเทอะไปหมด, Thai definition: ใช้มือ เท้า หรือสิ่งอื่นตะกุยขึ้นมา
ขุดค้น[V] delve, See also: dig out, explore, search, unearth, Syn. คุ้ยหา, ค้นหา, แสวงหา, Example: หลักฐานทางโบราณคดีที่เจ้าหน้าที่ขุดค้นขึ้นมาได้ใหม่นี้ อาจจะเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าประวัติศาสตร์ใหม่เลยก็ได้, Thai definition: พยายามหาให้พบโดยวิธีขุดลงไปในพื้นดิน เป็นต้น
เจาะลึก[V] delve into, See also: study, research, examine, investigate, Syn. สืบค้น, สืบหา, Example: หนังสือพิมพ์เจาะลึกเบื้องหลังของเจ้าพ่อคนนี้อย่างละเอียด, Thai definition: สืบหาเบื้องหลังข่าวที่ซับซ้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุ้ย[v.] (khui) EN: turn up ; dig ; delve ; rummage   FR: fouir ; creuser
ขุดค้น[v.] (khutkhon) EN: delve ; dig out ; explore ; search ; unearth   
ล้วง[v.] (lūang) EN: delve ; dig ; pick ; fish out   FR: fouiller

CMU English Pronouncing Dictionary
DELVE    D EH1 L V
DELVED    D EH1 L V D
DELVES    D EH1 L V Z
DELVECCHIO    D EH2 L V EH1 K IY0 OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delve    (v) dˈɛlv (d e1 l v)
delved    (v) dˈɛlvd (d e1 l v d)
delves    (v) dˈɛlvz (d e1 l v z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
掘り下げる;掘下げる[ほりさげる, horisageru] (v1,vt) to dig down; to delve into; to get to the bottom of (a matter); to investigate further [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 delve
   v 1: turn up, loosen, or remove earth; "Dig we must"; "turn over
      the soil for aeration" [syn: {dig}, {delve}, {cut into},
      {turn over}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top