ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

delude

D AH0 L UW1 D   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -delude-, *delude*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delude[VT] ลวงตา, See also: หลอกลวง, ลวงให้หลงเชื่อ, Syn. dazzle, deceive, delude
delude into[PHRV] หลอกลวง, See also: ทำให้หลงกล, หลอกให้เชื่อ, Syn. trick into
delude with[PHRV] หลอกลวงด้วย, See also: ทำให้หลงเชื่อด้วย, Syn. decieve with
delude oneself into[PHRV] หลอก (ตัวเอง) ในเรื่อง
delude oneself with[PHRV] หลอก (ตัวเอง) ด้วย, Syn. deceive with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delude(ดิลูด') {deluded,deluding,deludes} vt. ลวงตา,หลอกลวง,ตบตา., See also: deludingly adj. ดูdelude, Syn. deceive

English-Thai: Nontri Dictionary
delude(vt) หลอกลวง,ตบตา,แหกตา,ทำให้เข้าใจผิด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then I am afraid we must take these pills together... because... you are severely deluded.งั้นผมเกรงว่าเราคงต้องกินมันด้วยกัน เพราะคุณก็หลอนหนักเหมือนกัน Don Juan DeMarco (1994)
- I am not deluded.ผมไม่ได้จิตหลอน Don Juan DeMarco (1994)
You're not deluded enough to think you're actually gonna win?เธอยังไม่ถูกทำให้ลวงตามากพอที่จะคิดว่าเธอจะชนะจริงๆ? Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
I'm here because my boss, the United States of America, thinks Sarah Connor is a deluded, dangerousผมมานี่เพราะนายผม สหรัฐอเมริกา คิดว่า ซาร่าห์ คอนเนอร์ เป็นตัวอันตรายที่อำพรางอยู่ Pilot (2008)
Serena's deluded.เซรีนาโดนหลอก Rufus Getting Married (2009)
You deluded yourself into thinking that Buy More's your life.นายกำลังหลอกตัวเองอยู่นะ ว่านายมีชีวิตที่มีความสุขที่บาย์มอร์ Chuck Versus the Other Guy (2010)
I'm not the deluded ones.ฉันไม่ใช่คนหลอกลวง Loyalty (2010)
Please don't delude yourself. Baby face...พี่หมายความว่าไงน่ะ ที่ว่าพี่หน้าเด็ก... Episode #1.13 (2010)
Don't delude yourself and forget your position.อย่าแกล้งหลอกตัวเองนักเลย Episode #1.14 (2010)
For example, paranoid schizophrenics are not aware that they're deluded.อย่างเช่น ผู้ป่วยจิตเภทแปลกแยก จะไม่รู้ตัวว่าเค้าหลงคิดไปอยู่ The Rite (2011)
One can't suddenly manifest abilities simply because one is deluded.คนที่อยู่ๆ ก็สามารถทำบางสิ่งได้ อาจเป็นเพราะพวกเขาหลงไปเอง The Rite (2011)
He's sick! He's deluded.เขาวิปริต ชอบล่อลวงคน Fright Night (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่อ[V] delude, See also: entice, hoodwink, deceive, beguile, trick, dupe, Syn. ล่อหลอก, หลอกล่อ, Example: เรื่องแนนซี่นี้เป็นแผนล่อเสือออกจากถ้ำ, Thai definition: ใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอุบายชักนำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
หักหลัง[v.] (haklang) EN: betray ; cheat ; double-cross ; trick; delude ; deceive ; sell-out   FR: trahir
ละเมอ[v.] (lamoē) EN: daydream ; be deluded into thinking   
หลอกลวง[v.] (løklūang) EN: deceice ; delude ; dupe ; defraud ; cheat   FR: décevoir ; frustrer ; berner ; faire marcher
หลอกตัวเอง[v. exp.] (løk tūa-ēng) EN: deceive oneself ; fool oneself ; delude oneself   
ล่อลวง[v.] (lølūang) EN: deceive ; mislead ; hoodwink ; trick ; con ; delude ; swindle   FR: séduire ; enjôler
ลวง[v.] (lūang) EN: delude ; deceive ; lure ; entice ; dupe   FR: tromper ; leurrer ; duper ; flouer (fam.) ; rouler (fam.)
ตบตา[v.] (toptā) EN: deceive ; fool ; bluff ; trick ; beguile ; mislead ; delude ; put the wool over s.o.'s eyes   FR: bluffer ; duper ; tromper

CMU English Pronouncing Dictionary
DELUDE    D AH0 L UW1 D
DELUDED    D AH0 L UW1 D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delude    (v) dˈɪlˈuːd (d i1 l uu1 d)
deluded    (v) dˈɪlˈuːdɪd (d i1 l uu1 d i d)
deludes    (v) dˈɪlˈuːdz (d i1 l uu1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
化かす;魅す[ばかす, bakasu] (v5s,vt) to bewitch; to confuse; to enchant; to delude [Add to Longdo]
欺く[あざむく, azamuku] (v5k,vt) to deceive; to delude; to trick; to fool; (P) [Add to Longdo]
迷わす[まよわす, mayowasu] (v5s,vt) to puzzle; perplex; bewilder; delude; mislead; fascinate [Add to Longdo]
妄心[もうしん;もうじん, moushin ; moujin] (n) {Buddh} (See 煩悩・2) deluded mind (a mind polluted with klesha, incapable of understanding the original essence of things) [Add to Longdo]
惑わす[まどわす, madowasu] (v5s,vt) (1) to bewilder; to perplex; to puzzle; to delude; to mislead; to deceive; (2) to tempt; to seduce; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  delude
      v 1: be false to; be dishonest with [syn: {deceive}, {lead on},
           {delude}, {cozen}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top