ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

delete

D IH0 L IY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -delete-, *delete*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delete(vt) ตัดออก, See also: ลบทิ้ง, ลบออก, เอาออก, Syn. cancel, brushoff, Ant. include
delete from(phrv) ลบออกจาก, See also: เอาออกจาก, Syn. erase from, leave out, miss out, omit from
deleterious(adj) เป็นอันตราย (คำทางการ), See also: เป็นภัย, เป็นผลร้าย, Syn. corrosive, wasting, Ant. beneficial, useful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delete(ดิลีท') vt. ลบออก,เอาออก ลบทิ้งลบออกลบ1. หมายถึง แป้นสำหรับสั่งให้ลบทิ้ง การกดแป้นนี้ จะทำให้ลบตัวอักขระที่ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) นำอยู่ออก ตัวอักขระที่อยู่ถัดไปจะเลื่อนขึ้นมาทางซ้ายอีกตำแหน่งหนึ่งตามกันมาเป็นกระบวน2. ในความหมายทางคอมพิวเตอร์ที่แท้จริงนั้น หมายถึง การลบข้อความหรือข้อมูล หรือระเบียน ออกจากแฟ้มข้อมูล (file) หรือฐานข้อมูล (database) 3. ในระบบดอส ใช้เป็นคำสั่งลบชุดคำสั่ง (program) หรือแฟ้มข้อมูล (file) ที่เก็บไว้ในจานบันทึก (disk) เช่นเดียวกับคำสั่ง ERASE อาจใช้ตัวย่อว่า DEL ก็ได้ เช่น A>DEL* . BASมีความหมายเหมือน erase
deleterious(เดลลิเทีย'เรียส) adj. ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ,เป็นอันตราย,เป็นภัย., See also: deleteriousness n. ดูdeleterious

English-Thai: Nontri Dictionary
delete(vt) ขีดฆ่า,ลบทิ้ง,เอาออก,ตัดออก
deleterious(adj) เป็นอันตราย,เป็นภัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Delete key; Del keyแป้นลบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Delete key; Del keyแป้นลบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delete; eraseลบทิ้ง, ลบออก, ลบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
delete; eraseลบทิ้ง, ลบออก, ลบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Delete keyแ้ป้นลบ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deleteAdd and delete buttons from the OE toolbar.
deleteDelete his name from the list of the applicants.
deleteI carelessly deleted your e-mail address and had to ask Russell in New Zealand for it.
deleteI've mistakenly deleted the party information and registration you sent to me.
deletePlease advise us as to what topic you would like to add or delete by June 12.
deletePlease delete this file.
deleteThere was a bug in my Address Book and many address including yours were deleted.
deleteThis example text is a how-to-write sample, so please add to and delete from it as required before using.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลบทิ้ง(v) delete, Example: ข้อมูลบนเทปจะอ่านซ้ำได้หลายครั้งจนกว่าจะถูกลบทิ้งด้วยข้อมูลใหม่ที่อัดทับลงไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฆ่า[khā] (v) EN: cancel ; cross out ; delete ; erase  FR: rayer ; biffer ; barrer ; caviarder
ขีดฆ่า[khītkhā] (v) EN: cross out ; cancel ; delete ; erase  FR: rayer ; barrer
ลบออก[lop øk] (v) EN: delete ; erase  FR: supprimer ; effacer ; biffer
เป็นพิษ[pen phit] (adj) EN: toxic  FR: toxique ; vénéneux ; délétère
พับ[phap] (v) EN: strike out ; delete ; write off ; cancel  FR: effacer
ผลร้าย[phonrāi] (n) EN: deleterious effect
ตัดออก[tat øk] (v, exp) EN: eliminate ; amputate ; cut off ; cut out ; take out ; excise ; delete ; expunge  FR: éliminer ; couper ; enlever ; supprimer ; retrancher ; ôter ; exclure ; séparer ; amputer ; exciser
ทอน[thøn] (v) EN: cut ; cut short ; delete ; shorten  FR: supprimer

CMU English Pronouncing Dictionary
DELETE D IH0 L IY1 T
DELETED D IH0 L IY1 T AH0 D
DELETES D IH0 L IY1 T S
DELETERIOUS D EH2 L AH0 T IH1 R IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delete (v) dˈɪlˈiːt (d i1 l ii1 t)
deleted (v) dˈɪlˈiːtɪd (d i1 l ii1 t i d)
deletes (v) dˈɪlˈiːts (d i1 l ii1 t s)
deleterious (j) dˌɛlɪtˈɪəʳrɪəʳs (d e2 l i t i@1 r i@ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
删掉[shān diào, ㄕㄢ ㄉㄧㄠˋ, / ] delete [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Löschtaste {f}delete key; cancel key; clear key [Add to Longdo]
Nichtzutreffendes streichen.Delete as applicable. [Add to Longdo]
Unzutreffendes bitte streichen.Delete as applicable. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンデリート[anderi-to] (n) {comp} Undelete [Add to Longdo]
デリート[deri-to] (n) delete; (P) [Add to Longdo]
トル[toru] (n) (1) torr; (2) (See 取る・1) to delete (editor's mark) [Add to Longdo]
一字削る[いちじけずる, ichijikezuru] (v5r) to delete a letter [Add to Longdo]
削る(P);梳る[けずる, kezuru] (v5r,vt) (1) to shave (wood or leather); to sharpen; to plane; to whittle; to pare; to scrape off; (2) to shave off (e.g. a budget, expenses, a salary, etc.); to curtail; to cut down; (3) to cross out; to reduce; to curtail; to remove; to erase; to delete; (P) [Add to Longdo]
削除抽象操作[さくじょちゅうしょうそうさ, sakujochuushousousa] (n) {comp} delete abstract-operation [Add to Longdo]
消す[けす, kesu] (v5s,vt) (1) to erase; to delete; to cross out; (2) to turn off power; (3) to extinguish; to put out; (4) (sl) to bump off; (P) [Add to Longdo]
追加削除[ついかさくじょ, tsuikasakujo] (n) (1) additions and deletions; adding and deleting; revisions; revising; (vs) (2) to add and to delete; to revise [Add to Longdo]
廃止事項[はいしじこう, haishijikou] (n) {comp} deleted feature [Add to Longdo]
抹消[まっしょう, masshou] (n,vs) erasure; delete (e.g. DEL character); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
削除[さくじょう, sakujou] delete, DEL [Add to Longdo]
削除抽象操作[さくじょちゅうしょうそうさ, sakujochuushousousa] delete abstract-operation [Add to Longdo]
廃止事項[はいしじこう, haishijikou] deleted feature [Add to Longdo]
抹消[まっしょう, masshou] erasure, delete (DEL) [Add to Longdo]
アンデリート[あんでりーと, anderi-to] Undelete [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 delete
   v 1: remove or make invisible; "Please delete my name from your
      list" [syn: {delete}, {cancel}]
   2: wipe out digitally or magnetically recorded information; "Who
     erased the files form my hard disk?" [syn: {erase}, {delete}]
     [ant: {record}, {tape}]
   3: cut or eliminate; "she edited the juiciest scenes" [syn:
     {edit}, {blue-pencil}, {delete}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top