ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

delimit

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -delimit-, *delimit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delimit(vt) จำกัดจำนวน, See also: จำกัดปริมาณ, Syn. bound, circumsciribe, fix, restrict
delimitation(n) การจำกัดจำนวน, See also: การจำกัดปริมาณ

English-Thai: Nontri Dictionary
delimit(vt) กำหนดเขต,ปักปันเขต,กั้นเขต,จำกัดวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
delimitคั่น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
delimitation๑. การกำหนดเขต, การปักปันเขตแดน (ก. ระหว่างประเทศ)๒. การกำหนดขอบเขตอำนาจ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delimiterอักขระคั่น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
delimitationการกำหนดเขตแดน (ทางบก) / การแบ่งเขตแดน (ทางทะเล) การกำหนด หรือการอธิบาย หรือการจำกัดความขอบเขตของดินแดนของประเทศ [การทูต]
Delimiterตัวคั่น, Example: สัญลักษณ์ หรืออักขระที่ทำหน้าที่เหมือนเครื่องหมายวรรคตอนในประโยคคำสั่ง ปกติใช้ระบุว่าคำสั่งหนึ่งสิ้นสุดที่ตรงไหน และคำสั่งใหม่ตั้งต้นที่ไหน [คอมพิวเตอร์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำกัดเขต[jamkat khēt] (v, exp) FR: délimiter ; borner
ขีด[khīt] (v) EN: draw ; mark ; delineate ; line  FR: tracer ; marquer ; délimiter
ขอบเขตของการศึกษา[khøpkhēt khøng kānseuksā] (n, exp) EN: scope of the study ; delimitation of the study
เสมา[sēmā] (n) EN: boundary marker of a temple ; heart-shaped stones making the limits of Buddhist temple ; boundary stones  FR: borne sacrée (délimitant les limites) d'une pagode [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delimit (v) dˈiːlˈɪmɪt (d ii1 l i1 m i t)
delimits (v) dˈiːlˈɪmɪts (d ii1 l i1 m i t s)
delimited (v) dˈiːlˈɪmɪtɪd (d ii1 l i1 m i t i d)
delimitate (v) dˈiːlˈɪmɪtɛɪt (d ii1 l i1 m i t ei t)
delimiting (v) dˈiːlˈɪmɪtɪŋ (d ii1 l i1 m i t i ng)
delimitated (v) dˈiːlˈɪmɪtɛɪtɪd (d ii1 l i1 m i t ei t i d)
delimitates (v) dˈiːlˈɪmɪtɛɪts (d ii1 l i1 m i t ei t s)
delimitating (v) dˈiːlˈɪmɪtɛɪtɪŋ (d ii1 l i1 m i t ei t i ng)
delimitation (n) dˈiːlˌɪmɪtˈɛɪʃən (d ii1 l i2 m i t ei1 sh @ n)
delimitations (n) dˈiːlˌɪmɪtˈɛɪʃənz (d ii1 l i2 m i t ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
タブ区切り[タブくぎり, tabu kugiri] (n) {comp} tab delimited [Add to Longdo]
デリミタ[derimita] (n) {comp} delimiter [Add to Longdo]
一般区切り子[いっぱんくぎりし, ippankugirishi] (n) {comp} general delimiter (role) [Add to Longdo]
一般区切り子機能[いっぱんくぎりしきのう, ippankugirishikinou] (n) {comp} general delimiter role [Add to Longdo]
仮原文区切り記号[かりげんぶんくぎりきごう, karigenbunkugirikigou] (n) {comp} pseudo-text delimiter [Add to Longdo]
規格参照区切り子集合[きかくさんしょうくぎりししゅうごう, kikakusanshoukugirishishuugou] (n) {comp} reference delimiter set [Add to Longdo]
区きり子[くきりし, kukirishi] (n) {comp} delimiter [Add to Longdo]
区切り記号[くぎりきごう, kugirikigou] (n) {comp} delimiter; separator [Add to Longdo]
区切り子機能[くぎりしきのう, kugirishikinou] (n) {comp} delimiter role [Add to Longdo]
区切り子集合[くぎりししゅうごう, kugirishishuugou] (n) {comp} delimiter set [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
一般区切り子[いっぱんくぎりし, ippankugirishi] general delimiter (role) [Add to Longdo]
一般区切り子機能[いっぱんくぎりしきのう, ippankugirishikinou] general delimiter role [Add to Longdo]
仮原文区切り記号[かりげんぶんくぎりきごう, karigenbunkugirikigou] pseudo-text delimiter [Add to Longdo]
規格参照区切り子集合[きかくさんしょうくぎりししゅうごう, kikakusanshoukugirishishuugou] reference delimiter set [Add to Longdo]
区きり子[くきりし, kukirishi] delimiter [Add to Longdo]
区切り記号[くぎりきごう, kugirikigou] delimiter, separator [Add to Longdo]
区切り子機能[くぎりしきのう, kugirishikinou] delimiter role [Add to Longdo]
区切り子集合[くぎりししゅうごう, kugirishishuugou] delimiter set [Add to Longdo]
区切り子集合引数[くぎりししゅうごうひきすう, kugirishishuugouhikisuu] delimiter set parameter [Add to Longdo]
区切り子文字[くぎりしもじ, kugirishimoji] delimiter characters [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 delimit
   v 1: determine the essential quality of [syn: {specify},
      {define}, {delineate}, {delimit}, {delimitate}]
   2: be opposite to; of angles and sides, in geometry [syn:
     {subtend}, {delimit}]
   3: set, mark, or draw the boundaries of something [syn:
     {demarcate}, {delimit}, {delimitate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top