ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deliberate

D IH0 L IH1 B ER0 AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deliberate-, *deliberate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deliberate(vi) คิดรอบคอบ, Syn. ponder, judge, weigh
deliberate(adj) ซึ่งทำอย่างรอบคอบและตั้งใจ, See also: สุขุมรอบคอบ, Syn. planned, purposed, aforethought, reasoned, cohcious, Ant. accidental, unintentional
deliberate(vi) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น, Syn. argue, consult, debate
deliberately(adv) อย่างรอบคอบ, See also: อย่างสุขุม
deliberate on(phrv) ไตร่ตรองในเรื่อง, See also: พิจารณา, Syn. deliberate about, deliberate over
deliberateness(n) ความรอบคอบ, See also: ความสุขุม
deliberate over(phrv) ไตร่ตรองในเรื่อง, See also: พิจารณา, Syn. deliberate about, deliberate on, deliberate upon
deliberate upon(phrv) ไตร่ตรองในเรื่อง, See also: พิจารณา, Syn. deliberate about, deliberate on, deliberate over
deliberate about(phrv) ไตร่ตรองในเรื่อง, See also: พิจารณา, Syn. deliberate on, deliberate over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deliberate(ดิลิบ'บะเรท) adj. รอบคอบ,สุขุม,ใคร่ครวญ,ระมัดระวัง,โดยเจตนา, See also: deliberateness n., Syn. think

English-Thai: Nontri Dictionary
deliberate(adj) โดยเจตนา,โดยจงใจ,โดยตั้งใจ,รอบคอบ,สุขุม
deliberate(vi) ใคร่ครวญ,ตรึกตรอง,ปรึกษาหารือ
deliberately(adv) อย่างมีเจตนา,อย่างจงใจ,อย่างตั้งใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deliberatelyโดยไตร่ตรองไว้ก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deliberateA deliberate plan.
deliberateHe deliberately broke the glass.
deliberateHe deliberately exposed her to danger.
deliberateHe deliberately ignored me when I passed him in the street.
deliberateHe deliberately kept on provoking a confrontation.
deliberateHe is deliberate in his action.
deliberateHe told deliberate lies.
deliberateMy wife deliberated whether we would buy a new house or not.
deliberateShe deliberated over whether to go or stay.
deliberateShe deliberately ignored me on the street.
deliberateShe looked at me in a deliberate way and left the meeting room.
deliberateShe was deliberate in anything she did.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างตั้งใจ(adv) intentionally, See also: deliberately, elaborately, Example: ช่างเขียนบรรจงเขียนป้ายชื่อร้านอย่างตั้งใจ, Thai Definition: อาการที่ทำอย่างเอาใจจดใจจ่อ
โดยจงใจ(adv) deliberately, See also: intentionally, on purpose, calculatingly, Syn. อย่างตั้งใจ, โดยเจตนา, Example: ทางตำรวจกลั่นแกล้งลูกความของเขาโดยจงใจอย่างไม่ต้องสงสัย, Thai Definition: อย่างตั้งใจให้เป็น, อย่างมีความมุ่งหมายให้เป็น
โดยเจตนา(adv) intentionally, See also: deliberately, Syn. โดยตั้งใจ, โดยจงใจ, Ant. โดยบังเอิญ, Example: จำเลยทำผิดโดยเจตนา
โดยตั้งใจ(adv) intentionally, See also: deliberately, Syn. อย่างตั้งใจ, โดยเจตนา, Ant. โดยบังเอิญ, Example: จำเลยกระทำเรื่องนี้โดยตั้งใจ
ความจงใจ(n) intention, See also: deliberateness, purpose, premeditation, Syn. ความตั้งใจ, เจตนา, Example: ปัญหาด้านสินเชื่อเกิดจากความจงใจในการบิดเบือนข้อมูลของผู้ขอสินเชื่อ
โดยมีเจตนา(adv) intentionally, See also: deliberately, on purpose, willfully, Example: เขานำความลับของผู้อื่นมาเปิดเผยโดยมีเจตนา เพราะอยากกลั่นแกล้งไม่ให้ได้ดีไปกว่าตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาหูไปนาเอาตาไปไร่[ao hū pai nā ao tā pai rai] (xp) EN: ignore ; fail deliberately to pay attention  FR: ignorer délibérément
โดยเจตนา[dōi jēttanā] (adv) EN: intentionally ; deliberately  FR: exprès ; intentionnellement ; délibérément ; avec préméditation
โดยจงใจ[dōi jongjai] (adv) EN: deliberately
จงใจ[jongjai] (adv) EN: intentionally ; purposely ; designedly ; deliberately  FR: exprès ; intentionnellement ; volontairement ; à dessein
ใคร่ครวญ[khraikhrūan] (v) EN: introspect ; ponder ; reflect ; cogitate ; deliberate ; ruminate ; consider fully ; think ove  FR: peser ; considérer ; cogiter (fam.) ; ruminer (fig.)
แกล้ง[klaēng] (x) EN: deliberately ; intentionally ; (do) on purpose  FR: délibérément ; intentionnellement ; volontairement ; sciemment
เมินเฉย[moēn choēi] (v, exp) EN: pay no attention ; overlook deliberately ; ignore ; set brush ; set aside ; be indifferent  FR: être indifférent
พิเคราะห์[phikhrǿ] (v) EN: consider ; analyze ; ponder ; deliberate ; cogitate ; reflect ; think over  FR: considérer ; examiner
แทรกซ้อน[saēksøn] (v) EN: cause complications ; create side issues ; raise obstacles ; deliberately complicate an issue ; have complications

CMU English Pronouncing Dictionary
DELIBERATE D IH0 L IH1 B ER0 AH0 T
DELIBERATE D IH0 L IH1 B ER0 EY2 T
DELIBERATED D IH0 L IH1 B ER0 EY2 T IH0 D
DELIBERATES D IH0 L IH1 B ER0 EY2 T S
DELIBERATES D IH0 L IH1 B R EY0 T S
DELIBERATELY D IH0 L IH1 B ER0 AH0 T L IY0
DELIBERATELY D IH0 L IH1 B R AH0 T L IY0
DELIBERATE(2) D IH0 L IH1 B R AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deliberate (j) dˈɪlˈɪbərət (d i1 l i1 b @ r @ t)
deliberate (v) dˈɪlˈɪbərɛɪt (d i1 l i1 b @ r ei t)
deliberated (v) dˈɪlˈɪbərɛɪtɪd (d i1 l i1 b @ r ei t i d)
deliberates (v) dˈɪlˈɪbərɛɪts (d i1 l i1 b @ r ei t s)
deliberately (a) dˈɪlˈɪbərətliː (d i1 l i1 b @ r @ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
故意[gù yì, ㄍㄨˋ ㄧˋ, ] deliberately; on purpose, #3,333 [Add to Longdo]
[cuō, ㄘㄨㄛ, ] deliberate; to polish, #7,858 [Add to Longdo]
蓄意[xù yì, ㄒㄩˋ ㄧˋ, ] deliberate; premeditated; malice, #22,496 [Add to Longdo]
存心[cún xīn, ㄘㄨㄣˊ ㄒㄧㄣ, ] deliberately, #24,707 [Add to Longdo]
故弄玄虚[gù nòng xuán xū, ㄍㄨˋ ㄋㄨㄥˋ ㄒㄩㄢˊ ㄒㄩ, / ] deliberately mystifying; to make sth unnecessarily complicated, #52,496 [Add to Longdo]
明知故犯[míng zhī gù fàn, ㄇㄧㄥˊ ㄓ ㄍㄨˋ ㄈㄢˋ, ] deliberate violation (成语 saw); intentional crime, #63,269 [Add to Longdo]
专意[zhuān yì, ㄓㄨㄢ ㄧˋ, / ] deliberately; on purpose, #123,141 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature) [Add to Longdo]
じっくり[jikkuri] (adv,adv-to) (on-mim) deliberately; carefully; without rushing; (P) [Add to Longdo]
やおら[yaora] (adv) slowly; leisurely; deliberately [Add to Longdo]
意識的[いしきてき, ishikiteki] (adj-na) conscious; deliberate; (P) [Add to Longdo]
意地が悪い[いじがわるい, ijigawarui] (exp,adj-i) malicious; deliberately mean [Add to Longdo]
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P) [Add to Longdo]
奇を衒う;奇をてらう[きをてらう, kiwoterau] (exp,v5u) to make a display of one's originality (eccentricity); to deliberately act oddly (e.g. to get attention) [Add to Longdo]
継続審査[けいぞくしんさ, keizokushinsa] (n) carrying over a bill from one Diet session to the next, being deliberated by a committee in the interim [Add to Longdo]
計画性[けいかくせい, keikakusei] (n,adj-no) planning; planning ability; deliberateness [Add to Longdo]
計画的犯行[けいかくてきはんこう, keikakutekihankou] (n) deliberate attack [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deliberate
   adj 1: carefully thought out in advance; "a calculated insult";
       "with measured irony" [syn: {deliberate}, {calculated},
       {measured}]
   2: unhurried and with care and dignity; "walking at the same
     measured pace"; "with all deliberate speed" [syn: {careful},
     {deliberate}, {measured}]
   v 1: think about carefully; weigh; "They considered the
      possibility of a strike"; "Turn the proposal over in your
      mind" [syn: {consider}, {debate}, {moot}, {turn over},
      {deliberate}]
   2: discuss the pros and cons of an issue [syn: {debate},
     {deliberate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top